sk

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

mesto ILAVA
mesto
Ilava

 

Vážení návštevníci!

V tejto časti môžete zasielať Vaše otázky, pripomienky alebo námety, primátorovi mesta a poslancom mestského zastupiteľstva. Otázky, týkajúce sa oddelení MsÚ budú preposielané príslušným vedúcim odborných útvarov a referátov. 
Oznamujeme, že nebude odpovedané na nezmyslené otázky a nebudú akceptované vulgarizmy. 

Pod formulárom sa nachádza história zverejnených otázok, rozkliknutím na "+" sa otvoria všetky k nej príslušné údaje.

Pozn.: osobné údaje sú na základe nastavenia GDPR po 7 dňoch automaticky začiernené. 

Otázky primátorovi

(Zadajte údaje a kliknite na Odoslať )

Stlačením tlačidla Odoslať beriete na vedomie, že pre účely vybavenia vašej otázky budeme po nevyhnutne dlhú dobu
(7 dní od zadania otázky) spracovávať vaše osobné údaje, ktoré ste poskytli v tomto formulári. Po tomto termíne budú vymazané automaticky systémom

 

Z dôvodu zamedzenia automatického vyplnovania formulárov spamermi a robotmi odpovedajte, prosím, na nasledujúcu kontrolnú otázku:
captcha
captcha
Autor:                          
Dátum vloženia: 11. 5. 2020

Dobrý deň,

tento týždeň som mal stretnutie s pani riaditeľkami MŠ Medňanská a MŠ Klobušice. V oboch zariadeniach už prebehol zápis detí do ďalšieho školského roka. Konštatovali sme, že z celkového počtu podaných žiadostí, budú prijaté VŠETKY deti, ktoré splnia podmienku, že ku dňu 1.9.2020 dosiahnu vek troch rokov. 

Čo sa týka rozšírenia kapacity MŠ Klobušice o dve triedy, mesto naďalej pokračuje v tomto projekte, ktorý je čiastočne financovaný z európskych grantov. Máme podanú žiadosť na TSK (ktorý je kontrolným orgánom tohoto projektu) a po odsúhlasení podmienok verejného obstarávania v ňom budeme pokračovať. Cieľom je aby k ďalšiemu roku (1.9.2021) bola už kapacita tried MŠ Klobušice rozšírená a mohli sme prijať aj ďalšie deti, na ktoré rodičia podajú prihlášku.

S pozdravom

V.Wiedermann

Primator, 15. 5. 2020
Autor:        
Dátum vloženia: 20. 3. 2020

Dobrý deň,

Pre informovanosť občanov, sú na webovej stránke mesta, v časti "Mestské oznamy" ako i  "Smútočné oznámenia", denne umiestňované všetky odvysielané mestské správy, ktoré si môže ktokoľvek spustiť v ktorúkoľvek hodinu.
Týmto sme už v minulosti vyhoveli viacerým požiadavkám občanov, vrátane občanov mestskej časti Iliavka.

S pozdravom

Púček

Informatik, 23. 3. 2020
Autor:                              
Dátum vloženia: 8. 3. 2020

Dobrý deň.

Vážená pani občianka, obyvatelia bytovky s.č. 239. Kontajner, ktorý máte zakúpený cca 5 rokov Vám odobraný nebol. Odobraný Vám bol kontajner, ktorý bol ešte zakúpený mestom Ilava a pridelený k Vašej bytovke. Predmetný kontajner bol dávno po odhadovanej životnosti uvádzanej výrobcom, z jeho dna dochádzalo k únikom odpadov z dôvodu prehrdzavenia a manipulácia s ním výrazne sťažovala prácu našich pracovníkov. Na nevyhnutne potrebnú dobu sa Vám umiestnil na zmesový komunálny odpad náhradný kontajner. Zakúpenie nového kontajnera bolo odsúhlasené obyvateľmi bytovky s.č. 239. V súlade s platným všeobecne záväzným nariadením mesta Ilava č. 9/2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Ilava je Vašou povinnosťou udržiavať zberné nádoby v dobrom technickom stave. Čo sa týka pracovníkov TS a spôsobe zaobchádzania so smetnými nádobami, vo väčšine prípadov sa nejedná o nešetrné zaobchádzanie ich pričinením. Naše vozidlo určené na zvoz odpadov je po dobe svojej životnosti a jeho každodenná prevádzka a obsluha si vyžaduje nemalú zručnosť našich pracovníkov. V blízkej dobe očakávame príchod nového vozidla na zvoz komunálneho odpadu a tým aj k podstatnému zníženiu sťažností na prípadné poruchy kontajnerov, zapríčinené zastaralou technikou.

