Menu

sk

Preklad (translations)

mesto ILAVA
mesto
Ilava

VZN-Všeobecne záväzné nariadenia

 

číslo VZN
názov
účinnosť
uznesenie č. 
1/2024 VZN č. 1/2024 o výške za nájom hnuteľného a nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Ilava  01.03.2024 1/2024
Zásady Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Ilava  13.02.2024 1/2024
5/2023 VZN č. 5/2023, ktorý sa zrušuje VZN č. 1/2014 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Ilava 01.01.2024 11/2023
4/2023 VZN č. 4/2023 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia 01.01.2024 11/2023
3/2023 VZN č. 3/2023 o zákaze prevádzkovania hazardných hier na území mesta Ilava  v určených dňoch v kalendárnom roku 2024 01.01.2024 10/2023
2/2023 VZN č. 2/2023 Prevádzkový poriadok pohrebísk a domov smútku na území mesta Ilava  15.05.2023 4/2023
1/2023 VZN č. 1/2023 ktorým sa zrušuje VZN č. 3/2009 o poplatkoch za úkony vykonávané Mestským úradom v Ilave 01.03.2023 2/2023
5/2022 VZN č. 5/2022  o výške príspevkov v školách a školských zariadeniach zriadených mestom Ilava  1.1.2023 8/2022
dodatok Dodatok č. 1  k VZN 5/2022 1.10.2023 8/2023
dodatok  Dodatok č. 2 k VZN 5/2022 01.01.2024 11/2023
4/2022 VZN č. 4/2022 o zákaze prevádzkovania hazardných hier na území mesta Ilava v určených dňoch v kalendárnom roku 2023 01.01.2023 6/2022
zrušená VZN č. 3/2022  o výške príspevkov v školách a školských zariadeniach zriadených mestom Ilava 20.09.2022 5/2022
2/2022 VZN č. 2/2022 o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičov informácií počas volebnej kampane na území mesta Ilava 28.06.2022 3/2022
1/2022 VZN č. 1/2022 ktorým sa zrušuje VZN č. 1/2019 o dotácii na mzdy a prevádzku poskytovanej zriaďovateľom škôl a školských zariadení so sídlom na území Mesta Ilava, ktorých zriaďovateľom je štátom uznaná cirkev alebo náboženská spoločnosť alebo iná právnická osoba alebo fyzická osoba 16.02.2022 1/2022
5/2021 VZN č. 5/2021 o sociálnych službách mesta a úhradách za sociálne služby 1.11.2021 6/2021
  Dodatok č. 1 k VZN 5/2021 1.8.2024 3/2024
zrušené VZN č. 4/2021 o zákaze prevádzkovania hazardných hier na území mesta Ilava v určených dňoch v kalendárnom roku 2022 1.1.2022 6/2021
3/2021 VZN č. 3/2021 o podmienkach umiestňovania herní na území mesta Ilava 1.11.2021 6/2021
2/2021 VZN č. 2/2021 o podmienkach poskytovania dotácii z rozpočtu mesta Ilava 1.11.2021 6/2021
  Dodatok č. 1 k VZN 2/2021 01.08.2023 5/2023
1/2021 VZN č. 1/2021 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Ilava 1.10.2021 4/2021
  Dodatok č. 1 k VZN 1/2021 1.8.2024 3/2024
štatút Štatút mesta Ilava    3/2021
9/2020 VZN č. 9/2020 o určení názvu ulice v mestskej časti Ilava-Klobušice 24.12.2020 6/2020
8/2020 VZN č. 8/2020 o ochrannom pásme pohrebísk na území mesta Ilava 15.9.2020 4/2020
zrušené VZN č. 7/2020 o zákaze prevádzkovania hazardných hier na území mesta Ilava v určených dňoch v kalendárnom roku 2021     
zrušené VZN č. 6/2020 o podmienkach umiestňovania herní na území mesta Ilava     
5/2020 VZN č. 5/2020, ktorým sa zrušuje DODATOK č.2 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2009 o úhradách za poskytovanú opatrovateľskú službu 10.07.2020 3/2020
4/2020 VZN č. 4/2020 o udržiavaní čistoty a ochrane verejnej zelene na území mesta Ilava 10.07.2020 3/2020
3/2020 VZN č. 3/2020 o verejnom poriadku (223.59 kB) 20.05.2020 2/2020
  Dodatok č. 1 k VZN 3/2020 30.05.2021 3/2021
  Dodatok č. 2 k VZN 3/2020 28.12.2022 8/2022
2/2020 VZN č. 2/2020 o Mestskej polícii v Ilave (158.35 kB) 26.2.2020 1/2020
1/2020 VZN č. 1/2020 o výške príspevkov v školách a školských zariadeniach zriadených mestom Ilava (196.5 kB) 1.3.2020 1/2020
  Dodatok č. 1 k VZN 1/2020 23.6.2020 3/2020
  Dodatok č. 2 k VZN 1/2020 1.1.2021 6/2020
10/2019 VZN č. 10/2019 o miestnych daniach na území mesta Ilava 1.1.2020 9/2019
  Dodatok č. 1 k VZN 10/2019 1.1.2021 6/2020
  Dodatok č. 2 k VZN 10/2019 (279.48 kB) 1.1.2022 6/2021
9/2019 VZN č. 9/2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Ilava 1.1.2020 8/2019
dodatok  Dodatok č. 1 k VZN 9/2019 15.9.2020 4/2020
dodatok Dodatok č. 2 k VZN 9/2019 1.1.2023 8/2022
dodatok Dodatok č. 3 k VZN 9/2019 1.1.2024 11/2023
8/2019 VZN č. 8/2019 o zrušení Centra voľného času, Farská 84/5, Ilava k 31.08.2019 a zriadení Centra voľného času, Farská 84/5, Ilava ako súčasť Základnej školy, Medňanská 514/5, Ilava k 01.09.2019 (121.7 kB) 19.6.2019 4/2019
zásady Zásady odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Ilava 1.7.2019 5/2019
  Dodatok č. 1 k zásadám odmeňovania 1.1.2022 6/2020
7/2019 VZN č. 7/2019 o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a mimoriadnej dávky 19.6.2019 4/2019
6/2019 VZN č. 6/2019 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní žúmp 19.6.2019 4/2019
5/2019 VZN č. 5/2019 o odchyte túlavých a zabehnutých psov na území mesta Ilava (143.68 kB) 17.4.2019 3/2019
zrušené VZN č. 4/2019 o poskytnutí dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa    
3/2019 VZN č. 3/2019 o zásadách poskytovania nenávratného finančného príspevku na stravovanie dôchodcov (223.67 kB) 17.4.2019 3/2021
2/2019 VZN č. 2/2019 o poskytovaní jednorázového príspevku pri narodení dieťaťa a príspevku jubilujúcim občanom s trvalým pobytom v meste Ilava  (138.89 kB) 17.4.2019 3/2019
  Dodatok č. 1 k VZN 2/2019 1.1.2022 7/2021
zrušené  VZN č. 1/2019 o dotácii na mzdy a prevádzku poskytovanej zriaďovateľom škôl a školských zariadení so sídlom na území mesta Ilava, ktorých zriaďovateľom je štátom uznaná cirkev alebo náboženská spoločnosť alebo iná právnická osoba alebo fyzická osoba    
