Menu

sk

Preklad (translations)

mesto ILAVA
mesto
Ilava

Ako vybaviť parkovaciu kartu

Mapa zóny s regulovaným parkovaním

 

Do centrálnej mestskej zóny  (CMZ) sú zahrnuté ulice:  Košecká, Moyzesova, Farská, Ružová a Mierové námestie. V celej zóne regulovaného parkovania platí jednotná tarifa. Výnimkou je rýchloobrátkové parkovisko na Mierovom námestí, kde platí špecifická časová regulácia.

 

Ako vybaviť parkovaciu kartu

 

Všetky parkovacie karty budú virtuálne a budú viazané na konkrétne EČV. O parkovaciu kartu bude možné požiadať dvomi spôsobmi:

 • online registráciou v systéme ParkDots cez webovú aplikáciu Parkovacie karty ParkDots          
 • osobne – na podateľni MsÚ Ilava, kontakt:

                                 Ivana Mičudová, parkovanie@ilava.sk, Tel: +421 (0) 42 44 555 34 

                                 Anna Lukáčová, ilava@ilava.sk, Tel: +421 (0) 42 44 555 18

 

 

Úradné hodiny: 

Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
7:00              
 (Nestránkový deň)
7:00
7:00
7:00  

15:00
           
16:00
15:00
13:00

 

Obedňajšia prestávka je od 11:00 do 12:00

 

 

Typy parkovacích kariet v CMZ

 

 • Rezidentská karta – obyvateľ (RK-O)
 • Rezidentská karta – elektromobil (RK-EE)
 • Rezidentská karta – podnikateľ (RK-P)
 • Rezidentská karta – návšteva (RK-N)
 • Rezidentská karta – opatrovateľská služba (RK-OS)
 • Rezidentská karta - abonent (RK-A)

 

Rezidentská karta – obyvateľ (RK-O)

Môže byť vydaná obyvateľovi (fyzickej osobe – nepodnikateľ) s trvalým pobytom v CMZ, ktorý je zároveň držiteľom/vlastníkom vozidla, alebo má vozidlo zakúpené na operatívny lízing. Taktiež môže byť vydaná jedna karta fyzickej osobe – podnikateľ (živnostník) s miestom podnikania v CMZ, za podmienky, že danej fyzickej osobe nie je vydaná iná RK. Žiadateľ preukáže Čestným prehlásením v zmysle VZN č. 1/2021 -Prílohy č. 4, že vozidlo využíva v súvislosti s výkonom podnikateľskej činnosti. Na jednu bytovú jednotku môžu byť vydané maximálne 3 rezidentské karty obyvateľ.

 

Rezidentská karta – elektromobil (RK-EE)

Môže byť vydaná obyvateľovi (fyzickej osobe – nepodnikateľovi alebo fyzickej osobe – podnikateľ/živnostník) s trvalým pobytom, resp. miestom podnikania v CMZ, ktorý je zároveň držiteľom, alebo vlastníkom vozidla, resp. má uzatvorenú zmluvu o operatívnom lízingu, pričom vozidlo je poháňané výlučne elektromotorom (v technickom preukaze vozidla je zapísaný druh paliva/zdroj energie len elektrická energia, t.j. BEV).

 

Rezidentská karta – podnikateľ (RK-P)

Môže byť vydaná rezidentovi – podnikateľovi, subjektu verejnej správy, resp. neziskovej organizácii (nadácia, občianske združenie a pod.) so sídlom, alebo miestom podnikania, alebo sídlom prevádzky v CMZ. Na jednu adresu sídla firmy, prevádzky, resp. miesta podnikania žiadateľa môžu byť vydané maximálne tri parkovacie karty.

 

Rezidentská karta – návšteva (RK-N)

Môže byť vydaná obyvateľovi (fyzickej osobe – nepodnikateľovi) s trvalým pobytom v CMZ. RK-N môže byť vydaná za jeden kalendárny rok maximálne 6-krát na bytovú jednotku.

 

Rezidentská karta – opatrovateľská služba (RK-OS)

Môže byť vydaná na základe žiadosti fyzickej osoby (opatrovateľ/opatrovateľka), ktorá pre poskytovateľa sociálnej služby (mesto Ilava) zabezpečuje výkon opatrovateľskej služby podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách.

 

Rezidentská karta – abonent (RK-A)

Karta je určená aj pre občanov bez trvalého pobytu v meste. Môže byť vydaná žiadateľovi na základe žiadosti a po predložení veľkého technického preukazu. Žiadateľ nemôže mať záväzky po splatnosti voči mestu Ilava. Platnosť karty je možné si určiť na šesť alebo dvanásť mesiacov

 

Doklady a podmienky pre vydanie parkovacej karty

 

Na vybavenie parkovacej karty budete potrebovať nasledovné doklady a údaje (v závislosti od typu parkovacej karty a vášho vzťahu k vozidlu):

 • platný občiansky preukaz,
 • označenie čísla bytu (ak máte trvalý pobyt/sídlo firmy/miesto podnikania uvedené na adrese v bytovom dome),
 • osvedčenie o evidencii vozidla – časť II (Veľký technický preukaz), na ktoré žiadate parkovaciu kartu vydať,
 • zmluvu o operatívnom lízingu (ak využívate auto zakúpené na operatívny lízing),
 • potvrdenie o využívaní služobného vozidla na súkromné účely od vášho zamestnávateľa (ak využívate takéto vozidlo).

 

Žiadateľ nesmie mať záväzky po splatnosti voči mestu Ilava, resp. voči organizáciám zriadeným mestom Ilava. Mesto Ilava má právo odmietnuť vydanie, alebo zrušiť platnosť parkovacej karty, ak sa zistí, že bola vydaná na základe nepravdivých údajov, bez nároku na vrátanie poplatku.

 

PARKOVANIE

TRIEDENIE OLEJA

SOCIÁLNE SIETE

KNIŽNICA DK ONLINE

Mestská knižnica


ON-LINE katalóg

Prevádzková doba
pondelok až piatok
v čase 10:00-21:00 hod.
 

FOTOGALÉRIA

Náhodný výber z galérie

Jedno z nádvorí v areáli hradu

SPOLKY A ORGANIZÁCIE