Menu

sk

Preklad (translations)

mesto ILAVA
mesto
Ilava

Predstavitelia mesta


Primátor mesta
 

Ing. Viktor Wiedermann

Ing. Viktor Wiedermann

Ilava, ul. Moyzesova 1871/123

Mobil: +421 948 180 868

Telefón: +421 42 4455519

Mail:

primator@ilava.sk
viktor.wiedermann@ilava.sk

 

Funkcie a úlohy

 

Primátor je predstaviteľom mesta a najvyšším výkonným orgánom mesta. Funkcia primátora je verejná funkcia, ktorá sa nevykonáva v pracovnom pomere. Je volený obyvateľmi v priamych voľbách. Je štatutárnym orgánom. Primátor môže rozhodovaním o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb v oblasti verejnej správy písomne poveriť zamestnanca mesta. Poverený zamestnanec mesta rozhoduje v mene mesta v rozsahu vymedzenom v písomnom poverení.

Primátor najmä:

 • zvoláva a vedie zasadnutia mestského zastupiteľstva a podpisuje ich uznesenia
 • vykonáva mestskú správu pri výkone samosprávnych funkcií a správu
      v oblasti preneseného výkonu štátnej správy
 • zastupuje mesto vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám
 • vydáva pracovný poriadok, organizačný poriadok mestského  
     úradu a poriadok odmeňovania zamestnancov mesta, informuje mestské  
     zastupiteľstvo o vydaní a zmenách organizačného poriadku mestského úradu
 • rozhoduje vo všetkých veciach správy mesta, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom
      mesta vyhradené mestskému zastupiteľstvu
 • v zastúpení zriaďovateľa vymenúva a odvoláva riaditeľov škôl a školských
     zariadení, dohodne s nimi podmienky v pracovnej zmluve podľa osobitného predpisu
     a určuje im platové náležitosti
 • vymenúva a odvoláva prednostu MsÚ

 

V zmysle § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s§ 4 ods. 2, 2. veta zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov s účinnosťou odo dňa zloženia sl'ubu, t.j. od 10.12.2018 zvýšenie minimálneho platu primátora mesta Ing. Viktora Wiedermanna o 20 %.   

Uznesenie 8/2018 zo dňa 10.12.2018;  Schvaľuje E)4

Potvrdenie o priemernej mesačnej mzde zamestnanca hospodárstva SR

 


Zástupca primátora mesta
 

Ing. Anton Bajzík

Ing. Anton Bajzík
Iliavka 55
01901 Ilava

Mobil: +421 0948 923 863

Telefón: +421 42 4455520

mail:
anton.bajzik@ilava.sk

Funkcie a úlohy

Primátora zastupuje zástupca primátora, ktorého spravidla na celé funkčné obdobie poverí zastupovaním primátor mesta do 60 dní od zloženia sľubu primátora, ak tak neurobí, zástupcu primátora zvolí mestské zastupiteľstvo. Zástupca primátora môže byť len poslanec.


Zástupca primátora zastupuje primátora v rozsahu určenom primátorom v písomnom
poverení.

Ak zanikne mandát primátora pred uplynutím funkčného obdobia, plní úlohu primátora v plnom rozsahu zástupca primátora.

Zástupca primátora za svoju činnosť zodpovedá primátorovi a mestskému zastupiteľstvu.


Poverenie

 

Podľa § 13b ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov:

Ing. Viktor Wiedermann, primátor mesta Ilava, týmto   p o v e r u j e m  poslanca mestského zastupiteľstva

 

Ing. Antona BAJZÍKA

s účinnosťou od 23.11.2022 zastupovaním primátora mesta Ilava v nasledovnom rozsahu

 • Riadi mestský úrad, koordinuje a organizuje jeho prácu,
 • Plní úlohy spojené s odborným, organizačným a technickým zabezpečením mestského úradu,
 • Priamo riadi vedúcich oddelení a samostatné referáty, podieľa sa na zabezpečovaní agendy orgánov mesta, zvoláva pracovné porady, určuje pracovnú náplň vedúcich oddelení a samostatných referentov,
 • Rozhoduje o tuzemských pracovných cestách zamestnancov a podáva návrhy na zahraničné pracovné cesty zamestnancov,
 • Podpisuje žiadanky o dovolenku, pracovné a náhradné voľno, žiadosť o súhlas s výkonom práce nadčas, faktúry a objednávky,
 • Riadi zabezpečenie odbornej prípravy na systematické vzdelávanie a doškoľovanie zamestnancov,
 • Spolupracuje na príprave rokovaní mestského zastupiteľstva,
 • Zabezpečuje priamy kontakt s predsedami komisií a mestských výborov, koordinuje ich činnosť pri mestskom zastupiteľstve,
 • Po vzájomnej dohode plní úlohy vymedzené primátorom mesta a mestským zastupiteľstvom,
 • Plní úlohy v rámci systému civilnej ochrany, obrany a bezpečnosti,
 • Organizuje, riadi a vykonáva základné práce v súčinnosti s primátorom mesta v čase krízovej situácie na území mesta – povodne, živelné pohromy a havárie,
 • Sústreďuje a pripravuje podklady v rámci aktivít mesta a spolupracuje s podnikateľskými subjektmi v meste,
 • Podieľa sa na príprave interných smerníc mesta a VZN,
 • Zabezpečuje činnosti spojené s uchádzaním sa mesta o dotácie a iné nenávratné finančné príspevky – bežná agenda týkajúca sa činností spojených s uchádzaním sa mesta o dotácie a iné nenávratné finančné príspevky – vyhľadávanie príležitostí pre mesto, vedenie pracovných rokovaní, príprava dokumentov a pod.
 • Zabezpečuje vyhľadávanie nových moderných trendov v urbanizme, doprave, ochrane životného prostredia, komunikácii s občanmi a aktivít s obyvateľmi
 • Zastupuje primátora mesta v čase neprítomnosti v rozsahu zabezpečenia úkonov a činností nevyhnutných na chod mesta pri výkone samosprávnych činností, okrem úkonov vo veciach majetkovoprávnych a pracovnoprávnych. Ďalšie úkony za primátora mesta v čase jeho neprítomnosti vykonáva na základe splnomocnenia primátora,
 • Zastupuje primátora v čase jeho neprítomnosti na mestskom zastupiteľstve a vedie rokovanie mestského zastupiteľstva,
 • Zastupuje primátora v čase jeho neprítomnosti na kultúrnych, športových a spoločenských podujatiach mesta,
 • Zastupuje primátora v čase jeho neprítomnosti pri prijímaní oficiálnych návštev mesta,
 • Vykonáva základnú finančnú kontrolu v súlade so zákonom o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • Vykonáva ďalšie úlohy a činnosti podľa pokynov primátora mesta.

