sk

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

mesto ILAVA
mesto
Ilava

Predstavitelia mesta


Primátor mesta
 

d

Ing. Viktor Wiedermann

Ilava, ul. Mozyzesova 1871/123

Mobil: +421 948 180 868

Telefón: +421 42 4455519

Mail:

primator@ilava.sk
viktor.wiederman@ilava.sk

 

Funkcie a úlohy

 

Primátor je predstaviteľom mesta a najvyšším výkonným orgánom mesta. Funkcia primátora je verejná funkcia, ktorá sa nevykonáva v pracovnom pomere. Je volený obyvateľmi v priamych voľbách. Je štatutárnym orgánom. Primátor môže rozhodovaním o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb v oblasti verejnej správy písomne poveriť zamestnanca mesta. Poverený zamestnanec mesta rozhoduje v mene mesta v rozsahu vymedzenom v písomnom poverení.

Primátor najmä:

 • zvoláva a vedie zasadnutia mestského zastupiteľstva a podpisuje ich uznesenia
 • vykonáva mestskú správu pri výkone samosprávnych funkcií a správu
      v oblasti preneseného výkonu štátnej správy
 • zastupuje mesto vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám
 • vydáva pracovný poriadok, organizačný poriadok mestského  
     úradu a poriadok odmeňovania zamestnancov mesta, informuje mestské  
     zastupiteľstvo o vydaní a zmenách organizačného poriadku mestského úradu
 • rozhoduje vo všetkých veciach správy mesta, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom
      mesta vyhradené mestskému zastupiteľstvu
 • v zastúpení zriaďovateľa vymenúva a odvoláva riaditeľov škôl a školských
     zariadení, dohodne s nimi podmienky v pracovnej zmluve podľa osobitného predpisu
     a určuje im platové náležitosti
 • vymenúva a odvoláva prednostu MsÚ
   

Zástupca primátora mesta
 

Ing. Pavol Šupák

Ing. Pavol Šupák

Ilava, ul. Pivovarská 413/53

Mobil: +421 0911 936 435

mail:
pavol.supak@ilava.sk

Funkcie a úlohy

Primátora zastupuje zástupca primátora, ktorého spravidla na celé funkčné obdobie poverí zastupovaním primátor mesta do 60 dní od zloženia sľubu primátora, ak tak neurobí, zástupcu primátora zvolí mestské zastupiteľstvo. Zástupca primátora môže byť len poslanec.


Zástupca primátora zastupuje primátora v rozsahu určenom primátorom v písomnom
poverení.

Ak zanikne mandát primátora pred uplynutím funkčného obdobia, plní úlohu primátora v plnom rozsahu zástupca primátora.

Zástupca primátora za svoju činnosť zodpovedá primátorovi a mestskému zastupiteľstvu.
 


Hlavný kontrolór mesta

Hlavný kontrolór

JUDr. Vladimír Leško

Telefón: +421 42 4455523

mail:
kontrolor@ilava.sk
vladimir.lesko@ilava.sk

Funkcie a úlohy

Hlavný kontrolór je zamestnancom mesta. Do funkcie ho volí a odvoláva mestské
zastupiteľstvo na šesť rokov. Za svoju činnosť zodpovedá mestskému zastupiteľstvu, ktorému tiež predkladá výsledky svojej činnosti.

Hlavný kontrolór vykonáva kontrolu úloh mesta vyplývajúcich z pôsobnosti mesta,
najmä:

