sk

Preklad (translations)

mesto ILAVA
mesto
Ilava

 

Vážení návštevníci!

V tejto časti môžete zasielať Vaše otázky, pripomienky alebo námety, primátorovi mesta a poslancom mestského zastupiteľstva. Otázky, týkajúce sa oddelení MsÚ budú preposielané príslušným vedúcim odborných útvarov a referátov. 
Oznamujeme, že nebude odpovedané na nezmyslené otázky a nebudú akceptované vulgarizmy. 

Pod formulárom sa nachádza história zverejnených otázok, rozkliknutím na "+" sa otvoria všetky k nej príslušné údaje.

Pozn.: osobné údaje sú na základe nastavenia GDPR po 7 dňoch automaticky začiernené. 

Otázky primátorovi

 

Stlačením tlačidla Odoslať beriete na vedomie, že pre účely vybavenia vašej otázky budeme po nevyhnutne dlhú dobu
(7 dní od zadania otázky) spracovávať vaše osobné údaje, ktoré ste poskytli v tomto formulári. Po tomto termíne budú vymazané automaticky systémom

 

Autor: Jozef
Dátum vloženia: 29. 5. 2023

Dobrý deň,

k téme fungovania mestského rozhlasu som sa už viackrát vyjadroval  v zmysle, že celé toto naše zariadenie má už svoje najlepšie roky za sebou a že bude potrebné vyčleniť, v rámci nového rozpočtu, väčšiu finančnú čiastku (predbežne cca 50.000 €) na jeho kompletnú rekonštrukciu. Doposiaľ boli už vymenené niektoré reproduktory, avšak práve problém je v zosúladení a nastavení intenzity zvuku na celom mestskom rozhlase (niekde hrá príliš nahlas, niekde neni počuť).  Túto tému komunikujeme aj s poslancami mestského zastupiteľstva, ktorí predbežne vyjadrili súhlas s jeho komplexnou rekonštrukciou a zapracovaním potrebného investičného nákladu do rozpočtu na budúci rok.

S pozdravom

V.Wiedermann

Primátor, 31. 5. 2023
Autor: Peter Trochan
Dátum vloženia: 29. 5. 2023

Dobrý deň,

s pánom poslancom Filom som túto záležitosť konzultoval a povedal mi, že iba zisťoval predbežný záujem obyvateľov Sihote o vybudovanie nových parkovacích plôch. Mesto Ilava, zatiaľ v uvedenej časti bytového domu č.178, nemá vypracovanú žiadnu štúdiu ani projekt, ktorý by túto situáciu riešil. Evidujeme však naďalej záujem zo strany obyvateľov ( a to nielen mestskej časti Sihoť ale aj ďalších mestských častí) o dobudovanie ďalších parkovacích plôch, nakoľko vzhľadom na zvyšujúci sa počet automobilov, tie existujúce už nestíhajú uspokojiť dopyt zo stany vodičou. Potom práve vznikajú situácie, že šoféri parkujú svoje vozidlá na odstavných plochách, ktoré na to nie sú určené (trávnate plochy, chodníky ...). 

S pozdravom

V.Wiedermann

 

Primátor, 31. 5. 2023
Autor:                          
Dátum vloženia: 11. 5. 2023

Dobrý deň,

v reakcií na Vašu otázku chcem uviesť, že mesto Ilava má ambíciu po zavedení parkovacej politiky v CMZ mesta, riešiť aj parkovanie v jednotlivých mestských častiach. Momentálne sa zameriavanie na "nájdenie" a hlavne vytvorenie dostatočných parkovacích kapacít, prioritne na pozemkoch vo vlastníctve mesta. Vždy pritom zohľadňujeme verejnú mienku, napr. nedávnu štúdiu parkovania na ul. SNP medzi panelákmi, občania týchto bytoviek odmietli. 

A čo sa týka Sihote, mesto momentálne nemá vypracovanú žiadnu štúdiu ani projekt parkovania pred garážami na ul.kpt. Nálepku. 

S pozdravom

V.Wiedermann

Primátor, 19. 5. 2023
Autor:                          
Dátum vloženia: 16. 5. 2023

Dobrý deň,

čo sa týka výstavby mosta ponad Vážsky kanál, tak táto je plne v kompetencií TSK, ktoré dielo zhotovuje na základe zmluvy s realizátorom stavby. Termín ukončenia je stanovený na koniec roka 2023 (400 dní od podpisu zmluvy). Na základe informácií, ktoré mám k dispozícií, realizátor stavby doposial nepožiadal o predĺženie lehoty na ukončenie výstavbu mosta. Pre mňa stále platí informácia, ktorú som dostal od riaditeľa SC TSK a na včerajšom stretnutí (18.5.) ju potvrdil aj predseda TSK pán Baška, že "realizátor diela momentálne zhotovuje konštrukciu mosta, ktorá bude následne po odstránení tej starej osadená a upevnená na betónové piliere". 

