Menu

sk

Preklad (translations)

mesto ILAVA
mesto
Ilava

Daň z nehnuteľností

 

Prosíme občanov, ktorí v roku 2023 kúpili alebo predali nehnuteľnosť v KÚ Ilava, či realizovali iné zmeny v súvislosti s vlastníctvom nehnuteľnosti (napr. nastala zmena druhu pozemku, bolo vydané stavebné povolenie, kolaudačné povolenie a pod.), aby podali priznanie k dani z nehnuteľností. Daňová povinnosť vám vzniká prvý kalendárny deň nasledujúceho roka, v ktorom ste nehnuteľnosť nadobudli. Zároveň upozorňujeme, že ak zanikne vlastníctvo nehnuteľnosti je potrebné odhlásiť sa z povinnosti platenia dane z nehnuteľnosti. Daňová povinnosť zaniká 31. decembra zdaňovacieho obdobia, v ktorom daňovníkovi zanikne vlastníctvo k nehnuteľností.

Zákonná lehota na podanie priznania je do 31. 1. 2024.

Pri nadobudnutí nehnuteľnosti dedením alebo dražbou v priebehu roka daňová povinnosť vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa dedič alebo vydražiteľ  stal vlastníkom nehnuteľnosti. Daňovník je povinný v takomto prípade podať priznanie k dani z nehnuteľnosti do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti.

  • Pre vznik daňovej povinnosti k dani z nehnuteľností dedením, je rozhodujúce právoplatné rozhodnutie o dedičstve.
  • Pri nadobudnutí nehnuteľnosti vydražením v priebehu roka daňová povinnosť vydražiteľovi vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa vydražiteľ stal vlastníkom nehnuteľnosti alebo prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni schválenia príklepu súdom.

Nárok na oslobodenie od platenia dane alebo zníženie dane podľa podmienok ustanovených vo VZN č. 10/2019 o miestnych daniach na území mesta Ilava (vrátane Dodatku č.1Dodatku č. 2) sa uplatňuje pri podaní daňového priznania okrem daňovníkov, ktorí dosiahli vekovú hranicu 70 rokov, a tým im vznikol nárok na oslobodenie od dane za stavby na bývanie a dane z bytov (pokiaľ slúžia na ich trvalé bývanie). Títo daňovníci budú oslobodení od platenia dane automaticky bez podania daňového priznania.

Podpísané priznanie je možné poslať prostredníctvom Slovenskej pošty na adresu: Mesto Ilava, Mierové námestie 16/31, 019 01 Ilava

 

Tlačivo daňového priznania (editovateľné) tu: (2.21 MB)

Poučenie na vyplnenie priznania k dani z nehnuteľnosti (404 kB)

 

DOHODA spoluvlastníkov o určení zástupcu na podanie daňového priznania k dani z nehnuteľností  (310.34 kB)

 

Žiadosť o vrátenie/preúčtovanie preplatku dane z nehnuteľností

 

Kontakt:
Mgr. Barbora Palkovičová,     e-mail: dane@ilava.sk, t.č. +42142 44 555 29

 

Poznámka:
V súčasnosti nie je možné podať priznanie k dani prostredníctvom elektronického formuláru. Táto služba prechádza procesným výkonom registrácie, po dokončení bude dodatočne oznámená aj táto možnosť podania.

PARKOVANIE

TRIEDENIE OLEJA

SOCIÁLNE SIETE

KNIŽNICA DK ONLINE

Mestská knižnica


ON-LINE katalóg

Prevádzková doba
pondelok až piatok
v čase 10:00-21:00 hod.
 

FOTOGALÉRIA

Náhodný výber z galérie

Mesto Ilava

SPOLKY A ORGANIZÁCIE