sk

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

mesto ILAVA
mesto
Ilava

 

Vážení návštevníci!

V tejto časti môžete zasielať Vaše otázky, pripomienky alebo námety, primátorovi mesta a poslancom mestského zastupiteľstva. Otázky, týkajúce sa oddelení MsÚ budú preposielané príslušným vedúcim odborných útvarov a referátov. 
Oznamujeme, že nebude odpovedané na nezmyslené otázky a nebudú akceptované vulgarizmy. 

Pod formulárom sa nachádza história zverejnených otázok, rozkliknutím na "+" sa otvoria všetky k nej príslušné údaje.

Pozn.: osobné údaje sú na základe nastavenia GDPR po 7 dňoch automaticky začiernené. 

Otázky primátorovi

(Zadajte údaje a kliknite na Odoslať )

Stlačením tlačidla Odoslať beriete na vedomie, že pre účely vybavenia vašej otázky budeme po nevyhnutne dlhú dobu
(7 dní od zadania otázky) spracovávať vaše osobné údaje, ktoré ste poskytli v tomto formulári. Po tomto termíne budú vymazané automaticky systémom

 

Z dôvodu zamedzenia automatického vyplnovania formulárov spamermi a robotmi odpovedajte, prosím, na nasledujúcu kontrolnú otázku:
captcha
captcha
Autor:                         
Dátum vloženia: 23. 5. 2020

Dobrý deň,

VZN 9/2019, ktoré určuje výšku poplatku za komunálny odpad bolo schválené uznesením č. 9/2019 na MZ dňa 10.12.2019. V  Čl. 33, ods. 7, Vyrubenie poplatku za komunálny odpad, splatnosť a spôsob jeho platenia je určené, že vyrubený poplatok je splatný  určeným spôsobom v rozhodnutí mesta alternatívne :

- jednorazovo do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia

- alebo v 2 splátkach:

    1. splátka do 30.04. daného kalendárneho roka

    2. splátka do 30.09. daného kalendárneho roka

Z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky vládou Slovenskej republiky uznesením vlády Slovenskej republiky č. 111 z 11.03.2020 a pandémie ochorenia COVID-19 vyhlásenej dňa 11. 03. 2020 mesto zasielalo a aj zasiela rozhodnutia priebežne podľa možností Slovenskej pošty. 

V zmysle zákona 563/2009 Z. z. o správe daní,  lehota na úhradu prvej splátky je do 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, pričom právoplatnosť začína plynúť po 30 dňoch odo dňa  doručenia rozhodnutia. Na úhradu prvej splátky je teda 45 dní a nie 15 dní tak ako uvádzate vo svojom príspevku.

Legislatíva stanovuje výšku poplatku za skládkovanie v závislosti na tom, koľko mesto vykáže množstvo separoveného zberu. Momentálne je cena, vrátane všetkých poplatkov, 60 € za tonu komunálneho odpadu. Tieto ceny za sklátkovanie budú v budúcnosti stúpať, preto je snahou mesta čo najviac separovať a tým znižovať množstvo zmesového komunálneho odpadu.

Odpad tvoríme stále,  bez ohľadu na súčasnú situáciu (COVID-19), t.j. aj vývoz odpadu musí byť mestom zabezpečený a faktúry za vývoz a skládku odpadu sa musia uhrádzať. 

S pozdravom

V.Wiedermann

Primator, 26. 5. 2020
Autor:                          
Dátum vloženia: 25. 5. 2020

Dobrý deň,

čo sa týka rozšírenia kamerového systému, tento rok sme ho zatiaľ rozšírili o dve kamery. Do budúcna plánujeme ďalšie rozšírenie kamerového systému a zvažujeme aj monitorovanie priestorov našich cintorínov. Pokiaľ budeme mať dostatok finančných zdrojov, pristúpime k tomu už tento rok, najneskôr však pri tvorbe rozpočtu na budúci rok.

S pozdravom

V. Wiedermann

 

Primátor, 26. 5. 2020
Autor:            
Dátum vloženia: 25. 5. 2020

Dobrý deň,

Mesto spolu s rozhodnutiami nezasiela poštové poukážky už niekoľko rokov. Ak máte záujem zaplatiť poplatok za KO alebo DzN poukážkou, môžete zaplatiť na pošte kde si poukážku vyzdvihnete a vyplníte. Vôbec nie je k úhrade potrebná návšteva úradu, najideálnejšie je uhradiť poplatok a dane bezhotovostným bankovým prevodom. V prípade ak sa rozhodnete zaplatiť poplatok a dane  osobne na mestskom úrade, zamestnanec mesta, ktorý Vám doručí rozhodnutia Vám vysvetlí aj ďalší postup ohľadom návštevy úradu.