Ďakujem za pochopenie.

Mgr. Stanislav Rendek - vedúci oddelenia TSM, 16. 3. 2020
Autor:                         
Dátum vloženia: 15. 3. 2020

Dobrý deň,

chcem uviesť túto informáciu na pravú mieru, nedošlo k porušeniu zákona ale k porušeniu doporučenia, ktoré vyhlásil premiér SR v súvislosti s COVID-19. Ľuďom bolo doporučené aby sa nestretávali vo vačších skupinkách, pokiaľ to nie je nevyhnutné. Cez víkend však niektorí občania mesta využili pekné počasie na to, aby sa spolu stretli a zajazdili si na koňoch. Jednalo sa o skupinu asi 20tich občanov, medzi ktorými boli aj malé deti. Považujem takéto jednanie za VYSOKO NEZODPOVEDNÉ! Je to HAZARDOVANIE ZO ZDRAVÍM NÁS VŠETKÝCH! Do budúcna si myslím, že by takéto konanie malo byť sankcionované, podobne ako je tomu v prípade nedodržania povinnej karantény (pokuta 1.650 €). Jednine ak budeme VŠETCI OBČANIA disciplinovaní, máme šancu uspieť v boji so zákerným vírusom. 

S pozdravom

Wiedermann

Primátor, 16. 3. 2020
Autor:                         
Dátum vloženia: 9. 3. 2020

Dobrý deň,

Pokiaľ ide o výlet detí do Anglicka, je potrebné uviesť na správnu mieru zopár faktov. Nešlo o školskú exkurziu či výlet, ale o aktivitu angličtinárky, ktorá svojim žiakom dala ponuku poznávacieho pobytu a organizovala ho priamo cez cestovnú kanceláriu. Pred termínom odchodom autobusu dala rodičom prihlásených detí na vedomie, že napriek vyjadreniu ministerstva táto cesta nie je školská akcia a cestovná kancelária zájazd neruší a v prípade storna, poplatky nevráti. Bolo teda na rodičoch, ako sa v tejto situácii rozhodnú. Tí, ktorí svoje deti pustili, robili tak na vlastnú zodpovednosť pri dostupných informáciách o šírení ochorenia COVID-19 tak, ako to robia všetci tí, ktorí rušia alebo nerušia zaplatené dovolenky v epicentrách vírusu podľa vlastného uváženia. Nariadiť povinnú karanténu po ich návrate nie je v mojej kompetencii. Môžem im ju len odporučiť s ohľadom na ich aktuálny zdravotný stav, najmä ak budú mať príznaky ochorenia. Rovnako tak to odporúčam všetkým, ktorí v ostatnom období z vlastného rozhodnutia navštívili susedné štáty, napríklad, ak boli na lyžovačke počas jarných prázdnin. Vyzývam však všetkých občanov, aby sa každý z nás zachoval zodpovedne a dodržiaval všetky dostupné odporúčania a nariadenia kompetentných orgánov. Dávam do pozornosti nariadenie Ústredného krízového štábu Slovenskej republikya verejnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva z dňa 9. marca 2020 pre všetkých občanov, ktorí sa vrátia z postihnutých krajín, a to z Talianska, Číny, Južnej Kórei a Iránu, na základe ktorých im bola nariadená povinnosť po príchode z uvedených krajín oznámiť túto skutočnosť svojmu lekárovi a dodržiavať povinnosť  14-dňovej karantény pre týchto občanov, ako aj osôb žijúcich s nimi v spoločnej domácnosti (za nerešpektovanie nariadenia môže byt občanovi uložená pokuta do výšky 1650 eur). Viac si môžete prečítať na webovom sídle mesta Ilava v sekcii Aktuality, kde je zverejnený dokument o nariadeniach a odporúčaniach Krízového štábu mesta Ilava, ako aj v sekcii Úradná tabuľa, kde nájdete plné znenia nariadení a vyhlášok kompetentných štátnych orgánov.

