sk

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

mesto ILAVA
mesto
Ilava

Vážení návštevníci!

V tejto časti môžete zasielať Vaše otázky, pripomienky alebo námety, primátorovi mesta a poslancom mestského zastupiteľstva. Otázky, týkajúce sa oddelení MsÚ budú preposielané príslušným vedúcim odborných útvarov a referátov. 
Oznamujeme, že nebude odpovedané na nezmyslené otázky a nebudú akceptované vulgarizmy. 

Pod formulárom sa nachádza história zverejnených otázok, rozkliknutím na "+" sa otvoria všetky k nej príslušné údaje.

Pozn.: osobné údaje sú na základe nastavenia GDPR po 7 dňoch automaticky začiernené. 

Otázky primátorovi

(Zadajte údaje a kliknite na Odoslať )

Stlačením tlačidla Odoslať beriete na vedomie, že pre účely vybavenia vašej otázky budeme po nevyhnutne dlhú dobu
(7 dní od zadania otázky) spracovávať vaše osobné údaje, ktoré ste poskytli v tomto formulári. Po tomto termíne budú vymazané automaticky systémom

 

Z dôvodu zamedzenia automatického vyplnovania formulárov spamermi a robotmi odpovedajte, prosím, na nasledujúcu kontrolnú otázku:
captcha
captcha
Autor:                      
Dátum vloženia: 26. 11. 2019

Dobrý deň,

Rozhodnutie a súhlas s výrubom 12 ks (5 ks javor + 7 ks agát) bolo vzdané v súlade s ustanovením § 47 ods.2 a § 48 ods. 1 zákov NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v súlade s § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, dňa 07.11.2016. V rozhodnutí sa konštatuje: "Po vykonanej obhliadke berúc do úvahy skutkový stav drevín, ktoré budú odstraňované z dôvodu bezpečnosti detí, cestnej premávky a revitalizácie parku. Na základe uvedených skutočností vydáva Mesto Ilava, ako OŠS v prvom stupni vo veciach ochrany prírody a krajiny súhlas na výrub drevín." Žiadateľ (TSM Ilava) bol týmto rozhodnutím zaviazaný k náhradnej výsadbe v počte 24 ks drevín.

Následne bolo v decembri 2016 zakúpených a vysadených 9 ks drevín. Zvyšok výsadby mal byť realizovaný až po ukončení plánovanej prístavby MŠ v Klobušiciach. Keďže momentálne je pripravované nové verejné obstarávanie na realizátora prístavby MŠ Klobušice, zostáva aj otázka termínu výsadby zvyšných drevín otvorená. 

S pozdravom 

V.Wiedermann

Primátor, 2. 12. 2019
Autor:             
Dátum vloženia: 15. 11. 2019

Dobrý deň,

tiež sa veľmi teším tomu, že sa dielo podarilo a bude môcť slúžiť verejnosti.

Prajem pekný

Viktor Wiedermann

Primator, 22. 11. 2019
Autor:                 
Dátum vloženia: 15. 11. 2019

Dobrý deň pani Sýkorová.

Zákon o obecnom zriadení nepozná bližšiu úpravu zápisníc a ani iný právny predpis nehovorí o tom, ako zápisnica má vyzerať. Doslovný prepis jednotlivých vystúpení je len v ojedinelých prípadoch, kedy účastník výslovne požiada o to, aby jeho prednes bol zapísaný doslovne. Doslovný prednes a protokolácia vystúpenia za vzťahuje výlučne na strany rokovania: t. j. starostu obce a poslancov obecného zastupiteľstva. Nemožno to viazať na prednesy tretích osôb.

 

Zápisnica popisuje priebeh rokovania. Obsahuje rozhodovaciu činnosť a hlasovanie obecného zastupiteľstva.  Opravné prostriedky proti chybám protokolácie v zápisnici z rokovania obecného zastupiteľstva v podmienkach samosprávy obce dávajú overovatelia zápisnice, ktorí taktiež zodpovedajú za obsah a správnosť protokolácie.

Želám Vám pekný deň.

Lukáčová Anna

Poradca primátora, 22. 11. 2019
Autor:                 
Dátum vloženia: 21. 11. 2019

Dobrý deň.

 

Z dôvodu ekonomickej efektívnosti bolo nevyhnuté stanoviť poplatok za drobný stavebný odpad (ďalej len ,,DSO") na sumu 50eur/t, nakoľko v súčasnosti stanovený poplatok pokrýva iba 30% nákladov spojených s nakladaním s DSO. Mesto nakladanie s ním musí teda výrazne dotovať. Podotýkame, že zber veľkoobjemového odpadu sa neruší. Opäť v dôsledku efektívnosti a adresnosti pôvodcu odpadov bol ponechaný len mobilný zber veľkoobjemového odpadu a to na každý prvý pondelok v mesiaci. Upozorňujeme, že veľkoobjemové odpady, pri ktorých je možné zmenšiť ich objem musia byť takto upravené a až následne vyložené pred nehnuteľnosť, resp. stojisko zberných nádob alebo takto upravené doviesť kedykoľvek na zberný dvor v čase otváracích hodín.

V zmysle platnej legislatívy za nakladanie s komunálnymi odpadmi, ktoré vznikli na území obce, a s DSO, ktoré vznikli na území obce, zodpovedá obec a náklady s tým spojené hradí obec z miestneho poplatku za komunálne odpady a DSO. V zmysle uvedeného sa likvidácia čiernych skládok, ktoré vznikli na území obce a za ktoré zodpovedá obec hradia z miestneho poplatku za komunálne odpady a DSO.