S pozdravom

V. Baginová

 

Vedúci FMO, 26. 5. 2020
Autor:                          
Dátum vloženia: 11. 5. 2020

Dobrý deň,

tento týždeň som mal stretnutie s pani riaditeľkami MŠ Medňanská a MŠ Klobušice. V oboch zariadeniach už prebehol zápis detí do ďalšieho školského roka. Konštatovali sme, že z celkového počtu podaných žiadostí, budú prijaté VŠETKY deti, ktoré splnia podmienku, že ku dňu 1.9.2020 dosiahnu vek troch rokov. 

Čo sa týka rozšírenia kapacity MŠ Klobušice o dve triedy, mesto naďalej pokračuje v tomto projekte, ktorý je čiastočne financovaný z európskych grantov. Máme podanú žiadosť na TSK (ktorý je kontrolným orgánom tohoto projektu) a po odsúhlasení podmienok verejného obstarávania v ňom budeme pokračovať. Cieľom je aby k ďalšiemu roku (1.9.2021) bola už kapacita tried MŠ Klobušice rozšírená a mohli sme prijať aj ďalšie deti, na ktoré rodičia podajú prihlášku.

S pozdravom

V.Wiedermann

Primator, 15. 5. 2020
Autor:        
Dátum vloženia: 20. 3. 2020

Dobrý deň,

Pre informovanosť občanov, sú na webovej stránke mesta, v časti "Mestské oznamy" ako i  "Smútočné oznámenia", denne umiestňované všetky odvysielané mestské správy, ktoré si môže ktokoľvek spustiť v ktorúkoľvek hodinu.
Týmto sme už v minulosti vyhoveli viacerým požiadavkám občanov, vrátane občanov mestskej časti Iliavka.

S pozdravom

Púček

Informatik, 23. 3. 2020
Autor:                              
Dátum vloženia: 8. 3. 2020

Dobrý deň.

Vážená pani občianka, obyvatelia bytovky s.č. 239. Kontajner, ktorý máte zakúpený cca 5 rokov Vám odobraný nebol. Odobraný Vám bol kontajner, ktorý bol ešte zakúpený mestom Ilava a pridelený k Vašej bytovke. Predmetný kontajner bol dávno po odhadovanej životnosti uvádzanej výrobcom, z jeho dna dochádzalo k únikom odpadov z dôvodu prehrdzavenia a manipulácia s ním výrazne sťažovala prácu našich pracovníkov. Na nevyhnutne potrebnú dobu sa Vám umiestnil na zmesový komunálny odpad náhradný kontajner. Zakúpenie nového kontajnera bolo odsúhlasené obyvateľmi bytovky s.č. 239. V súlade s platným všeobecne záväzným nariadením mesta Ilava č. 9/2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Ilava je Vašou povinnosťou udržiavať zberné nádoby v dobrom technickom stave. Čo sa týka pracovníkov TS a spôsobe zaobchádzania so smetnými nádobami, vo väčšine prípadov sa nejedná o nešetrné zaobchádzanie ich pričinením. Naše vozidlo určené na zvoz odpadov je po dobe svojej životnosti a jeho každodenná prevádzka a obsluha si vyžaduje nemalú zručnosť našich pracovníkov. V blízkej dobe očakávame príchod nového vozidla na zvoz komunálneho odpadu a tým aj k podstatnému zníženiu sťažností na prípadné poruchy kontajnerov, zapríčinené zastaralou technikou.

Ďakujem za pochopenie.