 

S pozdravom

Wiedermann

Primátor, 11. 3. 2020
Autor:                 
Dátum vloženia: 1. 2. 2020

Dobrý deň,

Pred svojím nástupom do funkcie primátora som avizoval potrebu reorganizácie bývalého oddelenia výstavby. Intenzívna stavebná činnosť, ktorá momentálne prebieha v našom meste a taktiež požiadavka realizácie viacerých, plánovaných rozvojových projektov mesta ma viedli k tomu, že z pôvodného oddelenia výstavby boli vytvorené dve oddelenie, a to výstavby a rozvoja.

Oddelenie výstavby sa venuje prevažne činnostiam, ktoré súvisia s preneseným výkonom štátnej správy a taktiež činnostiam súvisiacim so stavebným zákonom. Jednotlivé developerské projekty (nákupné centrum Idea, rozšírenie skladových priestorov Kaufland, individuálna bytová výstavba a mnohé ďalšie)  sa prejavujú  zvýšenou administratívnou záťažou na chod oddelenia a vyžiadali si personálne posilnenie. Momentálne pracujú na tomto oddelení traja pracovníci. Naviac, oddelenie výstavby zastrešuje svojou činnosťou aj projekty výstavby v susednej obci Košeca.

Čo sa týka oddelenia rozvoja, jeho hlavnou náplňou je zastrešiť všetky prebiehajúce a aj plánované projekty, ktoré súvisia s rozvojom v meste. Momentálne sú v štádiu rozpracovania a riešenia nasledujúce projekty:

  • rekonštrukcia budovy bývalého sídla štátnej polície, ktorá bude slúžiť ako sídlo novozriadenej mestskej polície,
  • príprava verejného obstarávania v súvislosti s projektom rozšírenia dvoch tried MŠ v Klobušiciach,
  • príprava podkladov a dokumentácie v súvislosti s úpravou, doplnením a zmenou nového územného plánu mesta,
  • spolupráca na úprave projektovej dokumentácie, na základe ktorej bude realizovaná I. etapa rekonštrukcie verejného osvetlenia v našom meste,
  • príprava podkladov a materiálov v súvislosti s dopravným projektom, na základe ktorého bude riešená statická doprava v centre mesta,
  • v jarných mesiacoch bude prebiehať prvá etapa rekonštrukcie chodníkov a ciest v meste, zároveň bude prebiehať príprava projektovej dokumentácie na druhú etapu

Oddelenie rozvoja má troch zamestnancov a jeho náplňou je ďalej príprava a realizácia projektov na základe ktorých sú čerpané nenávratné finančné príspevky čerpané z fondov EÚ (projekt rekonštrukcie areálu ihriska ZŠ Medňanská, projekt rekonštrukcie budov DHZ Ilava a Iliavka, ...)

 

Obe oddelenia výstavby a rozvoja spolu komunikujú a úzko spolupracujú tak, aby bol zaručený bezproblémový priebeh realizácie jednotlivých projektov.

 

S pozdravom

V.Wiedermann

Primator, 2. 3. 2020
Autor:               
Dátum vloženia: 13. 2. 2020

Dobrý deň,

dňa 11.02.2020 bolo na zasadnutí MsZ prijaté VZN, ktorým sa nastavil základný právny rámec na zriadenie mestskej polície v Ilave. V tomto roku sú v rámci rozpočtu napočítané mzdové náklady na dvoch mestských policajtov. V budúcom týžni bude na stránkach mesta (www.ilava.sk) zverejnené výberové konanie na obsadenie pracovného miesta na pozíciu MP. Predpokladaný nástup je k 1.4.2020.