 • vykonáva kontrolu príjmov, výdavkov rozpočtu mesta a finančných operácií mesta
 • vykonáva kontrolu hospodárenia a nakladania s majetkom a majetkovými
      právami 
  mesta, ako aj s majetkom, ktorý mesto používa podľa zákona č. 278/1993 Z. z. 
      o správe 
  majetku štátu v znení neskorších predpisov
 • vykonáva kontrolu hospodárenia rozpočtových organizácií mesta a príspevkových
      organizácií mesta
 • vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu mesta a záverečného účtu mesta
      pred ich
  schválením v mestskom zastupiteľstve
 • predkladá výsledky kontroly priamo mestskému zastupiteľstvu
 • predkladá MZ raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti
 • predkladá mestskému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o výsledkoch
      kontrolnej
  činnosti do 60 dní po uplynutí kalendárneho roku
 • spolupracuje s príslušnými štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s
      prostriedkami pridelenými mestu zo štátneho rozpočtu alebo zo štrukturálnych
      fondov 
  Európskej únie
 • zúčastňuje sa na zasadnutiach mestského zastupiteľstva s hlasom poradným
 • je oprávnený nahliadať do účtovných a pokladničných dokladov, ako aj do akýchkoľvek
     d
  okladov týkajúcich sa pokladničných operácií, vedenia účtovníctva, nakladania s
     majetkom mesta a do iných dokladov potrebných na výkon kontroly
 • zabezpečuje vybavovanie a kontrolovanie sťažností v súlade so zákonom č. 9/2010 Z. z.
      o sťažnostiach
 • vedie centrálnu evidenciu podaných sťažností oddelene od evidencie ostatných
      písomností
 • vedie evidenciu právnych predpisov
 • kontroluje dodržiavanie VZN mesta, interných predpisov mesta a uznesení MZ
 • vykonáva následnú finančnú kontrolu v súlade so zákonom č. 502/200 l Z. z.
      o finančnej 
  kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • spracováva interpelácie občanov a vedie ich evidenciu
 • plní aj ďalšie úlohy, ktoré mu uloží mestské zastupiteľstvo a primátor, primerané jeho
      pracovnému zaradeniu, a ktoré sú v súlade s platnou právnou úpravou

 • Prednosta mestského úradu

Bc. Peter Regina

Bc. Peter Regina
 

Telefón: +421 42 4455520

Mail:

prednosta@ilava.sk
peter.regina@ilava.sk


Funkcie a úlohy
 

Prednosta mestského úradu je zamestnancom mesta, ktorého vymenúva a odvoláva
primátor a jemu zodpovedá za svoju činnosť.

Prednosta mestského úradu najmä:
 • riadi a organizuje prácu mestského úradu, rieši pracovno-právne vzťahy s výnimkou podpisu pracovných zmlúv a dohôd
 • ak úlohy patria do právomocí viacerých oddelení, koordinuje stanoviská a prácu medzi     oddeleniami , rieši spory pri zabezpečovaní úloh
 • riadi, kontrolttje a organizuje hospodársku činnosť MsÚ v spolupráci s ostatnými                 oddeleniami zostavuje rozpočet mesta
 • podpisuje spolu s primátorom mesta zápisnice zo zasadnutí mestského zastupiteľstva
 • zúčastňuje sa na zasadnutiach mestského zastupiteľstva s hlasom poradným
 • stará sa o skvalitňovanie kvalifikačnej štruktúry a o vzdelávanie zamestnancov mesta
 • koordinuje prácu jednotlivých oddelení a prostredníctvom nich zabezpečuje                      písomnú agendu všetkých orgánov mesta a MZ
 • zabezpečuje odborné podklady a materiály na rokovanie MZ, vykonávanie                           nariadení, uznesení a rozhodnutí primátora
 • zabezpečuje materiálno-technické vybavenie MsÚ, kontroluje hospodárne využívanie        majetku a finančných prostriedkov,
 • koordinuje činnosti súvisiace so získavaním finančných prostriedkov z fondov EU                 a programov vlády SR a jednotlivých ministerstiev
 • plní aj ďalšie úlohy, ktoré mu uloží mestské zastupiteľstvo a primátor, primerané jeho      pracovnému zaradeniu, a ktoré sú v súlade s platnou právnou úpravou


Zástupca prednostu:

zastupuje prednostu v prípade jeho neprítomnosti v plnom rozsahu. Je možné  v  prípade neobsadenia funkcie povoliť touto funkciou niektorého z vedúcich oddelení,  ktorý by prevzal zastupovanie iba v prípade neprítomnosti prednostu.

AKTUÁLNA TEPLOTA

17.6.2019 08:56

Aktuálna teplota:

23.3 °C

Vlhkosť:

52 %

Rosný bod:

12.9 °C

MOBILNÁ APLIKÁCIA


V obrazeGoogle playApp store

KNIŽNICA DK ONLINE

Mestská knižnica


ON-LINE katalóg

Prevádzková doba
pondelok až piatok
v čase 10:00-21:00 hod.

FOTOGALéRIA

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

SPOLKY A ORGANIZÁCIE