sk

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

mesto ILAVA
mesto
Ilava

Dokumenty a organizačné smernice

SMERNICE MESTA ILAVA


1. Zásady používania reprezentačného fondu vedúceho Mestského úradu v Ilave

2. Smernica k odpredaju nehnuteľnosti v majetku Mesta Ilava  /dodatok č. 1, 2, 3/

3. Zásady postupu pri prijímani, evidovaní, vybavovaní a kontrole vybavovania sťažností fyzických osôb a právnickych osôb a postupu pri vybavovaní petícii v podmienkach samosprávy Mesta Ilava

4. Zásady na ochranu majetku Mesta Ilava
/dodatok č. 1/

5. Pracovný poriadok pre pedagogických a ostatných zamestnancov materských škôl zriadených Mestom Ilava

6. Vnútorný poriadok Materská škola

7. Rokovací poriadok
/dodatok č. 1/

8. Kolektívna zmluva

9. Vnútorná smernica o stanovení základných pravidiel používania služobných mobilných telefónov

10. Prevádzkový poriadok MŠ Klobušice + SJ

11. Prevádzkový poriadok MŠ Ilava + SJ

12. Vnútorný predpis pre vedenie učtovníctva

13. Vnútorný predpis o evidovaní, odpisovaní a učtovaní majetku

14. Organizačná smernica pre vyhlasovanie, organizovanie a vyhodnocovanie súťaží k predaju a prenájmu majetku Mesta Ilava

15. Pracovný poriadok zamestnancov Mesta Ilava /dodatok č.1, 2, 3/

16. Organizačny poriadok a organizačna štruktúra Mestského úradu v Ilave
/dodatok č. 1, 2, 3, 4, 5, 6/

17. Poriadok odmeňovania Mesta Ilava
/dodatok č. 1, 2/

18. Zásady odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva

19. Rokovací poriadok mestského zastupiteľstva v Ilave
/dodatok č. 1, 2/

20. Pracovný poriadok pre pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov materských škôl zriadených Mestom Ilava

21. Pravidlá výberu vstupného na kultúmych, spoločenských a športových podujatiach organizovaných Mestom Ilava

22. Smemica o predkladaní písomností a účtovných dokladov do účtarne a pokladne
Mestského úradu v Ilave

23. Smemica o poskytovaní príspevkov na stravu pre pedagogických zamestnancov MS
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Ilava

24. Zásady odmeňovania účinkujúcich na občianskych obradoch a slávnostiach zabezpečovaných Zborom pre občianske záležitosti v Ilave
/dodatok č. 1/

25. Smernica o postupe pri vyhotovení fotokópii dokumentov pri výkone samosprávy

26. Smernica o používaní zvukovo-obrazových záznamov, fotografického a audiovizuálneho diela na intemetovej stránke mesta

27. Knižničný a výpožičný poriadok Mestskej knižnice v Ilave

28. Smernica o poskytovaní informácii v zmysle zakona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám

29. Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami Mesta Ilava

30. Registratúrny poriadok Mestského úradu v Ilave

31. Smernica o vedení účtovníctva TSM Ilava (Oddelenia technických služieb Ilava)

32. Smernica o oznamovaní protispoločenskej činnosti

33. Smernica o povinnom zverejňovaní zmlúv, faktúr a objednávok Mesta Ilava

34. Smernica o používani kamerového systému

35. Smernica o verejnom obstarávaní

36. Smernica č.1/2018/ na ochranu osobných údajov

37. Smernica č.2/2018 pre vybavovanie práv dotknutých osôb smerom k ich osobným
údajom

38. Smernica č.3/2018 pre používanie aktív so zreteľom na ochranu osobných údajov pre zamestnancov

39. Smernica č.4/2018 pre riešenie bezpečnostných incidentov v oblasti ochrany osobných údajov

40. Smernica č.1/2019 na kontrolu používania alkoholických nápojov a iných omamných látok

 

AKTUÁLNA TEPLOTA

19.8.2019 13:20

Aktuálna teplota:

28.6 °C

Vlhkosť:

49 %

Rosný bod:

16.9 °C

MOBILNÁ APLIKÁCIA


V obrazeGoogle playApp store

KNIŽNICA DK ONLINE

Mestská knižnica


ON-LINE katalóg

Prevádzková doba
pondelok až piatok
v čase 10:00-21:00 hod.

FOTOGALéRIA

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Vizualizácia nasledovnej rekonštrukcie

SPOLKY A ORGANIZÁCIE