 

S pozdravom Mgr. Stanislav Rendek

Vedúci TS, 22. 11. 2019
Autor:                 
Dátum vloženia: 31. 10. 2019

Dobrý deň,

 

Máte pravdu v tom, že na novej stránke mesta, ktorá je rozdelená na viacero častí (Výbory mestských častí, Požiadavky MsV, Zápisnice, Uznesenia, Video) sa bez hyperlinku hľadajú prepojenia nepohodlne. V budúcom riadnom zastupiteľstve bude k Zápisnici prepojenie na hyperlink doplnený.

Čo sa týka zasadnutí mestských výborov požiadam predsedov, aby si zápisnice na stránke mesta skontrolovali a chýbajúce doplnili.

 

Prajem pekný deň

AL

Poradca primatora, 13. 11. 2019
Autor:                
Dátum vloženia: 2. 11. 2019

Dobrý deň,

Vašu požiadavku konzultujte so stavebným úradom mesta. Neviem o akú časť sídliska Skala by sa malo jednať. Treba preveriť či by nebola v rozpore s územným plánom mesta.

 

Primator, 13. 11. 2019
Autor:             
Dátum vloženia: 4. 10. 2019

Dobrý deň,

na včerajšom (15.10.) zasadnutí MsZ bolo poslancami prijaté uznesenie, ktorým bola schválená realizácia výstavby nového detského ihriska v mestskej časti Klobučice, v celkovej výške 17.656,20 € s DPH (4 detské prvky + dopadová plocha). Chcem zdôrazniť, že napriek tvrdeniu niektorých poslancov MsZ, nedošlo k porušeniu zákona o rozpočtových pravidlách a nedošlo ani k "neštandartnému" procesu verejného obstarávania. S firmou, ktorá bude detské ihrisko realizovať, bude zajtra (17.10.) podpísaná zmluva o dielo č.52/216/2019 s tým, že samotná realizácia prebehne v nasledujúcich týždňoch (cca do 14 dní od podpisu zmluvy). Verím, že toto ihrisko splní svoj účel a mamičky s deťmi ho budú môcť plnohodnotne využívať.

Prajem pekný deň

VW

Primátor, 16. 10. 2019
Autor:           
Dátum vloženia: 7. 10. 2019

Dobrý deň.

 

Dnes chlapi asfaltovali výtlky na ulici Kalinčiakova, Medňanská a Jesenského. Jama pred bytovkou 517 je každoročný problém z dôsledku predpokladanej poruchy kanalizácie. Nakoľko jama bola min rok vybetónovaná je tam zase badať pokles o cca 10 cm, čo je spôsobené odsunom materiálu podložia komunikácie v danej časti. Uvedený problém budeme riešiť v spolupráci s PVS a.s. Obdobný problém je aj jama pred ZŠ. Túto však vieme operatívne opraviť bez väčších investícií nakoľko je povrch chodníka zo zámkovej dlažby. Ulicu Hollého plánujeme doriešiť v priebehu budúceho týždňa v prípade priaznivých poveternostných podmienok.

 

S pozdravom

 

Mgr. Stanislav Rendek

16. 10. 2019
Autor:               
Dátum vloženia: 5. 10. 2019

Vážená pani občianka, uvedenej pracovníčke bolo na základe príkazu vedúceho nariadené vyčistenie chodníka od buriny. Vzhľadom na ochranu životného prostredia a ochrany povrchových a podzemných vôd vedenie mesta nie je naklonené odstraňovaniu buriny chemickými prípravkami. Postup práce, ktorý zvolila pracovníčka bol plne v jej rozhodnutí a týmto jej patrí poďakovanie, za príkladné plnenie pokynov nadriadeného, ktoré u Vás vzbudilo pohoršenie. Do budúcna je ambíciou mesta v čo najväčšej miere zabezpečiť odstraňovanie nečistôt z verejných komunikácií a chodníkov komunálnou technikou, a tým zefektívniť údržbu mesta a prácu zamestnancov TSM. V súčasnosti je však spôsob mechanického odstraňovania nečistôt povereným pracovníkom plne v jeho rozhodnutí za dodržania platných právnych predpisov.

 

Za porozumenie ďakujeme.

 

Dúfam, že odpoveď bude postačujúca.

 

S pozdravom Rendek

 

Vedúci TSM, 14. 10. 2019
Autor:      
Dátum vloženia: 6. 10. 2019

Dobrý deň,

áno, vianočné trhy tento rok budú. Momentálne pripravujeme program, ktorý bude zverejnený na našich stránkach a v novinách. S pozdravom. W

Primátor, 14. 10. 2019

AKTUÁLNA TEPLOTA

12.12.2019 14:51

Aktuálna teplota:

1.7 °C

Vlhkosť:

91.6 %

Rosný bod:

0.4 °C

MOBILNÁ APLIKÁCIA


V obrazeGoogle playApp store

KNIŽNICA DK ONLINE

Mestská knižnica


ON-LINE katalóg

Prevádzková doba
pondelok až piatok
v čase 10:00-21:00 hod.

FOTOGALéRIA

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Architektúra prízemia

SPOLKY A ORGANIZÁCIE