Menu

sk

Preklad (translations)

mesto ILAVA
mesto
Ilava

Získavanie informácii

Získavanie informácií a postup mesta Ilava pri vybavovaní žiadostí

 

Postup mesta Ilava pri vybavovaní žiadostí podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k  informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)

 

Podávanie žiadostí o sprístupnenie informácií mestom Ilava a ich poskytovanie sa riadi zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k  informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)

 

Žiadosti o sprístupnenie informácií možno podať:

poštou, na adresu:                        Mesto Ilava
                                                            Mierové námestie 16/31
                                                            019 01 Ilava
elektronickou poštou:                   s využitím tlačiva   „ Žiadosť      
zaslanú na e-mailovú adresu:        ilava@ilava.sk  alebo                                                                                                                                                    podatelna@ilava.sk                                                                 

osobne:                                              v podateľni mesta Ilava        

Zo žiadosti o poskytnutie informácie musí byť zrejmé, ktorej povinnej osobe je určená, meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa, jeho adresa pobytu alebo sídlo, ktorých informácií sa žiadosť týka a aký spôsob sprístupnenia informácií žiadateľ navrhuje.                       

Ak žiadosť nemá predpísané náležitosti mesto Ilava vyzve žiadateľa, aby v určenej lehote, neúplnú žiadosť doplnil. Ak napriek výzve žiadateľ žiadosť nedoplní informáciu nemožno pre tento nedostatok sprístupniť, mesto Ilava žiadosť odloží.

Žiadosť o sprístupnenie informácie sa vybavuje bezodkladne najneskôr do 8 pracovných dní odo dňa  podania žiadosti, alebo odo dňa odstránenia nedostatkov na základe výzvy.

Zo závažných dôvodov stanovených zákonom môže byť táto lehota predĺžená najviac o 8 pracovných dní. O predĺžení lehoty je žiadateľ informovaný pred uplynutím lehoty spolu s uvedením dôvodov, ktoré vedú k predĺženiu lehoty.

Spôsob úhrady nákladov za poskytnutie informácií v zmysle zákona č.  211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k  informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších úprav je upravený Vyhláškou Ministerstva financií SR č.481/2000 Z. z. o podrobnostiach úhrady nákladov za sprístupnenie informácií a Sadzobníkom úhrad za poskytnutie informácií mestom Ilava.

Sadzobník úhrad za sprístupnenie informácií

 

Miesto, lehota a spôsob podávania opravného prostriedku.

Miesto, lehota a spôsob podávania opravného prostriedku a možnosti súdneho preskúmania rozhodnutia povinnej osoby vrátane výslovného uvedenia požiadaviek, ktoré musia byť splnené  podľa § 5 ods. 1 písm. c) zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k  informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Ak mesto Ilava žiadosti o sprístupnenie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)  nevyhovie hoci len sčasti, vydá o tom v zákonom stanovenej lehote písomné rozhodnutie. Proti tomuto rozhodnutiu môže žiadateľ podať odvolanie podľa § 19 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií).

Odvolanie proti rozhodnutiu o odmietnutí požadovanej informácie sa podáva primátorovi mesta Ilava.

Lehota, v ktorej je možné podať odvolanie voči odmietnutiu sprístupniť požadovanú informáciu je 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti.

Spôsob  podávania opravného prostriedku je písomný v tlačenej alebo elektronickej forme.

O odvolaní proti rozhodnutiu o nesprístupnení požadovanej informácie rozhoduje primátor mesta Ilava.

 

 

 

PARKOVANIE

TRIEDENIE OLEJA

SOCIÁLNE SIETE

KNIŽNICA DK ONLINE

Mestská knižnica


ON-LINE katalóg

Prevádzková doba
pondelok až piatok
v čase 10:00-21:00 hod.
 

FOTOGALÉRIA

Náhodný výber z galérie

Nápis v mestskej veži

SPOLKY A ORGANIZÁCIE