sk

Preklad (translations)

mesto ILAVA
mesto
Ilava

Prenájom Kultúrno-spoločenského domu v Klobušiciach

Úprava výšky nájomného za užívanie miestností a úhrad za poskytovanie služieb v Kultúrno-spoločenskom dome Klobušice

Prenájom vybavujte na majetkovom oddelení mestského úradu:                                                             Jarmila Dušičková                                                                            kontakt: jarmila.dusickova@ilava.sk,  042/ 44 555 33 , 0948 863 021

1.  Za prenájom KSD pre obyvateľa mesta Ilava:      

-    svadba a spoločenské podujatie:  70 €/deň     

-    životné jubileum:  45 €/deň 
2.  Za prenájom KSD pre osoby, ktoré nie sú obyvateľmi mesta Ilava:      

-    svadba a spoločenské podujatie:  100 €/deň     

-    životné jubileum:  70 €/deň   

3. Za prenájom KSD neziskovým organizáciám na členské schôdze, spoločenským organizáciám a lesným a pozemkovým spoločenstvám na výborové schôdze : 

-  jedna   výročná   členská   alebo  výborová  schôdza zdarma na základe písomnej    žiadosti, druhá a každá ďalšia za  5 €/sedenie.

4. Za prenájom pre politické strany a hnutia 10 €/hod.        

- pre politické strany a hnutia, nezávislých kandidátov 1x predvolebný míting v jednej nehnuteľnosti vo  vlastníctve  mesta Ilava zdarma, ostatné 10 €/hod.   
5. Za prenájom KSD právnickým osobám / firmám/, ktoré majú sídlo v meste Ilava:      

- na tanečnú zábavu, ples:  100 €/deň     

- koncoročné posedenie pre zamestnancov : 50 €/deň
6. Za prenájom KSD na kar: 5 €/hod.
7. Za prenájom KSD na reklamnú alebo predajnú akciu 15 €/akcia
8. Na jednotlivých akciách sa bude vyberať nájomné za prenájom obrusov:         

- do 20 ks: 1€/ks         

- nad 20 ks: 50€/akcia Pri prenájme hnuteľných vecí (poháre, obrusy, taniere, príbory,) je nájomca povinný zložiť aj kauciu vo výške 20,- €. V prípade veľkej akcie ako ples, tanečná zábava s veľkým počtom osôb kauciu vo výške 50,- €.

Kaucia sa nájomcovi vráti po odovzdaní predmetu nájmu. Pri strate alebo znehodnotení veci zaplatí nájomca jeho plnú hodnotu.
V odôvodnených prípadoch môže primátor mesta na základe písomnej žiadosti znížiť nájomné najviac do  výšky 50% pôvodnej sumy.    
 
 

PARKOVANIE

TRIEDENIE OLEJA

SOCIÁLNE SIETE

KNIŽNICA DK ONLINE

Mestská knižnica


ON-LINE katalóg

Prevádzková doba
pondelok až piatok
v čase 10:00-21:00 hod.
 

FOTOGALÉRIA

Náhodný výber z galérie

Zamurované arkády

SPOLKY A ORGANIZÁCIE