zrušené VZN č. 4/2018 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní žúmp    
zrušené VZN č. 3/2018 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Ilava 1.7.2018 3/2018
  Dodatok č. 1 k VZN 3/2018  1.9.2021 5/2021
zrušené VZN č. 2/2018 o podmienkach poskytovania dotácie z rozpočtu mesta    
1/2018 VZN č. 1/2018 o podmienkach poskytovania bytov v bytovom dome a o výške nájomného 1.3.2018 1/2018
  Dodatok č. 2 k VZN 1/2018 1.7.2020 3/2020
  Dodatok č. 1 k VZN 1/2018 (199.87 kB) 1.7.2019 5/2019
zrušené VZN č. 3/2017 o nakladaní s odpadmi a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Ilava v znení schváleného pozmeňujúceho návrhu    
2/2017 VZN č. 2/2017 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia 1.12.2017 2/2017
1/2017 VZN č.1/2017 o určení názvu ulice Slnečná. (417.19 kB) 1.7.2017 5/2017
zrušené VZN č. 3/2016 o výške príspevkov v školách a školských zariadeniach zriadených mestom Ilava    
zrušené VZN č. 2/2016 Prevádzkový poriadok pohrebísk a domov smútku na území mesta Ilava 18.7.2016 5/2016
zrušené VZN č. 1/2016 o podmienkach poskytovania bytov v bytovom dome     
zásady Zásady  hospodárenia  s finančnými prostriedkami  Mesta Ilava 1.1.2016 8/2015
zrušené VZN č. 2/2015 o nakladaní s odpadmi a o miestnom poplatku za Ko a DSO na území Mesta Ilava    
1/2015 VZN  č. 1/2015 o určení miesta a času prihlásenia diet'at'a na plnenie povinnej školskej dochádzky (402.44 kB) 1.1.2016 7/2015
2/2014 VZN č. 2/2014 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach (1.6 MB) 12.9.2014 4/2014
zrušené VZN č. 1/2014 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Ilava (1.1 MB) 2.1.2014 9/2013
  Dodatok č. 1 k VZN 1/2014 12.9.2014 4/2014
  Dodatok č. 2 k VZN 1/2014 6.3.2015 1/2015
  Dodatok č. 3 k VZN 1/2014 1.1.2016 8/2015
  Dodatok č. 4 k VZN 1/2014 2.5.2016 3/2016
  Dodatok č. 5 k VZN 1/2014 14.11.2019 9/2016
  Dodatok č. 6 k VZN 1/2014 1.1.2017 11/2016
  Dodatok č. 7 k VZN 1/2014 1.1.2018 10/2017
  Dodatok č. 8 k VZN 1/2014 16.3.2019 2/2019
  Dodatok č. 9 k VZN 1/2014 1.1.2020 9/2019
  Dodatok č. 10 k VZN 1/2014 1.1.2021 6/2020
  Dodatok č. 11 K VZN 1/2014 1.8.2021 4/2021
  Dodatok č. 12 k VZN 1/2014 1.1.2022 7/2022
zrušené Dodatok č. 13 k VZN 1/2014 1.1.2023 8/2022
zrušené VZN č. 2/2013 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Ilava    
zrušené VZN č. 1.2013 Prevádzkový poriadok pohrebísk a domov smútku na území mesta Ilava    
zrušené VZN č. 2/2012 o nakladaní s odpadmi a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Ilava     
zrušené VZN č. 1/2012 o miestnych daniach na území mesta Ilava    
zrušené VZN č. 4/2011 o nakladaní s odpadmi a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Ilava     
3/2011 VZN č. 3/2011 o stanovení cien nájmu za umiestnenie reklamy na pozemkoch alebo technických zariadeniach vo vlastníctve mesta Ilava (704.83 kB) 24.5.2011 3/2011
zrušené VZN č. 2/2011 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Ilava    
1/2011 VZN 1/2011 o povinnosti vypracovať povodňové plány  záchranných prác  (1.38 MB) 11.4.2021 2/2011
zrušené Štatút Komisie pre verejné obstarávanie    5/2011
zrušené Zrušenie komisie  pre verejné oobstarávanie   4/2012
zrušené VZN č. 3/2010 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Ilava    
2/2010 VZN č. 2/2010 o miestnom referende 20.9.2010 7/2010
  Dodatok č. 1 k VZN 2/2010 12.9.2019 6/2016
1/2010 VZN č. 1/2010 o podmienkach držania psov na území mesta Ilava (2.48 MB) 20.09.2010 7/2010
  Dodatok č. 1 k VZN 1/2010 (569.45 kB) 1.12.2017 9/2017
zrušené Zásady odmeňovania poslancov  Mestského zastupiteľstva mesta Ilava    5/2010
  Rokovací poriadok mestského zastupiteľstva v Ilave (1.94 MB) 31.8.2010 7/2010
  Dodatok č. 1 k Rokovaciemu poriadku MsZ (124.7 kB) 23.3.2012 2/2012
zrušené VZN č. 5/2009 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Ilava    
zrušené VZN č. 4/2009 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Ilava    
zrušené VZN č. 3/2009 o poplatkoch za úkony vykonávané Mestským úradom v Ilave 4.9.2009 4/2009
zrušené VZN č. 2/2009 o podmienkach poskytovania dotácie z rozpočtu mesta    
zrušené VZN č. 1/2009 o úhrade za poskytnutú opatrovateľskú službu    
zrušené VZN č. 7/2008 o miestnych daniach     
zrušené VZN č. 6/2008 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území mesta Ilava    
5/2008 VZN č. 5/2008 ktorým sa menia niektoré všeobecne záväzné nariadenia mesta a organizačné smernice mesta v súvislosti so zavedením meny euro 1.1.2009 7/2008
zrušené VZN č. 4/2008 o určení času a miesta prihlásenia dieťaťa do školy    
3/2008 VZN č. 3/2008 o záväzných častiach návrhu územného plánu Mesta Ilava (7.48 MB) 27.9.2008 5/2008
  Zmena a doplnok č. 1 k VZN 3/2008 (2.15 MB) 16.7.2012 4/2012
  Zmena a doplnok č. 2 k VZN 3/2008 (1.79 MB) 10.07.2015 3/2015
  Zmena a doplnok č. 3 k VZN 3/2008 1.1.2022 7/2021
zrušené VZN č. 2/2008 o výške príspevkov v školách a školských zariadeniach zriadených Mestom Ilava    
1/2008 VZN č. 1/2008 Štatút mestskej knižnice (1.13 MB) 10.05.2008 2/2008
zrušené VZN č. 5/2007 o miestnych daniach    
zrušené VZN č.4/2007 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľnosti na území mesta Ilava    
3/2007 VZN č. 3/2007 o určení názvu ulíc v mestskej časti Sihoť 10.11.2007 10/2007
zrušené VZN č. 2/2007 o stanovení cien nájmu za umiestnenie reklamy na pozemkoch alebo technických zariadeniach vo vlastníctve mesta Ilava    
1/2007 VZN č. 1/2007 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb 10.11.2007 10/2007
  Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2007 (892.29 kB) 13.6.2011 3/2011
 
