sk

Preklad (translations)

mesto ILAVA
mesto
Ilava

 

Vážení návštevníci!

V tejto časti môžete zasielať Vaše otázky, pripomienky alebo námety, primátorovi mesta a poslancom mestského zastupiteľstva. Otázky, týkajúce sa oddelení MsÚ budú preposielané príslušným vedúcim odborných útvarov a referátov. 
Oznamujeme, že nebude odpovedané na nezmyslené otázky a nebudú akceptované vulgarizmy. 

Pod formulárom sa nachádza história zverejnených otázok, rozkliknutím na "+" sa otvoria všetky k nej príslušné údaje.

Pozn.: osobné údaje sú na základe nastavenia GDPR po 7 dňoch automaticky začiernené. 

Otázky primátorovi

 

Stlačením tlačidla Odoslať beriete na vedomie, že pre účely vybavenia vašej otázky budeme po nevyhnutne dlhú dobu
(7 dní od zadania otázky) spracovávať vaše osobné údaje, ktoré ste poskytli v tomto formulári. Po tomto termíne budú vymazané automaticky systémom

 

Autor:      
Dátum vloženia: 16. 3. 2022

Dobrý deň,

v reakcií na Váš podnet uvádzam nasledovné:

1/ čo sa týka odvolania mimoriadnej situácie, vyjadril som sa jasne a zrozumiteľne, že túto mimoriadnu situáciu odvolám až vtedy, keď budú plne funkčné obe čerpadlá. Ostrá skúška technológie (za účasti nášich hasičov), prebehla v deň konania verejného zhromaždenia t.j. 15.3. Osobne som sa jej zúčastnil a aj na základe písomného stanoviska ŽSR viem, že čerpadlá su plne funkčné. Do budúcnosti bude potrebné hlavne prevádzať na nich pravidelnú údržbu tak, aby znova nedošlo k ich poruche. Ak ste bol na stretnutí tak viete, že mesto prejavilo záujem účastniť sa týchto servisných úkonov, aby sme mali prehľad jednak o periodicite údržby a taktiež o technickom stave čerpadiel.

2/ čo sa týka reakcie pani prednostky OU, tak tá žiadala, aby bola mimoriadna situácia v meste odvolaná už na druhý deň po zaplavení podjazdu (t.j. 22.2.), keďže podjazd bol suchý a prejazdný. S týmto som nesúhlasil s tvrdením, že pokiaľ nebude odtránená príčina (t.j. nefungujúce čerpadlá) mimoriadna situácia v meste bude pokračovať, čo sa aj stalo.

3/ čo sa týka výstavby mosta,  pokračujeme v tom, čo ako jediné môžeme v rámci kompetencií mesta robiť a to je NEUSTÁLE UPOZORŇOVANIE na závažnosť situácie t.j. ohrozenie bezpečnosti a zdravia obyvateľov Sihote. Včera som poslal žiadosť pánovi  županovi Baškovi, s požiadavkou o vystúpenie na zasadnutí poslancov TSK, ktoré sa bude konať už nasledujúci pondelok (21.3.) O výsledku budem verejnosť informovať.

S pozdravom

V.Wiedermann

 

Primátor, 18. 3. 2022
Autor:                         
Dátum vloženia: 5. 3. 2022

Dobrý deň,

mesto Ilava nedisponuje na svojom území krytmi civilnej ochrany (ani vo svojom vlastníctve ani v správe). V našom meste je možné využiť ako úkryt individuálne podzemné a pivničné priestory budov vo vlastníctve fyzických a právnických osôb.

Kryty civilnej ochrany boli vybudované väčšinou v mestách s niekoľkodesiatkami tisíc obyvateľmi a informácie o ich počte, umiestnení, príp. kapacite má v evidencii Ministerstvo vnútra SR, pod ktoré spadá celá civilná ochrana.

V prípade potreby evakuácie obyvateľov v našom meste by boli na tento účel využité budovy s väčšou kapacitou, t.j. kultúrne domy, telocvične, budovy školských zariadení, prípadne ich pivničné priestory podľa druhu ohrozenia. Postup evakuácie je spracovaný v plánoch evakuácie a obce a mestá budú koordinované a riadené Ministerstvom vnútra SR.

 

Mgr. Jana Pučeková, Organizačno správne oddelenie

8. 3. 2022
Autor:      
Dátum vloženia: 17. 2. 2022

V piatok 18. februára 2022 zvolal primátor mesta Ing. Viktor Wiedermann  zasadnutie krízového štábu s jediným bodom programu a to urýchlené riešenie stavu železničného podjazdu na Sihoti. Mesto  túto situáciu neustále monitoruje, opakovane komunikuje s vlastníkom, ktorým sú Železnice Slovenskej republiky. V prípade opakovania sa stavu ohrozujúceho bezpečnosť a zdravie občanov, mesto je pripravené vyhlásiť mimoriadny stav.

Primátor, 18. 2. 2022
Autor:                          
Dátum vloženia: 7. 2. 2022

Dobrý deň,

znova musí zopakovať a pripomenúť, že výstavba nového mosta cez Vážsky kanál je plne v kompetencií Správy ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, čo znamená, že mesto Ilava NEMÁ ŽIADNU KOMPETENCIU ANI ROZHODOVACIU PRÁVOMOC v prebiehajúcom verejnom obstarávaní na zhotoviteľa tohoto diela. Momentálne prebieha už druhé verejné obstarávanie na zhotoviteľa ( s tým, že to prvé nebolo ukončené). Vyhodnotenie a ukončenie tohoto obstarávania je podľa infomácie zverejnenej na stránke TSK predbežne (termín sa už posúval) naplánované na 16.2.  

