Menu

sk

Preklad (translations)

mesto ILAVA
mesto
Ilava

Hlavný kontrolór mesta

Hlavný kontrolór

JUDr. Vladimír Leško

Telefón: +421 42 4455523

mail:
kontrolor@ilava.sk
vladimir.lesko@ilava.sk

Funkcie a úlohy

Hlavný kontrolór je zamestnancom mesta. Do funkcie ho volí a odvoláva mestské
zastupiteľstvo na šesť rokov. Za svoju činnosť zodpovedá mestskému zastupiteľstvu, ktorému tiež predkladá výsledky svojej činnosti.

Hlavný kontrolór vykonáva kontrolu úloh mesta vyplývajúcich z pôsobnosti mesta,
najmä:

 • vykonáva kontrolu príjmov, výdavkov rozpočtu mesta a finančných operácií mesta
 • vykonáva kontrolu hospodárenia a nakladania s majetkom a majetkovými
      právami 
  mesta, ako aj s majetkom, ktorý mesto používa podľa zákona č. 278/1993 Z. z. 
      o správe 
  majetku štátu v znení neskorších predpisov
 • vykonáva kontrolu hospodárenia rozpočtových organizácií mesta a príspevkových
      organizácií mesta
 • vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu mesta a záverečného účtu mesta
      pred ich
  schválením v mestskom zastupiteľstve
 • predkladá výsledky kontroly priamo mestskému zastupiteľstvu
 • predkladá MZ raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti
 • predkladá mestskému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o výsledkoch
      kontrolnej
  činnosti do 60 dní po uplynutí kalendárneho roku
 • spolupracuje s príslušnými štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s
      prostriedkami pridelenými mestu zo štátneho rozpočtu alebo zo štrukturálnych
      fondov 
  Európskej únie
 • zúčastňuje sa na zasadnutiach mestského zastupiteľstva s hlasom poradným
 • je oprávnený nahliadať do účtovných a pokladničných dokladov, ako aj do akýchkoľvek
     d
  okladov týkajúcich sa pokladničných operácií, vedenia účtovníctva, nakladania s
     majetkom mesta a do iných dokladov potrebných na výkon kontroly
 • zabezpečuje vybavovanie a kontrolovanie sťažností v súlade so zákonom č. 9/2010 Z. z.
      o sťažnostiach
 • vedie centrálnu evidenciu podaných sťažností oddelene od evidencie ostatných
      písomností
 • vedie evidenciu právnych predpisov
 • kontroluje dodržiavanie VZN mesta, interných predpisov mesta a uznesení MZ
 • spracováva interpelácie občanov a vedie ich evidenciu
 • plní aj ďalšie úlohy, ktoré mu uloží mestské zastupiteľstvo a primátor, primerané jeho
      pracovnému zaradeniu, a ktoré sú v súlade s platnou právnou úpravou

PARKOVANIE

TRIEDENIE OLEJA

SOCIÁLNE SIETE

KNIŽNICA DK ONLINE

Mestská knižnica


ON-LINE katalóg

Prevádzková doba
pondelok až piatok
v čase 10:00-21:00 hod.
 

FOTOGALÉRIA

Náhodný výber z galérie

Baroková budova

SPOLKY A ORGANIZÁCIE