sk

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

mesto ILAVA
mesto
Ilava

Zástupca primátora mesta

Ing. Anton Bajzík

Ing. Anton Bajzík

Iliavka 55
019 01 Ilava

Mobil: +421 903 201 823

mail:
anton.bajzik@ilava.sk

Funkcie a úlohy

 

Primátora zastupuje zástupca primátora, ktorého spravidla na celé funkčné obdobie poverí zastupovaním primátor mesta do 60 dní od zloženia sľubu primátora, ak tak neurobí, zástupcu primátora zvolí mestské zastupiteľstvo. Zástupca primátora môže byť len poslanec.

Zástupca primátora zastupuje primátora v rozsahu určenom primátorom v písomnom
poverení.

Ak zanikne mandát primátora pred uplynutím funkčného obdobia, plní úlohu primátora v plnom rozsahu zástupca primátora.

Zástupca primátora za svoju činnosť zodpovedá primátorovi a mestskému zastupiteľstvu.

 


Rozsah úloh zástupcu primátora mesta na základe poverenia primátora mesta podľa § 13b ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 1.7.2019:

 • Spolupracuje na príprave rokovaní mestského zastupiteľstva,
 • Zabezpečuje priamy kontakt s predsedami komisií a mestských výborov, koordinuje ich činnosť pri mestskom zastupiteľstve,
 • Po vzájomnej dohode plní úlohy vymedzené primátorom mesta a mestským zastupiteľstvom,
 • Plní úlohy v rámci systému civilnej ochrany, obrany a bezpečnosti,
 • Organizuje, riadi a vykonáva základné práce v súčinnosti s primátorom mesta v čase krízovej situácie na území mesta – povodne, živelné pohromy a havárie,
 • Sústreďuje a pripravuje podklady v rámci aktivít mesta a spolupracuje s podnikateľskými subjektmi v meste,
 • Podieľa sa na príprave interných smerníc mesta a VZN,
 • Zabezpečuje činnosti spojené s uchádzaním sa mesta o dotácie a iné nenávratné finančné príspevky – bežná agenda týkajúca sa činností spojených s uchádzaním sa mesta o dotácie a iné nenávratné finančné príspevky – vyhľadávanie príležitostí pre mesto, vedenie pracovných rokovaní, príprava dokumentov a pod.,
 • Zabezpečuje vyhľadávanie nových moderných trendov v urbanizme, doprave, ochrane životného prostredia, komunikácii s občanmi a aktivít s obyvateľmi,
 • Zastupuje primátora mesta v čase neprítomnosti v rozsahu zabezpečenia úkonov a činností nevyhnutných na chod mesta pri výkone samosprávnych činností, okrem úkonov vo veciach majetkovoprávnych a pracovnoprávnych. Ďalšie úkony za primátora mesta v čase jeho neprítomnosti vykonáva na základe splnomocnenia primátora.
 • Zastupuje primátora v čase jeho neprítomnosti na mestskom zastupiteľstve a vedie rokovanie mestského zastupiteľstva,
 • Zastupuje primátora v čase jeho neprítomnosti na kultúrnych, športových a spoločenských podujatiach mesta,
 • Zastupuje primátora v čase jeho neprítomnosti pri prijímaní oficiálnych návštev mesta,
 • V čase neprítomnosti primátora mesta a neprítomnosti prednostu MsÚ podpisuje žiadanky o dovolenku, pracovné a náhradné voľno, žiadosť o súhlas s výkonom práce nadčas, faktúry a objednávky,
 • Vykonáva ďalšie úlohy a činnosti podľa pokynov primátora mesta.

V zmysle § 25 odsek 7 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov je mesačná odmena zástupcu primátora (ktorý nie je dlhodobo uvoľnený zo zamestnania na výkon funkcie zástupcu primátora) vzhľadom na vecnú a časovú náročnosť výkonu funkcie určená vo výške 35 % mesačného platu primátora mesta bez zvýšenia podľa príslušnej platovej skupiny.

 

AKTUÁLNA TEPLOTA

25.5.2020 10:16

Aktuálna teplota:

15.2 °C

Vlhkosť:

70.6 %

Rosný bod:

9.9 °C

MOBILNÁ APLIKÁCIA

V obraze

Aktuálne informácie v mobilnej aplikácii voľne k stiahnutiu:

Google playApp store

KNIŽNICA DK ONLINE

Mestská knižnica


ON-LINE katalóg

Prevádzková doba
pondelok až piatok
v čase 10:00-21:00 hod.

!

OZNAM: kvôli zabráneniu šíreniu vírusu je knižnica ZATVORENÁ do odvolania. 

Výpožičnú dobu kníh vám automaticky predĺžime - pokuty vám tentoraz nehrozia. 

FOTOGALéRIA

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Pohľad na väznicu

SPOLKY A ORGANIZÁCIE