sk

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

mesto ILAVA
mesto
Ilava

Dokumenty a organizačné smernice

SMERNICE MESTA ILAVA


1. Zásady používania reprezentačného fondu vedúceho Mestskeho úradu v Ilave

2. Smernica k odpredaju nehnutel'nosti v majetku Mesta Ilava I dodatok c. 1, 2, 3/

3. Zásady postupu pri prijímani, evidovaní, vybavovaní a kontrole vybavovania sťažností fyzických osôb a právnickych osôb a postupu pri vybavovaní petícii v podmienkach samosprávy Mesta Ilava

4. Zásady na ochranu majetku Mesta Ilava
/dodatok c. 1/

5. Pracovný poriadok pre pedagogických a ostatných zamestnancov materskych skôl zriadených Mestom Ilava

6. Vnútorný poriadok Materská škola

7. Rokovací poriadok
/dodatok c. 1/

8. Kolektívna zmluva

9. Vnútorná smernica o stanovení základných pravidiel používania služobných mobilných telefónov

10. Prevádzkový poriadok MŠ Klobusice + SJ

11. Prevádzkový poriadok MŠ Ilava + SJ

12. Vnútorný predpis pre vedenie učtovníctva

13. Vnútorný predpis o evidovaní, odpisovaní a učtovaní majetku

14. Organizačná smemica pre vyhlasovanie, organizovanie a vyhodnocovanie sut'aží k predaju a prenájmu majetku Mesta Ilava

15. Pracovný poriadok zamestnancov mesta Ilava /dodatok č.1, 2, 3/

16. Organizačny poriadok a organizačna štruktúra Mestskeho úradu v Ilave
/dodatok c. 1, 2, 3, 4, 5, 6/

17. Poriadok odmeňovania Mesta Ilava
/dodatok c. 1, 2/

18. Zásady odmeňovania poslancov Mestskeho zastupitel'stva
/dodatok c. 1, 2, 3, 4, 5/

19. Rokovací poriadok mestského zastupitel'stva v Ilave
/dodatok c. 1, 2/

20. Pracovný poriadok pre pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov materskych škôl zriadených Mestom Ilava

21. Pravidlá výberu vstupného na kultúmych, spoločenských a športových podujatiach organizovaných Mestom Ilava

22. Smemica o predkladaní písomností a účtovných dokladov do účtarne a pokladne
Mestskeho úradu v Ilave

23. Smemica o poskytovaní príspevkov na stravu pre pedagogických zamestnancov MS
v zriad'ovatel'skej pôsobnosti Mesta Ilava

24. Zásady odmeňovania účinkujucich na občianskych obradoch a slávnostiach zabezpečovaných Zborom pre občianske záležitosti v Ilave
/dodatok c. 1/

25. Smemica o postupe pri vyhotovení fotokópii dokumentov pri výkone samosprávy

26. Smemica o používaní zvukovo-obrazových záznamov, fotografického a audiovizuálneho diela na intemetovej stránke mesta

27. Knižničny a výpožičný poriadok Mestskej knižnice v Ilave

28. Smernica o poskytovaní informácii v zmysle zakona c. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciam

29. Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami Mesta Ilava

30. Registratúrny poriadok Mestskeho úradu v Ilave

31. Smemica o vedení účtovníctva TSM Ilava

32. Smemica o oznamovaní protispoločenskej činnosti

33. Smemica o povinnom zverejňovaní zmlúv, faktúr a objednávok Mesta Ilava

34. Smemica o používani kamerového systému

35. Smemica o verejnom obstarávaní

36. Smernica č.1/2018/ na ochranu osobných údajov

37. Smernica č.2/2018 pre vybavovanie práv dotknutých osôb smerom k ich osobným
údajom

38. Smernica č.3/2018 pre používanie aktív so zreteľom na ochranu osobných údajov pre zamestnancov

39. Smernica č.4/2018 pre riešenie bezpečnostných incidentov v oblasti ochrany osobných údajov

40. Smernica č.1/2019 na kontrolu používania alkoholických nápojov a iných omamných látok

 

AKTUÁLNA TEPLOTA

18.6.2019 07:54

Aktuálna teplota:

19.7 °C

Vlhkosť:

60 %

Rosný bod:

11.7 °C

MOBILNÁ APLIKÁCIA


V obrazeGoogle playApp store

KNIŽNICA DK ONLINE

Mestská knižnica


ON-LINE katalóg

Prevádzková doba
pondelok až piatok
v čase 10:00-21:00 hod.

FOTOGALéRIA

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

SPOLKY A ORGANIZÁCIE