Menu

sk

Preklad (translations)

mesto ILAVA
mesto
Ilava

Modernizácia vybavenia odborných učební v ZŠ Ilava - ul. Medňanská

 

Cieľom projektu je zvýšiť kľúčové kompetencie žiakov ZŠ prostrednístvom vybudovania odborných učební modernizáciou vybavenia odborných učební v ZŠ Ilava - ul. Medňanská

Informačný plagát o projekte

Všeobecné informácie o projekte:

Názov projektu:                       Modernizácia vybavenia odborných učební v ZŠ Ilava – Ul.                                                           Medňanská

Kód projektu:                            NFP302021K412

Operačný program:                 Integrovaný regionálny operačný program

Prioritná os:                              2. Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám

Investičná priorita:                  2.2 - Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy,                                                                      ručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom                                                                    vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry

Špecifický cieľ:                          2.2.2 Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl

Fond:                                          Európsky fond regionálneho rozvoja

Poskytovateľ:          Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

Stručný popis projektu:

Projekt modernizácie vybavenia odborných učební v ZŠ Ilava – Ul. Medňanská, je tvorený šiestimi hlavnými aktivitami zameranými na modernizáciu a technické vybavenie učební:

 • Hlavná aktivita č.1: Obstaranie polytechnickej učebne
 • Hlavná aktivita č.2: Obstaranie jazykovej učebne
 • Hlavná aktivita č.3: Obstaranie IKT učebne – typ klientske stanice
 • Hlavná aktivita č.4: Obstaranie IKT učebne – typ tablet/notebook
 • Hlavná aktivita č.5: Obstaranie Bio./chem. učebne
 • Hlavná aktivita č.6: Drobné stavebné úpravy učební

Projekt bude realizovaný v budove Základnej školy na Ulici Medňanská 514/5, v meste Ilava. Škola disponuje dostatočnými priestorovými kapacitami.

Cieľovou skupinou sú žiaci navštevujúci Základnú školu na ulici Medňanská v meste Ilava. Cieľová skupina však môže byť rozšírená o skupinu obyvateľov podieľajúcich sa na programoch celoživotného vzdelávania v prípade využitia vybudovanej infraštruktúry.

Cieľom projektu je zvýšiť kľúčové kompetencie žiakov základnej školy prostredníctvom vybudovania odborných učební.

Projekt svojimi aktivitami nadväzuje na súčasnú situáciu a rieši zastaranosť a absenciu pomôcok a opotrebovanie vybavenia učební.

Výstupom projektu bude obnovená odborná učebňa polytechniky, jazyková učebňa, ďalej dve obnovené učebne IKT a prírodovedná učebňa Bio./Chémie.

V projekte sa sledujú merateľné ukazovatele:

 • Kapacita podporenej školskej infraštruktúry základných škôl - 434 žiakov
 • Počet podporených knižníc – 0
 • Počet podporených učební IKT – 2
 • Počet podporených učební jazykových – 1
 • Počet podporených učební polytechnických – 1
 • Počet podporených učební prírodovedných – 1
 • Počet podporených základných škôl - 1

 

Harmonogram projektu:

Celková dĺžka realizácie hlavnej aktivity projektu (v mesiacoch):        8

Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu:                                         02/2020

Ukončenie realizácie hlavnej aktivity projektu:                                      09/2020

 

Financovanie projektu:

 

Forma financovania:                                                                                    Nenávratný grant

Celková výška oprávnených výdavkov:                                                     120 878,67 €

Výška nenávratného finančného príspevku:                                           114 834,74 €

finančná podpora zo zdrojov EÚ:                                                               102 746,87 €

finančná podpora zo zdrojov SR:                                                              12 087,87 €

Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa:                     6 043,93 €

 

msu-oddelenie rozvoja

PARKOVANIE

TRIEDENIE OLEJA

SOCIÁLNE SIETE

KNIŽNICA DK ONLINE

Mestská knižnica


ON-LINE katalóg

Prevádzková doba
pondelok až piatok
v čase 10:00-21:00 hod.
 

FOTOGALÉRIA

Náhodný výber z galérie

SPOLKY A ORGANIZÁCIE