Menu

sk

Preklad (translations)

mesto ILAVA
mesto
Ilava

Povinne zverejňované informácie

Povinne zverejňované informácie

 

 Spôsob zriadenia mesta, jeho právomoci a kompetencie a popis organizačnej štruktúry

Prvú písomnú zmienku o Ilave nachádzame v pápežských vegestiach z rokov 1332 - 1337. Ďalšie nepriame správy o existencii mesta Ilavy sa objavujú v ročenke Nitrianskeho biskupstva, kde sa uvádza, že Ilava už v roku 1200 mala rímsko-katolícku faru.

Ilava si do dnešných dní udržala význam prirodzeného spádového územia, ktorý si neustále zachováva. V roku 1996 sa znovu stala sídlom okresu.

Mesto je samostatný samosprávny územný celok Slovenskej republiky, združuje občanov, ktorí majú na jeho území trvalý pobyt. Mesto je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami.

Mesto samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou mesta a jeho majetku, ak osobitný zákon takéto úkony nezveruje štátu alebo inej právnickej osobe alebo fyzickej osobe. Na mesto možno zákonom preniesť niektoré úlohy štátnej správy, ak je ich plnenie týmto spôsobom racionálnejšie a efektívnejšie.

Úloha v samospráve.

Orgány mesta:

a) primátor mesta
b) mestské zastupiteľstvo

Mestské zastupiteľstvo zriaďuje podľa potreby ďalšie svoje orgány, iné dočasné výkonné, alebo kontrolné orgány a určuje im náplň práce. Organizačné a administratívne veci mestského zastupiteľstva a primátora, ako aj orgánov zriadených mestským zastupiteľstvom zabezpečuje mestský úrad.

 

Získavanie informácií a postup mesta pri vybavovaní žiadostí

Podávanie žiadostí o sprístupnenie informácií mesto Ilava a ich poskytovanie sa riadi zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k  informáciám v platnom znení.

Postup mesta Ilava pri vybavovaní žiadostí podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k  informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)

 

Postup mesta Ilava pri vybavovaní sťažností podľa zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v platnom znení

Podávanie, prijímanie, prešetrovanie a vybavovanie sťažností doručených mestu Ilava sa riadi zákonom č. 9/2010 o sťažnostiach v platnom znení.

Sťažnosť je možné podať:

  • poštou, na adresu:                      Mesto Ilava
  •                                                           Mierové námestie 16/31
  •                                                           01901 Ilava
  • Emailom:     ilava@ilava.sk  alebo  podatelna@ilava.sk                                                           
  • osobne:   v podateľni mesta Ilava  
  • elektronickú podateľňu mesta Ilava

Vybavovanie a kontrolovanie sťažností v súlade so zákonom č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach na meste Ilava vykonáva hlavný konrolór mesta.

Interná smernica mesta Ilava o vybavení podnetov doručených mestu Ilava (tu)

 

Postup mesta Ilava pri vybavovaní petícií podľa zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v platnom znení.

Podávanie, prijímanie a vybavovanie petícií doručených mestu Ilava sa riadi zákonom  č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v platnom znení.

Každý má právo sám alebo s inými obracať sa vo veciach verejného záujmu alebo iného spoločného záujmu so žiadosťami, návrhmi a sťažnosťami na mesto Ilava.

Na zostavenie petície, obstaranie podpisov pod ňu a doručenie petície mestu Ilava môžu osoby podávajúce petíciu vytvoriť petičný výbor.

V petícii sa určí osoba na zastupovanie v styku s orgánom verejnej moci, ktorá dovŕšila 18 rokov veku. Ak je vytvorený petičný výbor, určia zástupcu členovia petičného výboru.

V petícii alebo v podpisovom hárku je osoba podporujúca petíciu povinná uviesť čitateľne svoje meno, priezvisko, adresu pobytu a svoj podpis ak ide o fyzickú osobu, alebo svoj názov a sídlo, ak ide o právnickú osobu. Osoba oprávnená konať v mene právnickej osoby uvedie čitateľne svoje meno, priezvisko, adresu pobytu a svoj podpis.

Osobám podporujúcim petíciu sa musí umožniť, aby sa s obsahom petície riadne oboznámili pred jej podpísaním. Ak podpisové hárky neobsahujú text petície, musia byť označené tak, aby bolo zrejmé, aká petícia sa má podporiť podpismi. Na každom podpisovom hárku musí byť uvedené meno, priezvisko a adresa pobytu zástupcu.

Ak petícia obsahuje podpisové hárky, musí osoba podávajúca petíciu uviesť pod jej textom počet priložených podpisových hárkov. Podpisové hárky musia byť unikátne označené.

Petícia musí byť písomná, označená slovom „petícia“ a musí obsahovať predmet verejného alebo iného spoločného záujmu. Písomná forma sa považuje za zachovanú aj vtedy, ak je petícia podaná prostredníctvom petičného systému alebo je podaná elektronicky a podpísaná zaručeným elektronickým podpisom osoby podávajúcej petíciu.

Ak petícia nemá predpísané náležitosti, príslušný orgán verejnej moci do desiatich pracovných dní od jej doručenia písomne vyzve zástupcu alebo osobu, ktorá petíciu podala, aby odstránila nedostatky petície najneskôr do 30 pracovných dní od doručenia výzvy. Ak sa v ustanovenej lehote nedostatky petície neodstránia, mesto Ilava petíciu odloží.

Interná smernica mesta Ilava o vybavení podnetov doručených mestu Ilava (tu)

 

Prehľad právnych predpisov, pokynov inštrukcií, podľa ktorých mesto Ilava koná a rozhoduje.

 

Prehľad zákonov a predpisov (242.79 kB)

Zverejňovanie mesta

Všeobecne záväzné nariadenia mesta


Dane a poplatky na území mesta Ilava 

          daň z nehnuteľnosti
         
daň za psa
         
daň za ubytovanie
          daň za užívanie verejného priestranstva
         
daň za predajné automaty
         
daň za nevýherné hracie prístroje 

Poplatok za komunálny odpad:

Legislatíva:

 

Oddelenie výstavby životného prostredia a stavebný úrad mesta Ilava

 

zoznam tlačív, žiadostí a poplatkov tu:

 

 

 

msu-al

 

PARKOVANIE

TRIEDENIE OLEJA

SOCIÁLNE SIETE

KNIŽNICA DK ONLINE

Mestská knižnica


ON-LINE katalóg

Prevádzková doba
pondelok až piatok
v čase 10:00-21:00 hod.
 

FOTOGALÉRIA

Náhodný výber z galérie

SPOLKY A ORGANIZÁCIE