Menu

sk

Preklad (translations)

mesto ILAVA
mesto
Ilava

Voľby do Európskeho parlamentu 2024

 

Voľby do Európskeho parlamentu 2024 

Elections to the European Parliament 2024

 

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 12/2024 Z. z. vyhlásil
voľby do Európskeho parlamentu
a určil deň ich konania

na sobotu 8. júna 2024

od 07.00 h do 22.00 h

 

VÝSLEDKY VOLIEB

do Európskeho parlamentu 2024 

za mesto ILAVA

 

 

1

2

 

 

Výsledky v jednotlivých okrskoch mesta Ilava:

 

Zápisnica okrsok č. 1 Okresný úrad Ilava

Zápisnica okrsok č. 2 Základná škola

Zápisnica okrsok č. 3 Základná umelecká škola

Zápisnica okrsok č. 4 Technické služby mesta Ilava

Zápisnica okrsok č. 5 Dom kultúry Klobušice

Zápisnica okrsok č. 6 Dom kultúry Iliavka

 

Podrobné výsledky za SR:

https://volbysr.sk/sk/suhrnne_vysledky.html

 

Kandidujúce politické subjekty a zoznam kandidátov

 

 

Utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností pre mesto Ilava:

 

Číslo okrsku

 

Volebná miestnosť

 

 

Adresa

 

Vymedzenie územného obvodu

 

1

 

POZOR ZMENA:

Budova sídla Okresného úradu Ilava

 

Mierové námestie 81/18, Ilava

 

Mierové námestie, ulice Ružová, Farská, Moyzesova, Košecká, SNP, Záhumenská, Kukučínova,

 

občania s trvalým pobytom Ilava

 

2

 

Základná škola Ilava

 

Medňanská 514/5, Ilava

 

ulice Medňanská, Skala, Jesenského, Kalinčiakova, Hollého, Slnečná a Lašteky I

 

3

 

Základná umelecká škola

 

Pivovarská 662/81, Ilava

 

ulice Pivovarská, Ľ. Štúra, Hviezdoslavova, Sládkovičova, Štefánikova

 

4

 

Technické služby mesta Ilava

 

Hurbanova 132/26, Ilava

 

ulice Kpt. Nálepku, Sihoť, Záhradnícka, J. L .Bellu, Nádražná, Hurbanova, Mládežnícka, Za kanálom

 

5

 

 

Dom kultúry Klobušice

 

Okružná 55/1, Ilava

 

mestská časť Klobušice

 

6

 

 

Dom kultúry Iliavka

 

Iliavka 8, Ilava

 

mestská časť lliavka, Iliavčanská dolina a Záštepy

   

Právo voliť

 

Voliť do Európskeho parlamentu v tých istých voľbách možno len v jednom členskom štáte Európskej únie.

Právo voliť do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky

1.  OBČAN SR, ktorý na území SR trvalý pobyt a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov

2. OBČAN SR, ktorý, NEMÁ na území SR trvalý pobyt a ani na území iného členského štátu EÚ, najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov a v deň konania volieb sa zdržiava na území SR.

3. občan INÉHO členského štátu EÚ, ktorý má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov

- do zoznamu voličov ho zapisuje obec, v ktorej má občan iného členského štátu EÚ trvalý pobyt, na základe jeho žiadosti a vyhlásenia [Vzor žiadosti o zápis do zoznamu voličov a vyhlásenie (DOCX, 19 kB)]. Žiadosť spolu s vyhlásením sa musí predložiť najneskôr 40 dní predo dňom konania volieb (najneskôr 29. apríla 2024), inak právo na zápis do zoznamu voličov zaniká.

Volič, ktorý požiada pre voľby do Európskeho parlamentu o zápis do zoznamu voličov v inom členskom štáte Európskej únie a zároveň požiada o zápis do zoznamu voličov v Slovenskej republike sa dopustí priestupku, za ktorý mu bude uložená pokuta 100 eur.

 

Spôsob voľby

 

V osobitnom priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov vloží volič
JEDEN z hlasovacích lístkov bez ďalšej úpravy do obálky 
alebo 
na JEDNOM z hlasovacích lístkov vyznačí odovzdanie prednostného hlasu zakrúžkovaním poradového čísla najviac u DVOCH kandidátov.
 

Volič môže voliť na území Slovenskej republiky

•  vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný - volič predloží občiansky preukaz alebo pobytový preukaz občana EÚ.

