Menu

sk

Preklad (translations)

mesto ILAVA
mesto
Ilava

Zástupca primátora mesta

Ing. Anton Bajzík

Ing. Anton Bajzík

Iliavka 55
019 01 Ilava

Mobil: +421 948 923 863

mail:
anton.bajzik@ilava.sk

Funkcie a úlohy

 

Primátora zastupuje zástupca primátora, ktorého spravidla na celé funkčné obdobie poverí zastupovaním primátor mesta do 60 dní od zloženia sľubu primátora, ak tak neurobí, zástupcu primátora zvolí mestské zastupiteľstvo. Zástupca primátora môže byť len poslanec.

Zástupca primátora zastupuje primátora v rozsahu určenom primátorom v písomnom
poverení.

Ak zanikne mandát primátora pred uplynutím funkčného obdobia, plní úlohu primátora v plnom rozsahu zástupca primátora.

Zástupca primátora za svoju činnosť zodpovedá primátorovi a mestskému zastupiteľstvu.

 


Poverenie

 

Podľa § 13b ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov:

Ing. Viktor Wiedermann, primátor mesta Ilava, týmto   p o v e r u j e m  poslanca mestského zastupiteľstva

 

Ing. Antona BAJZÍKA

s účinnosťou od 23.11.2022 zastupovaním primátora mesta Ilava v nasledovnom rozsahu

 • Riadi mestský úrad, koordinuje a organizuje jeho prácu,
 • Plní úlohy spojené s odborným, organizačným a technickým zabezpečením mestského úradu,
 • Priamo riadi vedúcich oddelení a samostatné referáty, podieľa sa na zabezpečovaní agendy orgánov mesta, zvoláva pracovné porady, určuje pracovnú náplň vedúcich oddelení a samostatných referentov,
 • Rozhoduje o tuzemských pracovných cestách zamestnancov a podáva návrhy na zahraničné pracovné cesty zamestnancov,
 • Podpisuje žiadanky o dovolenku, pracovné a náhradné voľno, žiadosť o súhlas s výkonom práce nadčas, faktúry a objednávky,
 • Riadi zabezpečenie odbornej prípravy na systematické vzdelávanie a doškoľovanie zamestnancov,
 • Spolupracuje na príprave rokovaní mestského zastupiteľstva,
 • Zabezpečuje priamy kontakt s predsedami komisií a mestských výborov, koordinuje ich činnosť pri mestskom zastupiteľstve,
 • Po vzájomnej dohode plní úlohy vymedzené primátorom mesta a mestským zastupiteľstvom,
 • Plní úlohy v rámci systému civilnej ochrany, obrany a bezpečnosti,
 • Organizuje, riadi a vykonáva základné práce v súčinnosti s primátorom mesta v čase krízovej situácie na území mesta – povodne, živelné pohromy a havárie,
 • Sústreďuje a pripravuje podklady v rámci aktivít mesta a spolupracuje s podnikateľskými subjektmi v meste,
 • Podieľa sa na príprave interných smerníc mesta a VZN,
 • Zabezpečuje činnosti spojené s uchádzaním sa mesta o dotácie a iné nenávratné finančné príspevky – bežná agenda týkajúca sa činností spojených s uchádzaním sa mesta o dotácie a iné nenávratné finančné príspevky – vyhľadávanie príležitostí pre mesto, vedenie pracovných rokovaní, príprava dokumentov a pod.
 • Zabezpečuje vyhľadávanie nových moderných trendov v urbanizme, doprave, ochrane životného prostredia, komunikácii s občanmi a aktivít s obyvateľmi
 • Zastupuje primátora mesta v čase neprítomnosti v rozsahu zabezpečenia úkonov a činností nevyhnutných na chod mesta pri výkone samosprávnych činností, okrem úkonov vo veciach majetkovoprávnych a pracovnoprávnych. Ďalšie úkony za primátora mesta v čase jeho neprítomnosti vykonáva na základe splnomocnenia primátora,
 • Zastupuje primátora v čase jeho neprítomnosti na mestskom zastupiteľstve a vedie rokovanie mestského zastupiteľstva,
 • Zastupuje primátora v čase jeho neprítomnosti na kultúrnych, športových a spoločenských podujatiach mesta,
 • Zastupuje primátora v čase jeho neprítomnosti pri prijímaní oficiálnych návštev mesta,
 • Vykonáva základnú finančnú kontrolu v súlade so zákonom o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • Vykonáva ďalšie úlohy a činnosti podľa pokynov primátora mesta.

 

V zmysle § 25 odsek 7 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov je mesačná odmena zástupcu primátora (ktorý  je dlhodobo uvoľnený zo zamestnania na výkon funkcie zástupcu primátora) vzhľadom na vecnú a časovú náročnosť výkonu funkcie určená vo výške 70 % mesačného platu primátora mesta so zvýšením podľa príslušnej platovej skupiny.

 

Týmto sa zároveň v plnom rozsahu nahrádza Poverenie zo dňa 30.09.2020 (účinné od 01.10.2020).

 

 

 

PARKOVANIE

TRIEDENIE OLEJA

SOCIÁLNE SIETE

KNIŽNICA DK ONLINE

Mestská knižnica


ON-LINE katalóg

Prevádzková doba
pondelok až piatok
v čase 10:00-21:00 hod.
 

FOTOGALÉRIA

Náhodný výber z galérie

Klobušický kaštieľ

SPOLKY A ORGANIZÁCIE