Menu

sk

Preklad (translations)

mesto ILAVA
mesto
Ilava

Komisie MsZ

Komisia pre kultúru a šport
Komisia sociálno-bytová
Komisia pre výstavbu a životné prostredie
Komisia finančno-majetková
Komisia na ochranu verejného záujmu
Komisia pre školstvo

1. Komisie zriaďuje ako stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány MZ.

2. Komisie sú zložené z poslancov MZ a obyvateľov mesta zvolených MZ z radov odborníkov a ďalších osôb zvolených MZ.

3. MZ volí predsedu komisie - ním je vždy poslanec MZ - a členov komisie a vymedzuje im úlohy podľa miestnych podmienok a potrieb. Každá komisia sa skladá z predsedu komisie, tajomníka komisie a členov.

Predseda komisie :
riadi a organizuje prácu komisie, zvoláva jej schôdze a riadi ich priebeh, spoločne s tajomníkom komisie pripravuje program schôdze
zostavuje plán činnosti
organizuje spoluprácu komisie s ostatnými komisiami MZ
zastupuje komisiu navonok
Tajomník komisie :
spoločne s predsedom komisie vypracúva návrh plánu činnosti komisie, zabezpečuje prípravu programu schôdze komisie
vedie písomné záznamy o schôdzach komisie
zabezpečuje administratívnu agendu súvisiacu s činnosťou komisie
plní ďalšie úlohy, ktorými ho komisia poverí

4. Mesto Ilava má vytvorené tieto komisie :


- Komisia pre kultúru a šport
- Komisia pre školstvo
- Komisia pre výstavbu a životné prostredie
- Sociálno-bytová komisia
- Finančno-majetková komisia
- Komisia na ochranu verejného záujmu


5. V prípade potreby a vhodnosti vytvorí MZ ďalšie komisie.

6. Komisie na úseku, pre ktorý boli zriadené najmä :
vypracúvajú stanoviská k materiálom prerokúvaným mestskými orgánmi, k najdôležitejším otázkam života mesta a k pre mesto dôležitým investičným zámerom
vypracúvajú návrhy a podnety na riešenie najdôležitejších otázok života v meste a predkladajú ich orgánom mesta, ktoré sú povinné sa nimi zaoberať a o výsledku komisiu informovať
kontrolujú spôsob realizácie uznesení MZ, dozerajú na hospodárenie s majetkom mesta, prípadne s majetkom prenechaným mestu na dočasné užívanie, ďalej dozerajú na podnikateľskú a investičnú činnosť v meste, kontrolujú ako sa vybavujú sťažnosti, oznámenia a podnety, príp. pripomienky obyvateľov mesta

7. Komisie sa schádzajú podľa potreby, najmenej však jedenkrát za dva mesiace. Komisie zvoláva a vedie predseda komisie. Zásady rokovania a uznášania sa si komisia stanoví na svojom prvom zasadnutí.

8. Komisie nemajú rozhodovaciu právomoc.


 

Náplň práce a úloh členov komisí MsZ za volebné obdobie 2018 - 2022:

 

Komisia pre kultúru a šport: vypracováva stanoviská k materiálom prerokovávaným mestskými orgánmi v oblasti kultúry a športu. Predkladá podnety a návrhy na riešenia problémov v zverenej problematike. Kontroluje spôsob realizácie uznesení MsZ a hospodárnosť vynakladania prostriedkov v oblastiach svojej pôsobnosti.

Komisia pre školstvo: vypracováva stanoviská k materiálom prerokovávaným mestskými orgánmi v oblasti školstva. Predkladá podnety a návrhy na riešenia problémov v zverenej problematike. Kontrolu je spôsob realizácie uznesení MsZ a hospodárnosť vynakladania prostriedkov v oblastiach svojej pôsobnosti.

Komisia pre výstavbu a životné prostredie: vypracováva stanoviská k materiálom prerokovávaným mestskými orgánmi v oblasti výstavby a životného prostredia. Predkladá podnety a návrhy na riešenia problémov v zverenej problematike. Kontroluje spôsob realizácie uznesení MsZ a hospodárnosť vynakladania prostriedkov v oblastiach svojej pôsobnosti.

Sociálno-bytová komisia: vypracováva stanoviská k materiálom prerokovávaným mestskými orgánmi k otázkam pridel'ovania bytov, riešenia sociálne odkázaných občanov, pridel'ovania dávok v hmotnej núdzi a opatrovatel'skej služby. Predkladá podnety a návrhy na riešenia problémov v zverenej problematike. Kontroluje spôsob realizácie uznesení MsZ a hospodárnosť vynakladania prostriedkov v oblastiach svojej pôsobnosti. 

Finančno-majetková komisia: vypracováva stanoviská k materiálom prerokovávaným mestskými orgánmi v oblasti účtovníctva, rozpočtu, investícií, nákupov tovarov a služieb a vysporiadania mestských pozemkov. Vyjadruje sa k dotáciám pre organizácie a združenia pôsobiace na území mesta Ilava. Vypracováva podnety a návrhy na riešenia problémov v zverenej problematike. Kontroluje spôsob realizácie uznesení MsZ a hospodárnosť vynakladania prostriedkov v oblastiach svojej pôsobnosti.

Komisia na ochranu verejného záujmu: Plní úlohy podl'a ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov (ďalej len "ústavný zákon"). Základné úlohy komisie sú nasledovné:

a) Prijímať písomné oznámenia primátora mesta podl'a čl. 7 odst. 1 a čl. 8 odst. 5 ústavného zákona a písomné oznámenia poslancov mestského zastupitel'stva podl'a čl. 7 odst. 1 ústavného zákona. V prípade pochybností o ich úplnosti a pravdivosti má právo požadovať od dotknutých funkcionárov vysvetlenia. 

b) Podávať podnety príslušnému daňovému orgánu na začatie konania podl'a osobitného predpisu na preskúmanie úplnosti a pravdivosti písomných oznámení. 

c) Sprístupňovať informácie o prijatých písomných oznámeniach v rozsah a spôsobom v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov a ústavným zákonom.

d) Predkladať mestskému zastupitel'stvu návrhy na začatie konaní vo veciach ochrany verejného záujmu. 

e) Preskúmavať podnety na začatie konaní vo veciach ochrany verejného záujmu, najmä to, či obsahujú náležitosti ustanovené ústavným zákonom.

f) Udel'ovať výnimku podl'a čl. 8, odst. 4 primátorovi mesta do jedného roka po ukončení funkcie zo zákazov uvedených v čl. 8, odst. 1 ústavného zákona.

g) Kontrolovať dodržiavanie ústavného zákona. Rokovanie Komisie na ochranu verejného záujmu je upravené v "Rokovacom poriadku komisie MsZ v Ilave na ochranu verejného záujmu". 

PARKOVANIE

TRIEDENIE OLEJA

SOCIÁLNE SIETE

KNIŽNICA DK ONLINE

Mestská knižnica


ON-LINE katalóg

Prevádzková doba
pondelok až piatok
v čase 10:00-21:00 hod.
 

FOTOGALÉRIA

Náhodný výber z galérie

Hrobka v Klobušiciach

SPOLKY A ORGANIZÁCIE