Čo sa týka zatápania podjazdu pod železničnou traťou, zariadenia na čerpanie vody sú majetkom Železníc SR. Kompetentých zamestancov ŽSR sme kontaktovali a momentálne s nimi riešime prečistenie a servis týchto čerpadiel tak, aby boli plne funkčné.

S pozdravom

V.Wiedermann 

Primator, 8. 2. 2022
Autor:     
Dátum vloženia: 5. 1. 2022

Dobrý deň,

Čo sa týka cyklotrasy v okolí nášho mesta, momentálne v spolupráci s Trenčianskym samosprávnym krajom pripravujeme výstavbu úseku Nemšová - Ladce. Výstavba tohoto úseku je plne v kompetencií TSK. Spolupráca mesta spočíva v stavebnom konaní t.j. príprave a vydaní stavebného povolenia (územné rozhodnutie na túto časť cyklotrasy už vydal stavebný úrad v Beluši). Začiatkom minulého roka prebehlo stretnutie na TSK v Trenčíne, kde všetci zúčastnení potvrdili záujem o čo najskoršie začatie výstavby úseku Nemšová - Ladce. Mesto si na tento projekt vyčlenilo aj personálne kapacity na stavebnom úrade tak, aby sme boli schopní rýchlo a flexibilne reagovať na všetky požiadavky, ktoré bude treba riešiť v súvislosti s vydaním stavebného povolenie. Odvtedy však stavebný úrad neobdržal projekt stavby takže nemohol začať stavebné konanie, v rámci ktorého sa budú k tomuto dielu vyjadrovať viaceré kompetentné úrady. Preto Vám dnes neviem povedať, kedy dôjde aj reálne k ukončeniu stavebného konania a vydania stavebného povolenia. Taktiež je dôležité povedať, že finančné prostriedky na výstavbu tohto úseku budú pre TSK alokované až v rámci schválených projektov z grantov Európskej únie.

S pozdravom

V.Wiedermann

Primátor, 22. 1. 2022
Autor:            
Dátum vloženia: 29. 11. 2021

Dobrý deň,

čo sa týka pripravovaných projektov na rok 2022, o tom som podrobne rozprával v novoročnom prejave, ktorý si môžete pozrieť na tejto stránke:

https://m.youtube.com/watch?v=Gr2_LoU_gJQ&t=15s

Do nového vydania Ilavského mesačníka, ktorý bude k dispozíci čitateľom koncom mesiaca január, pripravujeme taktiež sumár realizovaných a plánovaných projektov.

Čo sa týka Nemocnice s poliklinikou Ilava, v tomto prípade mesto nemá žiadne kompetencie na jej rekonštrukciu prípadne rozšírenie jej funkčnosti, keďže sa jedná o samostatnú organizáciu, ktorá spadá pod Ministerstvo zdravotníctva. Z pozície primátora mesta sa snažím o dobrú spoluprácu s pánom riaditeľom NsP Ilava, ktorú sa nám myslím si darí spoločným úsilým ďalej rozvíjať. 

S pozdravom

V.Wiedermann

Primátor, 11. 1. 2022
Autor:                          
Dátum vloženia: 30. 10. 2021

Dobrý deň,

Vážená pani občianka Vašu požiadavku sme preverili a po zvážení všetkých okolností sme dospeli k nasledovnému záveru. I keď je momentálne stožiar verejného rozhlasu nevyužívaný jeho odstránenie nie je žiadúce pre prípadnú budúcu rekonštrukciu verejného osvetlenia a mestského rozhlasu v predmetnej lokalite. V súčasnosti je verejný rozhlas umiestnený na stĺpe, ktorý nie je v majetku a správe mesta Ilava. Preto v prípade dostupných personálnych kapacít oddelenia TSM mesta bude vedenie mestského rozhlasu ako aj samotný rozhlas opätovne nainštalovaný na existujúce stožiare verejného osvetlenia a mestského rozhlasu.

S pozdravom Mgr. Stanislav Rendek - TSM IL

Vedúci TSM, 11. 11. 2021
Autor:      
Dátum vloženia: 29. 10. 2021

Vážený pán občan, ak Vás niekto upozornil na to, že sa jedná o súkromný pozemok upozornil Vás správne, zároveň sa na danom pozemku nachádzajú stavby a zariadenia v majetku a správe mesta a z tohto dôvodu sa o tieto zariadenia aj mesto stará vrátane priľahlých zelených plôch. Treba si uvedomiť, že v našom meste sa odd. TSM stará o niekoľko lokalít, stavieb, zariadení, pozemkov, drevín a verejných prvkov o kt. sa treba starať z dôvodu uspokojenia verejných potrieb a statkov.

S pozdravom Mgr. Stanislav Rendek - TSM IL

Vedúci TSM, 9. 11. 2021
Autor:                          
Dátum vloženia: 10. 10. 2021

Dobrý deň,

čo sa týka odchytu túlavých zvierat na území nášho mesta, ten zabezpečuje mestská polícia, ktorá pracuje iba počas pracovných dní v dennom režime. V najbližšom vydaní Ilavského mesačníka (mesiac október) je článok (Nie je nám ľahostajný osud túlavých zvierat...), v ktorom sa dozviete viacej informácií o tom, ako v taktomto prípade postupovať.

S pozdravom

V.Wiedermann  

Primátor, 27. 10. 2021
Autor: Jarmila Sykorova
Dátum vloženia: 16. 10. 2021
Primator, 27. 10. 2021

PARKOVANIE

TRIEDENIE OLEJA

SOCIÁLNE SIETE

KNIŽNICA DK ONLINE

Mestská knižnica


ON-LINE katalóg

Prevádzková doba
pondelok až piatok
v čase 10:00-21:00 hod.
 

FOTOGALÉRIA

Náhodný výber z galérie

Fasáda pivovaru

SPOLKY A ORGANIZÁCIE