sk

Preklad (translations)

mesto ILAVA
mesto
Ilava

Prenájom hasičskej zbrojnice

Úprava výšky nájomného za užívanie miestností a úhrad za poskytovanie služieb v Hasičskej zbrojnici

Prenájom vybavujte na majetkovom oddelení mestského úradu:                                                             Jarmila Dušičková                                                                                                          kontakt: jarmila.dusickova@ilava.sk,  042/ 44 555 33 , 0948 863 021

1.  Za prenájom Hasičskej zbrojnice pre obyvateľa mesta Ilava:      

-    svadba a spoločenské podujatie :  50 € / deň     

-    životné jubileum:  20 € / deň 
2.  Za prenájom Hasičskej zbrojnice pre osoby, ktoré nie sú obyvateľmi mesta Ilava:      

-    svadba a spoločenské podujatie :  100 € / deň     

-    životné jubileum:  50 € / deň

3.  Za prenájom Hasičskej zbrojnice  právnickým osobám / firmám/, ktoré majú sídlo v meste Ilava:      

- na tanečnú zábavu, ples: 100 €/deň     

- koncoročné posedenie pre zamestnancov : 50 €/deň
5.  Za prenájom Hasičskej zbrojnice na kar: 5 €/hod.
6. Za prenájom Hasičskej zbrojnice na schôdzu - pre právnické osoby, ktoré majú sídlo v Ilave  15 €/hod - pre právnické osoby, ktoré nemajú sídlo v Ilave  25 €/hod
7. Hasičské členské schôdze vo vyčlenenej miestnosti bezodplatne
8. Na jednotlivých akciách sa bude vyberať nájomné za prenájom obrusov:         

- do 20 ks: 1€/ks         

- nad 20 ks: 50€/akcia Pri prenájme hnuteľných vecí (poháre, obrusy, taniere, príbory,) je nájomca povinný zložiť aj kauciu vo výške 20,- €.

V prípade veľkej akcie ako ples, tanečná zábava s veľkým počtom osôb kauciu vo výške 50,- €. Kaucia sa nájomcovi vráti po odovzdaní predmetu nájmu. Pri strate alebo znehodnotení veci zaplatí nájomca jeho plnú hodnotu.
V odôvodnených prípadoch môže primátor mesta na základe písomnej žiadosti znížiť nájomné najviac do  výšky 50% pôvodnej sumy.          

PARKOVANIE

TRIEDENIE OLEJA

SOCIÁLNE SIETE

KNIŽNICA DK ONLINE

Mestská knižnica


ON-LINE katalóg

Prevádzková doba
pondelok až piatok
v čase 10:00-21:00 hod.
 

FOTOGALÉRIA

Náhodný výber z galérie

Československá pošta

SPOLKY A ORGANIZÁCIE