Mgr. Stanislav Rendek - vedúci oddelenia TSM, 16. 3. 2020
Autor:                         
Dátum vloženia: 15. 3. 2020

Dobrý deň,

chcem uviesť túto informáciu na pravú mieru, nedošlo k porušeniu zákona ale k porušeniu doporučenia, ktoré vyhlásil premiér SR v súvislosti s COVID-19. Ľuďom bolo doporučené aby sa nestretávali vo vačších skupinkách, pokiaľ to nie je nevyhnutné. Cez víkend však niektorí občania mesta využili pekné počasie na to, aby sa spolu stretli a zajazdili si na koňoch. Jednalo sa o skupinu asi 20tich občanov, medzi ktorými boli aj malé deti. Považujem takéto jednanie za VYSOKO NEZODPOVEDNÉ! Je to HAZARDOVANIE ZO ZDRAVÍM NÁS VŠETKÝCH! Do budúcna si myslím, že by takéto konanie malo byť sankcionované, podobne ako je tomu v prípade nedodržania povinnej karantény (pokuta 1.650 €). Jednine ak budeme VŠETCI OBČANIA disciplinovaní, máme šancu uspieť v boji so zákerným vírusom. 

S pozdravom

Wiedermann

Primátor, 16. 3. 2020
Autor:                         
Dátum vloženia: 9. 3. 2020

Dobrý deň,

Pokiaľ ide o výlet detí do Anglicka, je potrebné uviesť na správnu mieru zopár faktov. Nešlo o školskú exkurziu či výlet, ale o aktivitu angličtinárky, ktorá svojim žiakom dala ponuku poznávacieho pobytu a organizovala ho priamo cez cestovnú kanceláriu. Pred termínom odchodom autobusu dala rodičom prihlásených detí na vedomie, že napriek vyjadreniu ministerstva táto cesta nie je školská akcia a cestovná kancelária zájazd neruší a v prípade storna, poplatky nevráti. Bolo teda na rodičoch, ako sa v tejto situácii rozhodnú. Tí, ktorí svoje deti pustili, robili tak na vlastnú zodpovednosť pri dostupných informáciách o šírení ochorenia COVID-19 tak, ako to robia všetci tí, ktorí rušia alebo nerušia zaplatené dovolenky v epicentrách vírusu podľa vlastného uváženia. Nariadiť povinnú karanténu po ich návrate nie je v mojej kompetencii. Môžem im ju len odporučiť s ohľadom na ich aktuálny zdravotný stav, najmä ak budú mať príznaky ochorenia. Rovnako tak to odporúčam všetkým, ktorí v ostatnom období z vlastného rozhodnutia navštívili susedné štáty, napríklad, ak boli na lyžovačke počas jarných prázdnin. Vyzývam však všetkých občanov, aby sa každý z nás zachoval zodpovedne a dodržiaval všetky dostupné odporúčania a nariadenia kompetentných orgánov. Dávam do pozornosti nariadenie Ústredného krízového štábu Slovenskej republikya verejnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva z dňa 9. marca 2020 pre všetkých občanov, ktorí sa vrátia z postihnutých krajín, a to z Talianska, Číny, Južnej Kórei a Iránu, na základe ktorých im bola nariadená povinnosť po príchode z uvedených krajín oznámiť túto skutočnosť svojmu lekárovi a dodržiavať povinnosť  14-dňovej karantény pre týchto občanov, ako aj osôb žijúcich s nimi v spoločnej domácnosti (za nerešpektovanie nariadenia môže byt občanovi uložená pokuta do výšky 1650 eur). Viac si môžete prečítať na webovom sídle mesta Ilava v sekcii Aktuality, kde je zverejnený dokument o nariadeniach a odporúčaniach Krízového štábu mesta Ilava, ako aj v sekcii Úradná tabuľa, kde nájdete plné znenia nariadení a vyhlášok kompetentných štátnych orgánov.

 

S pozdravom

Wiedermann

Primátor, 11. 3. 2020
Autor:                 
Dátum vloženia: 1. 2. 2020

Dobrý deň,

Pred svojím nástupom do funkcie primátora som avizoval potrebu reorganizácie bývalého oddelenia výstavby. Intenzívna stavebná činnosť, ktorá momentálne prebieha v našom meste a taktiež požiadavka realizácie viacerých, plánovaných rozvojových projektov mesta ma viedli k tomu, že z pôvodného oddelenia výstavby boli vytvorené dve oddelenie, a to výstavby a rozvoja.

Oddelenie výstavby sa venuje prevažne činnostiam, ktoré súvisia s preneseným výkonom štátnej správy a taktiež činnostiam súvisiacim so stavebným zákonom. Jednotlivé developerské projekty (nákupné centrum Idea, rozšírenie skladových priestorov Kaufland, individuálna bytová výstavba a mnohé ďalšie)  sa prejavujú  zvýšenou administratívnou záťažou na chod oddelenia a vyžiadali si personálne posilnenie. Momentálne pracujú na tomto oddelení traja pracovníci. Naviac, oddelenie výstavby zastrešuje svojou činnosťou aj projekty výstavby v susednej obci Košeca.

