Menu

sk

Preklad (translations)

mesto ILAVA
mesto
Ilava

Dokumenty a organizačné smernice

SMERNICE MESTA ILAVA


1. Zásady používania reprezentačného fondu vedúceho Mestského úradu v Ilave

2. Smernica k odpredaju nehnuteľnosti v majetku Mesta Ilava  /dodatok č. 1, 2, 3/

3. Zásady postupu pri prijímani, evidovaní, vybavovaní a kontrole vybavovania sťažností fyzických osôb a právnickych osôb a postupu pri vybavovaní petícii v podmienkach samosprávy Mesta Ilava   (nahradená novou smernicou č. 1/2020)

4. Zásady na ochranu majetku Mesta Ilava
/dodatok č. 1/

5. Pracovný poriadok pre pedagogických a ostatných zamestnancov materských škôl zriadených Mestom Ilava

6. Vnútorný poriadok Materská škola

7. Rokovací poriadok komisie mestského zastupiteľstva v Ilave na ochranu verejného záujmu   /+ dodatok č. 1/

8. Kolektívna zmluva

9. Vnútorná smernica o stanovení základných pravidiel používania služobných mobilných telefónov- (nahradená novou smernicou č. 4/2019)


10. Prevádzkový poriadok MŠ Klobušice + SJ

11. Prevádzkový poriadok MŠ Ilava + SJ

12. Vnútorný predpis pre vedenie účtovníctva

13. Vnútorný predpis o evidovaní, odpisovaní a účtovaní majetku

14. Organizačná smernica pre vyhlasovanie, organizovanie a vyhodnocovanie súťaží k predaju a prenájmu majetku Mesta Ilava

15. Pracovný poriadok zamestnancov Mesta Ilava (dodatok č. 1, dodatok č. 2, dodatok č. 3)
      (nahradená novovu smernicou 1/2023) 

16. Organizačný poriadok a organizačna štruktúra Mestského úradu v Ilave
       - Dodatok č. 2
       - Dodatok č. 3
       - Dodatok č. 5

       - Dodatok č. 6          

       - Dodatok č. 7

       - Dodatok č. 8                                                                                      

17. Poriadok odmeňovania Mesta Ilava
/dodatok č. 1, 2/

18. Zásady odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva + Dodatok č. 1 + Dodatok č. 2 Typ: PDF dokument, Velkosť: 178.35 kB

19. Rokovací poriadok mestského zastupiteľstva v Ilave/dodatok č. 1/

20. Pracovný poriadok pre pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov materských škôl zriadených Mestom Ilava

21. Pravidlá výberu vstupného na kultúrnych, spoločenských a športových podujatiach organizovaných Mestom Ilava

22. Smernica o predkladaní písomností a účtovných dokladov do účtarne a pokladne
Mestského úradu v Ilave

23. Smernica o poskytovaní príspevkov na stravu pre pedagogických zamestnancov MS
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Ilava

24. Zásady odmeňovania účinkujúcich na občianskych obradoch a slávnostiach zabezpečovaných Zborom pre občianske záležitosti v Ilave
/Dodatok č. 1 a Dodatok č. 2/

25. Smernica o postupe pri vyhotovení fotokópii dokumentov pri výkone samosprávy  (nahradená novou smernicou 2/2023)

26. Smernica o používaní zvukovo-obrazových záznamov, fotografického a audiovizuálneho diela na internetovej stránke mesta

27. Knižničný a výpožičný poriadok Mestskej knižnice v Ilave

28. Smernica o poskytovaní informácii v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám

29. Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami Mesta Ilava

30. Registratúrny poriadok Mestského úradu v Ilave

31. Smernica o vedení účtovníctva TSM Ilava (Oddelenia technických služieb Ilava)                (TSM-súčasťou mesta)

32. Smernica o oznamovaní protispoločenskej činnosti

33. Smernica o povinnom zverejňovaní zmlúv, faktúr a objednávok Mesta Ilava

34. Smernica č. 2/2017 o používaní kamerového systému

35. Smernica č. 3/2017 na poskytovanie osobných ochranných pracovných prostriedkov        

36. Smernica č. 1/2018/ na ochranu osobných údajov

37. Smernica č. 2/2018 pre vybavovanie práv dotknutých osôb smerom k ich osobným
údajom

38. Smernica č. 3/2018 pre používanie aktív so zreteľom na ochranu osobných údajov pre zamestnancov

39. Smernica č. 4/2018 pre riešenie bezpečnostných incidentov v oblasti ochrany osobných údajov

40. Smernica č. 5/2018 pre používanie aktív so zreteľom na ochranu osobných údajov pre správcov informačného systému

41. Smernica č. 1/2019 na kontrolu používania alkoholických nápojov a iných omamných látok

42. Smernica č. 2/2019 o poskytovaní príspevkov na rekreáciu zamestnancov

43. Smernica č. 3/2019 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov k zákazkám s nízkou hodnotou podľa ust. § 117 Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní. (nahradená novou smernicou č. 2/2022)

44. Smernica č. 4/2019 o stanovení základných pravidiel používania služobných mobilných telefónov.

45. Smernica č. 5/2019 o vnútornom systéme podávania, preverovania a evidovania oznámení v zmysle zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

46. Smernica č. 6/2019 na obsluhu a prevádzku monitorovacieho kamerového systému mesta Ilava 

47. Smernica č. 7/2019 pre používanie aktív so zreteľom na ochranu osobných údajov pre správcov informačného systému.

48. Smernica č. 1/2020 o vybavovaní podnetov doručených mestu Ilava. 

49. Organizačný poriadok Mestskej polície Ilava (Smernica č. 2/2020)

50. Smernica 1/2021 o pravidlách používania zbraní a streliva.

51. Smernica 1/2022 o cestovných náhradách

52. Smernica 2/2022 o verejnom obstávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov k zákazkám s nízkou hodnotou podľa ust. § 117 Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

53. Smernica 3/2022 inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov mesta IIlava

54. Smernica 1/2023 Pracovný poriadok 01.03.2023 

55. Smernica 2/2023 o správnych a iných poplatkoch

56. Smernica 3/2023 o používaní služobných motorových vozidiel  a motorových vozidiel určených na výkon činnosti technických služieb mesta Ilava

57. Smernica 4/2023 Proces riadenia projektov, investičných a stavebných akcií mesta Ilava

58. Smernica 5/2023 Bezpečnostná stratégia kybernerickej bezpečnosti

58. Smernica 6/2023 Bezpečnostná politika

 

 

PARKOVANIE

TRIEDENIE OLEJA

SOCIÁLNE SIETE

KNIŽNICA DK ONLINE

Mestská knižnica


ON-LINE katalóg

Prevádzková doba
pondelok až piatok
v čase 10:00-21:00 hod.
 

FOTOGALÉRIA

Náhodný výber z galérie

Najstaršia pečiatka pošty

SPOLKY A ORGANIZÁCIE