    Dodatok č. 2 k VZN č. 1/2007 (1.41 MB)
1.1.2013 7/2012
  Dodatok č. 3 k VZN č. 1/2007 8.7.2013 4/2013
  Dodatok č. 4 k VZN č. 1/2007 2.5.2016 3/2016
  Dodatok č. 5 k VZN č. 1/2007 1.3.2021 1/2021
zrušené VZN č. 5/2006 prevádzkový poriadok pohrebísk a domov smútku na území mesta Ilava    
zrušené VZN č. 4/2006 o poskytnutí pomoci v hmotnej núdzi    
3/2006 VZN č. 3/2006 o určení miest na umiestňovanie plagátov a iných nosičov informácií na verejných priestranstvách počas volebnej kampane 25.5.2006 4/2006
zrušené VZN č. 2/2006 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia    
zrušené VZN č. 1/2006 o poplatkoch za úkony vykonávané Mestským úradom v Ilave    
7/2005 VZN č. 7/2005 o podmienkach poskytovania príspevkov na podporu rodinných pomerov dieťaťa 1.1.2006 6/2005
zrušené VZN č. 6/2005 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území mesta Ilava    
5/2005 VZN č. 5/2005 o určení školského obvodu pre základnú školu zriadenú mestom Ilava 30.09.2005 4/2005
zrušené VZN č. 4/2005 o miestnych daniach    
3/2005 VZN č. 3/2005 o čestnom občianstve mesta Ilava, cene mesta Ilava a cene primátora mesta Ilava 1.10.2005 4/2005
zrušené VZN č. 2/2005 o nakladaní s odpadom a poplatkoch za komunálne odpady a drobné stavebné odpady    
zrušené VZN č. 1/2005 o úhrade za poskytnutú opatrovateľskú službu     
 