•  v ktoromkoľvek volebnom okrsku na základe hlasovacieho preukazu alebo

•  na základe slovenského cestovného dokladu, ak nemá trvalý pobyt na území SR a ani na území iného členského štátu EÚ - bolič okrskovej volebnej komisii predloží čestné vyhlásenie o trvalom pobyte v cudzine, ktorého vzor zverejní Ministerstvo vnútra SR na svojom webovom sídle.

 

HLASOVACÍ PREUKAZ

 

Volič, ktorý MÁ trvalý pobyt na území SR a v deň konania volieb nebude môcť voliť v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazuMesto vydá hlasovací preukaz najskôr 24.4.2024.

Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku.

O vydanie hlasovacieho preukazu je možné požiadať:

 

1. emailom  na adrese volby@ilava.sk alebo darina.gasparova@ilava.sk

najneskôr do  20.5.2024

2. poštou na adrese: Mesto Ilava, Mestský úrad Ilava, Mierové námestie 16/31, 019 01 Ilava

najneskôr do  20.5.2024.

3. osobne i (resp. prostredníctvom splnomocnenca) na referáte evidencie obyvateľstva - prízemie vpravo – č.d.115 (vybavuje  Mgr. Darina Gašparová), Mierové námestie 18/81, 019 01 Ilava

najneskôr posledný pracovný deň pred konaním volieb, t.j. 7.6.2024 v úradných hodinách.

 

Informácie pre politické strany, politické hnutia a koalície

 

oznámenie k umiestňovaniu volebných plagátov

 

DELEGOVANIE DO VOLEBNÝCH KOMISIÍ
 

 

Okrsková volebná komisia

 

Do okrskovej volebnej komisie môže delegovať jedného člena a jedného náhradníka politická strana alebo koalícia, ktorej kandidátna listina bola zaregistrovaná.

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie [vzor oznámenia o delegovaní do okrskovej volebnej komisie (DOCX, 17 kB)doručí politická strana alebo koalícia starostovi obce (primátorovi mesta, starostovi mestskej časti) v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb (do 9. apríla 2024).

pre mesto Ilava nasledovne:

 

1.    v listinnej forme

na adresu Mestský úrad Ilava, Mierové námestie 16/31, 019 01 Ilava

V listinnej forme možno doručiť oznámenie o delegovaní člena osobne alebo prostredníctvom pošty. Ak sa politická strana alebo koalícia rozhodla pre doručenie oznámenia prostredníctvom pošty, pre vznik členstva vo volebnej komisii je rozhodujúci dátum, kedy bolo oznámenie doručené. Nepostačuje, ak v tento deň bolo oznámenie podané na pošte.

 

2.    alebo elektronicky (e-mailom)

na emailovej adrese volby@ilava.sk.

Elektronicky sa doručí oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do volebnej komisie ako sken. Pre vznik členstva vo volebnej komisii je rozhodujúci dátum, kedy bolo oznámenie doručené do e-mailovej schránky príjemcu. Nepostačuje, ak v tento deň bolo oznámenie odoslané.

 

Člen okrskovej volebnej komisie nemusí mať trvalý pobyt v obci, v ktorej vykonáva funkciu člena okrskovej volebnej komisie. Členovi okrskovej volebnej komisie, ktorý nebude vykonávať svoju funkciu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, odporúčame požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu.

 

Členstvo vo volebnej komisii vzniká delegovaním člena do volebnej komisie (doručením oznámenia o delegovaní starostovi obce, resp. prednostovi okresného úradu). Zložením zákonom predpísaného sľubu sa člen volebnej komisie ujíma svojej funkcie.

 

 

msu-jp

zdroj: https://www.minv.sk/?volby-ep

Rýchle odkazy

Bartolomejský jarmok 2024

parkovanie

projekty

mirri

 

Smútočné oznamyVideozáznamyOtázky a odpovedeGeografický systémIlavský mesačník

Aktuálne vydanieIM 05-06/2024
Fotogaléria
Fotogaléria

Mobilná aplikácia

Mobilná aplikácia SOM

Verejný internet v meste

Verejný Wifi internet

Zlatý erb 2020

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4
1
5 6 7
8 9 10 11 12
1
13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:6
DNES:1329
TÝŽDEŇ:7857
CELKOM:2133570

PARKOVANIE

TRIEDENIE OLEJA

SOCIÁLNE SIETE

KNIŽNICA DK ONLINE

Mestská knižnica


ON-LINE katalóg

Prevádzková doba
pondelok až piatok
v čase 10:00-21:00 hod.
 

FOTOGALÉRIA

Náhodná fotogaléria

Knižnica v Klobušiciach, 1958

SPOLKY A ORGANIZÁCIE