Chcem ešte zdôrazniť, že všetky aktuálne informácie ohľadom výstavby mosta, ktoré máme k dispozícii, ihneď zverejňujeme na našich mestských stránkach. Nedávno som odpovedal aj na otázky redaktorky RTVS - Štúdio Regina, ohľadom prác na moste ale aj o celkovej dopravnej situácií v našom meste. Keď bude reportáž odvysielaná, následne bude zverejnená a dostupná aj na našich web a fcb stránkach.

S pozdravom

V.Wiedermann

Primátor, 19. 5. 2023
Autor:   
Dátum vloženia: 13. 4. 2023

Dobrý deň,

ďakujeme za pochvalu. Stále sa snažíme naše služby občanom vylepšovať, ale ako píšete vo svojom príspevku, je to najmä o slušnom prístupe k ľuďom a ochote im pomôcť.

Čo sa týka našej mestskej stránky www.ilava.sk, v hornej ľavej časti úvodnej strany je kolónka Miestne dane a poplatky, kde sú uvedené všetky základné informácie o tejto téme. 

S prianím pekného dňa

V.Wiedermann

Primátor, 18. 4. 2023
Autor:       
Dátum vloženia: 22. 11. 2022

Dobrý deň,

v rámci 5 etapy rekonštrukčných prác miestnych komunikácií, máme pripravený projekt, ktorý bude čiastočne riešiť aj uvedený úsek cesty Pivovarská. Jedná sa o priestor ktorý je pred budovou starého pivovaru. Momentálne prebieha verejné obstarávanie na zhotoviteľa. Následne bude s výhercom podpísaná zmluva a stanovený termín začiatku rekonštrukcie. Po dohode s firmou, ktorá bude tieto práce realizovať, chceme vyriešiť aj časť chodníka pri firme Jamp. 

S pozdravom

V.Wiedermann

Primátor, 11. 4. 2023
Autor:               
Dátum vloženia: 5. 4. 2023

Dobrý deň,

Žiak ZŠ, ktorý počas absolvovania povinnej školskej dochádzky dosiahol vek nad 15 rokov, je v súvislosti s príspevkom na nákup potravín v školskej jedálni pri ZŠ zaradený  vo Finančnom pásme A  - Základná škola, do vekovej kategórie stravníkov od 11 do 15 rokov . Veková kategória od 15 do 19 rokov je určená pre žiakov Strednej školy.

VZN 5/2022 o výške príspevkov v školách a školských zariadeniach zriadených mestom Ilava v čl. VII. určuje výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni pri ZŠ Ilava pre dve vekové kategórie žiakov a to stravníkov vo veku 6-11 rokov a stravníkov vo veku 11-15 rokov do druhého finančného pásma príslušných vekových kategórií. V zariadeniach školského stravovania sa určuje jednotný stupeň finančného pásma pre všetky kategórie stravníkov, v zmysle Finančných pásiem MŠVVaŠ SR  a VZN mesta Ilava je to pre kategóriu 6-11 rokov 1,50 EUR, pre kategóriu 11-15 rokov je výška príspevku 1,70 EUR.

S pozdravom

V.Wiedermann

Primator, 11. 4. 2023
Autor:                          
Dátum vloženia: 25. 1. 2023

Dobrý deň,

ďakujem Vám za želanie a taktiež prajem všetko dobré. 

1/ Čo sa týka mostu cez Vážsky kanál, som naozaj veľmi rád, že po všetkých "útrapách" sa konečne začala výstavba nového mosta. Termín ukončenia realizácie je naplánovaný na koniec tohoto roka. Prechod pre chodcov, ktorý spomínate je naozaj veľmi blízsko umiestnený hneď za výjazdom zo železničného podjazdu. O možnosti jeho posunutia ďalej od podjazdu, musí rozhodnúť dopravný inšpektor, ktorý takého umiestnenie schvaľuje. Budeme s ním mať stretnutie, keďže riešime aj ďalší prechod pre chodcov, ktorý vznikne na ceste za novým kanálovým mostom. O výsledku budeme verejnosť informovať.

2/  Čo sa týka modernizácie technických služieb, až doposial sme sa venovali skôr zabezpečeniu a vybaveniu TS novými mechanizmami (auto na zber komunálneho odpadu, traktory, kosačka na trávu) a pribudla nám nová kompostáreň. Začiatkom roka sme uverejnili dobrú správu, na modernizáciu zberného dvora TS mesto Ilava dostalo grant vo výške  713 000,- €. V rámci pripraveného projektu je práve jedna časť venovaná stavebným úpravám a opravám zberného dvora. Projekt sa bube realizovať už tento rok.

3/ V rámci opráv a rekonštrukcií ciest a chodníkov v meste, máme pripravenú na realizáciu ulicu Zámockú v Klobušiciach, Záhumenskú v Ilave a chodník na Pivovarskej ulici. Čo sa týka ďalších etáp opráv, to závisí na dohode s poslancami  mestského zastupiteľstva, ktorí predkladajú návrhy a priority za jednotlivé mestské časti.