Čo sa týka oddelenia rozvoja, jeho hlavnou náplňou je zastrešiť všetky prebiehajúce a aj plánované projekty, ktoré súvisia s rozvojom v meste. Momentálne sú v štádiu rozpracovania a riešenia nasledujúce projekty:

  • rekonštrukcia budovy bývalého sídla štátnej polície, ktorá bude slúžiť ako sídlo novozriadenej mestskej polície,
  • príprava verejného obstarávania v súvislosti s projektom rozšírenia dvoch tried MŠ v Klobušiciach,
  • príprava podkladov a dokumentácie v súvislosti s úpravou, doplnením a zmenou nového územného plánu mesta,
  • spolupráca na úprave projektovej dokumentácie, na základe ktorej bude realizovaná I. etapa rekonštrukcie verejného osvetlenia v našom meste,
  • príprava podkladov a materiálov v súvislosti s dopravným projektom, na základe ktorého bude riešená statická doprava v centre mesta,
  • v jarných mesiacoch bude prebiehať prvá etapa rekonštrukcie chodníkov a ciest v meste, zároveň bude prebiehať príprava projektovej dokumentácie na druhú etapu

Oddelenie rozvoja má troch zamestnancov a jeho náplňou je ďalej príprava a realizácia projektov na základe ktorých sú čerpané nenávratné finančné príspevky čerpané z fondov EÚ (projekt rekonštrukcie areálu ihriska ZŠ Medňanská, projekt rekonštrukcie budov DHZ Ilava a Iliavka, ...)

 

Obe oddelenia výstavby a rozvoja spolu komunikujú a úzko spolupracujú tak, aby bol zaručený bezproblémový priebeh realizácie jednotlivých projektov.

 

S pozdravom

V.Wiedermann

Primator, 2. 3. 2020
Autor:               
Dátum vloženia: 13. 2. 2020

Dobrý deň,

dňa 11.02.2020 bolo na zasadnutí MsZ prijaté VZN, ktorým sa nastavil základný právny rámec na zriadenie mestskej polície v Ilave. V tomto roku sú v rámci rozpočtu napočítané mzdové náklady na dvoch mestských policajtov. V budúcom týžni bude na stránkach mesta (www.ilava.sk) zverejnené výberové konanie na obsadenie pracovného miesta na pozíciu MP. Predpokladaný nástup je k 1.4.2020.

Čo sa týka pracovnej doby, MP budú pracovať v dennom režime a v prípade potreby sa budú zúčastňovať rôznych verejno-spoločenských akcií. Do budúcna (predpoklad v roku 2021) bude zavedený bezpečnostný pult (s kamerovým systémom), ktorý budú monitorovať.

Z môjho pohľadu je dôležité, že sme začali. Ilava je posledné okresné mesto, ktoré doteraz nemalo zriadenú MP. Ďalšie modifikácie (ako počet príslušníkov MP, pracovná doba....) bude možné riešiť na základe poznatkov a súseností z praxe.

S pozdravom

V.Wiedermann

 

 

Primátor, 21. 2. 2020

Rýchle odkazy

Koronavírus


Smútočné oznamy
Videozáznamy
Otázky a odpovede
Geografický systém
Ilavský mesačník

Fotogaléria
Fotogaléria

Mobilná aplikácia

Mobilná aplikácia

Verejný internet v meste

Verejný Wifi internet

STU Dubnica n/V

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
1
11
1
12
1
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25
1
26
27 28 29 30 31 1 2

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 7
DNES: 707
TÝŽDEŇ: 4355
CELKOM: 363788

AKTUÁLNA TEPLOTA

10.7.2020 20:06

Aktuálna teplota:

28.3 °C

Vlhkosť:

44.1 %

Rosný bod:

14.9 °C

MOBILNÁ APLIKÁCIA

V obraze

Aktuálne informácie v mobilnej aplikácii voľne k stiahnutiu:

Google playApp store

KNIŽNICA DK ONLINE

Mestská knižnica


ON-LINE katalóg

Prevádzková doba
pondelok až piatok
v čase 10:00-21:00 hod.
 

FOTOGALéRIA

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Hradobný múr

SPOLKY A ORGANIZÁCIE