Čo sa týka pracovnej doby, MP budú pracovať v dennom režime a v prípade potreby sa budú zúčastňovať rôznych verejno-spoločenských akcií. Do budúcna (predpoklad v roku 2021) bude zavedený bezpečnostný pult (s kamerovým systémom), ktorý budú monitorovať.

Z môjho pohľadu je dôležité, že sme začali. Ilava je posledné okresné mesto, ktoré doteraz nemalo zriadenú MP. Ďalšie modifikácie (ako počet príslušníkov MP, pracovná doba....) bude možné riešiť na základe poznatkov a súseností z praxe.

S pozdravom

V.Wiedermann

 

 

Primátor, 21. 2. 2020
Autor:            
Dátum vloženia: 26. 1. 2020

Dobrý deň,

na tému sfunkčnenia NsP Ilava som viackrát rozprával so súčasným p.riaditeľom. Problémov ohľadom obnovenia interného alebo chirurgického oddelenia je viacej, spomeniem len ten najzávažnejší a tým je personálne obsadenie týchto oddelení kvalifikovanými lekármi. Nemocnica ako nezisková organizácia spadá pod Ministerstvo zdravotníctva. Veľa sa v poslednej dobe hovorilo o stratifikácií nemocníc, avšak vieme ako to nakoniec skončilo, odstúpením pani ministerky zdravotníctva. Na to aby mesto Ilava, prípadne okolité obce vstúpili  do majetku nemocnice, samospráva nemá dostatok finančných prostriedkov. Už teraz väčšina z nich "zápasí" s tým, aby udžali vyrovnaný rozpočet. Riešenie ohľadom NsP Ilava, ale aj celého systému fungovania zdravotnej starostlivosti  v SR, musí byť koncepčné a prijaté na úrovni parlamentu a vlády. S pozdravom

Wiedermann

Primátor, 19. 2. 2020
Autor:                          
Dátum vloženia: 1. 2. 2020

Vážená pani občianka, v prvom rade vítame Vašu iniciatívu zveľadiť naše mesto.  V rozpočte na rok 2020 mesto vyčlenilo finančné prostriedky na výsadbu kvetinových záhonov a drevín. Výsadbu centrálnej mestskej zóny, centrum mesta vrátane parkov bude zabezpečovať oddelenie Technických služieb mesta. Vašu iniciatívu, tak ako my, určite ocenia spoluobčania pri úpravách okolia a kvetinovej výzdoby aj vo Vašej mestskej časti, nakoľko nám všetkých ide o spoločný cieľ - skrášlenie verejných plôch. Svoje návrhy a predstavy o úprave okolia a kvetinovej výzdoby môžete kľudne komunikovať aj na mestskom výbore Vašej mestskej časti.

S pozdravom 

Mgr. Stanislav Rendek, 7. 2. 2020
Autor:                          
Dátum vloženia: 6. 2. 2020

Dobrý deň,

plán zasadnutia výborov mestských častí na rok 2020 je zverejnený na web stránke len u tých mestských častí, ktorých predsedovia si ho pripravili a požiadali o jeho zverejnenie.
S pozdravom

M.Púček

Informatik, 7. 2. 2020

AKTUÁLNA TEPLOTA

26.5.2020 02:04

Aktuálna teplota:

10.4 °C

Vlhkosť:

89.1 %

Rosný bod:

8.7 °C

MOBILNÁ APLIKÁCIA

V obraze

Aktuálne informácie v mobilnej aplikácii voľne k stiahnutiu:

Google playApp store

KNIŽNICA DK ONLINE

Mestská knižnica


ON-LINE katalóg

Prevádzková doba
pondelok až piatok
v čase 10:00-21:00 hod.

!

OZNAM: kvôli zabráneniu šíreniu vírusu je knižnica ZATVORENÁ do odvolania. 

Výpožičnú dobu kníh vám automaticky predĺžime - pokuty vám tentoraz nehrozia. 

FOTOGALéRIA

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Pohľad na mesto

SPOLKY A ORGANIZÁCIE