VZN č. 7/2004 o miestnych daniach

   
6/2004 VZN č. 6/2004 Trhový poriadok pre trhovisko Moravec café, Mierové nám. 90, Ilava 8.11.2004 20.10.2004
5/2004 VZN č. 5/2004 Trhový poriadok pre trhovisko NsP Ilava, n.o., Štúrova 3, Ilava 8.11.2004 20.10.204
  VZN č. 4/2004 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach    
  VZN č. 3/2004 Rokovací poriadok mestského zastupiteľstva v Ilave     
2/2004 VZN č. 2/2004 Zásady činnosti hlavného kontrolóra mesta Ilava 8.11.2004 6/2004
zrušené VZN č. 1/2004 o určení miest na vylepovanie volebných plagátov počas volebnej kampane v roku 2004     
  Rokovací poriadok komisie mestského zastupiteľstva v Ilave na ochranu verejného záujmu 1.5.2002 2/2005
zrušené VZN o podmienkach poskytovania transferov z rozpočtu mesta     
zrušené VZN o stanovení podmienok poskytovania bytov v bytovom dome     
zrušené VZN o poplatkoch za úkony vykonávané Mestským úradom v Ilave    
zrušené VZN o podmienkach držania psov na území mesta Ilava    
  VZN o kontrole vykonávanej mestskou samosprávou 26.11.1996 7/96
  VZN o postupe pri prevode vlastníctva bytov a nebytových priestorov v majetku mesta (2.56 MB) 12.4.1994 3/94
  Dodatok č. 1 k VZN o postupe pri prevode vlastníctva bytov 3.4.1995 4/95
  Dodatok č. 2 k VZN o postupe pri prevode vlastníctva bytov 5.9.1998 25.8.1998
zrušené VZN dodržiavaní čistoty, poriadku a verejnej zelene na území mesta Ilava    
       

 

PARKOVANIE

TRIEDENIE OLEJA

SOCIÁLNE SIETE

KNIŽNICA DK ONLINE

Mestská knižnica


ON-LINE katalóg

Prevádzková doba
pondelok až piatok
v čase 10:00-21:00 hod.
 

FOTOGALÉRIA

Náhodná fotogaléria

SPOLKY A ORGANIZÁCIE