 

V zmysle § 25 odsek 7 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov je mesačná odmena zástupcu primátora (ktorý  je dlhodobo uvoľnený zo zamestnania na výkon funkcie zástupcu primátora) vzhľadom na vecnú a časovú náročnosť výkonu funkcie určená vo výške 70 % mesačného platu primátora mesta so zvýšením podľa príslušnej platovej skupiny.

 

Týmto sa zároveň v plnom rozsahu nahrádza Poverenie zo dňa 30.09.2020 (účinné od 01.10.2020).

 


Hlavný kontrolór mesta

JUDr. Vladimír Leško

JUDr. Vladimír Leško

Telefón: +421 42 4455566

mail:
kontrolor@ilava.sk
vladimir.lesko@ilava.sk

Funkcie a úlohy

Hlavný kontrolór je zamestnancom mesta. Do funkcie ho volí a odvoláva mestské
zastupiteľstvo na šesť rokov. Za svoju činnosť zodpovedá mestskému zastupiteľstvu, ktorému tiež predkladá výsledky svojej činnosti.

Hlavný kontrolór vykonáva kontrolu úloh mesta vyplývajúcich z pôsobnosti mesta,
najmä:

 • vykonáva kontrolu príjmov, výdavkov rozpočtu mesta a finančných operácií mesta
 • vykonáva kontrolu hospodárenia a nakladania s majetkom a majetkovými
      právami 
  mesta, ako aj s majetkom, ktorý mesto používa podľa zákona č. 278/1993 Z. z. 
      o správe 
  majetku štátu v znení neskorších predpisov
 • vykonáva kontrolu hospodárenia rozpočtových organizácií mesta a príspevkových
      organizácií mesta
 • vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu mesta a záverečného účtu mesta
      pred ich
  schválením v mestskom zastupiteľstve
 • predkladá výsledky kontroly priamo mestskému zastupiteľstvu
 • predkladá MZ raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti
 • predkladá mestskému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o výsledkoch
      kontrolnej
  činnosti do 60 dní po uplynutí kalendárneho roku
 • spolupracuje s príslušnými štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s
      prostriedkami pridelenými mestu zo štátneho rozpočtu alebo zo štrukturálnych
      fondov 
  Európskej únie
 • zúčastňuje sa na zasadnutiach mestského zastupiteľstva s hlasom poradným
 • je oprávnený nahliadať do účtovných a pokladničných dokladov, ako aj do akýchkoľvek
     d
  okladov týkajúcich sa pokladničných operácií, vedenia účtovníctva, nakladania s
     majetkom mesta a do iných dokladov potrebných na výkon kontroly
 • zabezpečuje vybavovanie a kontrolovanie sťažností v súlade so zákonom č. 9/2010 Z. z.
      o sťažnostiach
 • vedie centrálnu evidenciu podaných sťažností oddelene od evidencie ostatných
      písomností
 • vedie evidenciu právnych predpisov
 • kontroluje dodržiavanie VZN mesta, interných predpisov mesta a uznesení MZ
 • spracováva interpelácie občanov a vedie ich evidenciu
 • plní aj ďalšie úlohy, ktoré mu uloží mestské zastupiteľstvo a primátor, primerané jeho
      pracovnému zaradeniu, a ktoré sú v súlade s platnou právnou úpravou

Rýchle odkazy

Bartolomejský jarmok 2024

parkovanie

projekty

mirri

 

Smútočné oznamyVideozáznamyOtázky a odpovedeGeografický systémIlavský mesačník

Aktuálne vydanieIM 05-06/2024
Fotogaléria
Fotogaléria

Mobilná aplikácia

Mobilná aplikácia SOM

Verejný internet v meste

Verejný Wifi internet

Zlatý erb 2020

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4
1
5 6 7
8 9 10 11 12
1
13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:13
DNES:1311
TÝŽDEŇ:7839
CELKOM:2133552

PARKOVANIE

TRIEDENIE OLEJA

SOCIÁLNE SIETE

KNIŽNICA DK ONLINE

Mestská knižnica


ON-LINE katalóg

Prevádzková doba
pondelok až piatok
v čase 10:00-21:00 hod.
 

FOTOGALÉRIA

Náhodná fotogaléria

SPOLKY A ORGANIZÁCIE