Pekný deň

V.Wiedermann

Primátor, 3. 2. 2023
Autor:       
Dátum vloženia: 8. 11. 2022

Dobrý deň v súvislosti s Vaším dopytom uvádzam nasledovné:

 

V našom okresnom meste pôsobí Centrum právnej pomoci v sídle Okresného úradu Ilava na Mierovom námestí 18, Ilava ( úradné hodiny v tomto roku budú dňa  08.12.2022 a 15.12.2022 vždy od 08:00 do 15:00), pričom poskytovanie právnej pomoci bude pokračovať aj v budúcom roku. Na konzultáciu v konzultačnom pracovisku je nutné sa vopred objednať. Predbežná konzultácia  v civilnej agende je spoplatnená sumou 4,50 €/hodina.Na predbežnú konzultáciu sa môžete objednať osobne v ktorejkoľvek kancelárii Centra resp. prostredníctvom Call centra na tel. č. 0650 105 100. Centrum poskytuje aj bezodplatnú právnu pomoc po splnení určitých podmienok. Základom úspešnej žiadosti o bezodplatné právne poradenstvo sú doklady o príjmovej a majetkovej situácii klienta. Viac info na www.centrumpravnejpomoci.sk

 

 

Pôsobnosť Centra:

  • v občianskoprávnych veciach (napr. v sporoch týkajúcich sa nájmu bytu, vyporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov, nezaplatenia pôžičky, ochrany spotrebiteľa, náhrada škody),
  • v rodinnoprávnych veciach (napr. určenie výšky výživného, zverenie dieťaťa do výchovy, rozvod),
  • v pracovnoprávnych veciach (napr. v sporoch týkajúcich sa neplatnosti výpovede, pracovných podmienok, nevyplatenie mzdy),
  • v obchodnoprávnych veciach (napr. v spore z úverovej zmluvy s bankou, spore zo zmluvy o vkladovom účte),
  • v konaní pred súdom v správnom súdnictve (napr. v konaní o preskúmanie rozhodnutia správneho orgánu, pri nečinnosti správneho orgánu),
  • v uvedených veciach aj v konaní pred Ústavným súdom Slovenskej republiky,
  • v cezhraničných sporoch iba fyzickým osobám, ktoré majú bydlisko alebo obvyklý pobyt na území členského štátu Európskej únie,
  • v azylových veciach, v konaní o administratívnom vyhostení, v konaní o zaistení štátneho príslušníka tretej krajiny, v konaní o zaistení žiadateľa o udelenie azylu.

Centrum poskytne predbežnú konzultáciu, ktorej obsahom je najmä bližšie vysvetlenie podmienok nároku na právnu pomoc alebo základná právna rada. Predbežná konzultácia sa poskytuje v trvaní max. jednej hodiny a je spoplatnená sumou 4,50 €. Predbežnú konzultáciu môže využiť každá fyzická osoba.

Mesto Ilava, z dôvodu existencie právneho poradenstva na okresnom úrade, v súčasnosti nepočíta so zriadením ďalšieho miesta bezodplatného poradenstva, ktorého činnosť by bola zabezpečovaná mestom.

S pozdravom

V.Wiedermann

Primátor, 24. 11. 2022
Autor:         
Dátum vloženia: 20. 10. 2022

Dobrý deň, 

čo sa týka parkovania na zrekonštruovanej Štefánikovej ulici, práve z dôvodu zabezpečenia parkovania pre osobné vozidlá, bol na jednej strane cesty ponechaný dostatočný priestor na to, aby tam mohli autá parkovať. Parkovanie je zakázané IBA NA novovybudovanom CHODNÍKU.  

Samozrejme, osobné autá majiteľov domov by mali byť prioritne parkované vo dvoroch. Parkovanie na ulici majú využívať najmä návštevníci a obyvatelia bytového domu, ktorí takúto možnosť parkovania vo dvoroch nemajú.

Treba ešte dodať, že Mestská polícia bude najmä sledovať a kontrolovať prejazdnosť tejto cesty, pretože v prípade zaparkovania áut po obidvoch stranách cesty, tadiaľ neprejde vozidlo technických služieb na zber komunálneho odpadu.

S pozdravom

V.Wiedermann

 

Primátor, 21. 10. 2022

Rýchle odkazy

jarmok

parkovanie

projektySmútočné oznamyVideozáznamyOtázky a odpovedeGeografický systémIlavský mesačník

Aktuálne vydanie

IM 3-4/2023
Fotogaléria
Fotogaléria

Mobilná aplikácia

Mobilná aplikácia SOM

Verejný internet v meste

Verejný Wifi internet

Zlatý erb 2020

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 31 1 2
1
3
1
4
1
5 6 7
1
8 9 10 11
12 13 14 15 16 17
1
18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:7
DNES:810
TÝŽDEŇ:4259
CELKOM:1604687

PARKOVANIE

TRIEDENIE OLEJA

SOCIÁLNE SIETE

KNIŽNICA DK ONLINE

Mestská knižnica


ON-LINE katalóg

Prevádzková doba
pondelok až piatok
v čase 10:00-21:00 hod.
 

FOTOGALÉRIA

Náhodný výber z galérie

Architektúra

SPOLKY A ORGANIZÁCIE