Menu

sk

Preklad (translations)

mesto ILAVA
mesto
Ilava

Úloha v samospráve

(1)   Obec  samostatne  rozhoduje a  uskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou
obce a jej  majetku,   všetky záležitosti, ktoré ako jej samosprávnu pôsobnost' upravuje
osobitný zákon,  ak takéto úkony podľa zákona nevykonáva štát alebo iná právnická osoba alebo fyzická osoba.

(2)  Samosprávu obce vykonávajú obyvatelia obce

a)  orgánmi obce
b)  hlasovaním obyvateľov obce

c)  verejným zhromaždením obyvateľov obce

(3) Obec pri výkone samosprávy najmä

a)  vykonáva úkony súvisiace s riadnym hospodárením s hnuteľným a nehnuteľným majetkom obce a s majetkom vo vlastníctve štátu prenechaným obci do uživania

b)  zostavuje a schvaľuje rozpočet obce a záverečný účet obce

c)  rozhoduje  vo veciach miestnych daní a miestnych poplatkov /5a/ a vykonáva ich správu

d)  usmerňuje ekonomickú činnost   v obci, a ak tak ustanovuje osobitný predpis,   /5b/   vydáva súhlas, záväzné stanovisko, stanovisko alebo vyjadrenie  k  podnikateľskej a inej činnosti právnických osôb a fyzických osôb a kumiestneniu prevádzky na území obce, vydává záväzné stanoviska k investičnej činnosti v obci

e)  zabezpečuje  výstavbu a údržbu a vykonáva správu miestnych komunikácií, verejných priestranstiev, obecného cintorína,  kultúrnych, športových a ďalších  obecných zariadení, kultúrnych pamiatok, pamiatkových území a pamätihodností obce

f)  zabezpečuje verejno-prospešné služby, najmä  nakladanie s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom,/5c/ udržiavanie čistoty v obci, správu a údržbu verejnej zelene a verejného osvetlenia, zásobovanie vodou, odvádzanieodpadových vôd, nakladanie s odpadovými vodami zo žúmp a miestnu verejnú dopravu

g) utvára a chráni  zdravé podmienky  a  zdravý spôsob života  a práce obyvateľov  obce,  chráni  životné prostredie, ako ajutvára podmienky na zabezpečovanie  zdravotnej   starostlivosti,   na vzdelávanie, kultúru, osvetovú činnost',   záujmovú umeleckú činnost',  telesnú  kultúru a šport

h) plní úlohy na úseku ochrany spotřebiteli /5d/ a utvá­ra podmienky na zásobovanie obce; určuje nariadenímpravidla času predaja v obchode, času prevádzky služieb a spravuje trhoviská,

i) obstaráva a schvaľuje územno-plánovaciu dokumentáciu sídelných útvarov a zón, koncepciu rozvoja jednotlivých oblastí  života obce, obstaráva a schvaľuje programy rozvoja bývania a spolupôsobí pri utváraní vhodných podmienok na bývanie v obci

j)  vykonáva  vlastnú  investičnú činnost' a podnikateľskú činnost' v záujme zabezpečenia potrieb obyvateľov obce a rozvoja obce

k) zakladá,  zriaďuje,  zrušuje a kontroluje podľa osobitných predpisov svoje rozpočtové a príspevkové organizácie, iné právnické osoby a zariadenia

I) organizuje hlasovanie obyvateľov obce o dôležitých otázkach života a rozvoja obce

m) zabezpečuje  verejný poriadok v obci; nariadením môže ustanovit' činnosti, ktorých  vykonávánie je zakázané aleboobmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste

n) zabezpečuje ochranu kultúrnych pamiatok v rozsahu podľa  osobitných predpisov /6/ a dbá o zachovanie prírodných hodnôt

o) plní úlohy na úseku sociálnej pomoci v rozsahu podľa osobitného predpisu, /6a/

p) vykonáva osvedčovanie listín a podpisov na listinách

r)  vedie obecnú  kroniku v štátnom jazyku, prípadne aj v jazyku národnostnej menšiny. /6b/

(4)  Ak zákon  pri  úprave pôsobnosti obce neustanovuje, že ide o výkon prenesenej  pôsobnosti  štátnej správy, platí,  že ide o výkon samosprávnej pôsobnosti obce

(5)  Obec  spolupracuje  v  záujme  rozvoja  obce s politickými stranami a politickými  hnutiami, /7/ s občianskymi
združeniami /8 a inými právnickými osobami, ako aj s fyzickými osobami pósobiacimi v obci

 

PARKOVANIE

TRIEDENIE OLEJA

SOCIÁLNE SIETE

KNIŽNICA DK ONLINE

Mestská knižnica


ON-LINE katalóg

Prevádzková doba
pondelok až piatok
v čase 10:00-21:00 hod.
 

FOTOGALÉRIA

Náhodná fotogaléria

Ilavský hrad okolo roku 1900

SPOLKY A ORGANIZÁCIE