Menu

sk

Preklad (translations)

mesto ILAVA
mesto
Ilava

Prenájom Domu kulúry v Iliavke

Úprava výšky nájomného za užívanie hnuteľného a nehnuteľného majatku vo vlastníctve mesta Ilava sa riadi VZN č. 1/2024 


Kontakt: Jarmila Dušičková, jarmila.dusickova@ilava.sk,  042/ 44 555 33 , 0948 863 021


Dom kultúry Iliavka

 

Nájom miestností sa poskytuje na základe písomnej žiadosti.  (vzor žiadosti)

Žiadateľ je povinný podať písomnú žiadosť najneskôr 7 dní pred predpokladaným termínom podujatia finančno-majetkovému oddeleniu.

V žiadosti žiadateľ uvedie:

 • označenie žiadateľa,
 • účel nájmu (názov akcie/podujatia),
 • dátum a čas začatia konania akcie/podujatia, predpokladaný čas ukončenia ,
 • dátum a podpis žiadateľa.

 

Za nájom priestorov sa stanovuje minimálna výška nájmu a úhrady za poskytovanie služieb nasledovne:

názov služby suma  
 • nájom za účelom svadby, zábavy, spoločenského posedenia, životného jubilea meste Ilava
   
- pre občana mesta Ilava 35 €/deň    
  - pre osobu, ktorá nie je občanom Ilavy 50 €/deň  
 • nájom právnickým osobám so sídlom v meste Ilava
   
- pre účely tanečnej zábavy a pod. 100 €/deň    
 - koncoročné posedenie pre zamestnancov 50 €/deň    
 • nájom za účelom reklamnej/predajnej akcie
15 €/akciu  
 • nájom neziskovým organizáciám, lesným alebo pozemkovým spoločenstvám na členské schôdze, maximálne na 3 hodiny
   
- jedna výročná členská schôdza zadarmo  
- druhá a nasledujúce členské schôdze 5 €/schôdza
 • nájom pre politické strany a hnutia
10 €/hodinu
 • nájom pre politické strany a hnutia, nezávislých kandidátov za účelom predvolebného mítingu
   
- prvý míting      zadarmo  
- ďalšie mítingy 10 €/hodinu
 • nájom za účelom karu
5 €/hodinu

Nájom miestností v Dome kultúry Iliavka na humánne, charitatívne a vzdelávacie účely nekomerčného charakteru (napr. vzdelávacie programy škôl, karnevaly) sa poskytuje zadarmo.

   
 • Stanovujú sa úhrady za užívanie ďalšieho majetku vo vlastníctve mesta
   
- nájom za obrusy do 20 kusov 1 €/kus
- nájom za obrusy nad 20 kusov 50 €/akciu

Pri prenájme hnuteľného majetku vo vlastníctve mesta (napr. poháre, obrusy, taniere, príbory) je žiadateľ povinný zložiť aj kauciu vo výške 20,-- €. V prípade väčšej akcie/podujatia (napr. ples, tanečná zábava) je žiadateľ povinný zložiť kauciu vo výške 50,-- €. Kaucia sa žiadateľovi vráti po odovzdaní predmetu nájmu. Pri strate, znehodnotení, poškodení majetku zaplatí žiadateľ plnú hodnotu tohto majetku.

   

PARKOVANIE

TRIEDENIE OLEJA

SOCIÁLNE SIETE

KNIŽNICA DK ONLINE

Mestská knižnica


ON-LINE katalóg

Prevádzková doba
pondelok až piatok
v čase 10:00-21:00 hod.
 

FOTOGALÉRIA

Náhodná fotogaléria

Stred mestskej časti

SPOLKY A ORGANIZÁCIE