sk

Preklad (translations)

mesto ILAVA
mesto
Ilava

 

Vážení návštevníci!

V tejto časti môžete zasielať Vaše otázky, pripomienky alebo námety, primátorovi mesta a poslancom mestského zastupiteľstva. Otázky, týkajúce sa oddelení MsÚ budú preposielané príslušným vedúcim odborných útvarov a referátov. 
Oznamujeme, že nebude odpovedané na nezmyslené otázky a nebudú akceptované vulgarizmy. 

Pod formulárom sa nachádza história zverejnených otázok, rozkliknutím na "+" sa otvoria všetky k nej príslušné údaje.

Pozn.: osobné údaje sú na základe nastavenia GDPR po 7 dňoch automaticky začiernené. 

Otázky primátorovi

 

Stlačením tlačidla Odoslať beriete na vedomie, že pre účely vybavenia vašej otázky budeme po nevyhnutne dlhú dobu
(7 dní od zadania otázky) spracovávať vaše osobné údaje, ktoré ste poskytli v tomto formulári. Po tomto termíne budú vymazané automaticky systémom

 

Autor:      
Dátum vloženia: 2. 9. 2022

Dobrý deň,

z Vašej otázky nie je jednoznačné o ktorú farmu sa má jednať, ale predpokladám, že ste mysleli prevádzku farmy v mestskej časti Klobušice.

Na základe doručenej sťažnosti obyvateľov Zámockej ulice Mesto Ilava dňa 31.03.2021 požiadalo o súčinnosť Regionálnu veterinárnu a potravinovú správu Púchov

s tým, aby nám oznámili a prešetrili, či má pán, ktorý farmu prevádzkuje, príslušným orgánom veterinárnej správy udelené povolenie na chov hospodárskych zvierat, či spĺňa požiadavky

stanovené v  § 3 zákona číslo 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti, či bola u neho vykonaná veterinárna kontrola nad dodržiavaním veterinárnych požiadaviek a osobitných

predpisov v danej oblasti, či bol s ním prejednávaný priestupok, uložená pokuta alebo opatrenia. Uvedenú žiadosť prevzali dňa 15.04.2021, avšak do dnešného dňa Mestu Ilava neoznámili

požadované skutočnosti. Preto sa Mesto Ilava opakovane obrátilo na Štátnu veterinárnu a potravinovú správu SR listom zo dňa 29.06.2022 s tým, aby prešetrilo aj nekonanie RVaPS Púchov.

Uvedené prevzali dňa 01.07.2022, doposiaľ taktiež Mestu Ilava neodpovedali. Preto sa Mesto Ilava dňa 08.09.2022 obrátilo priamo na riaditeľa ŠVaPS SR.

 

Mesto Ilava využilo a využíva všetky dostupné možnosti, ktoré mu zákon v rámci jeho kompetencií umožňuje.

 

Pôsobnosť a kompetencie vo veterinárnej oblasti v zmysle zákona číslo 39/2007 Z.z. vykonávajú:

Orgánmi štátnej správy vo veterinárnej oblasti sú

a) Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“),

b) Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky (ďalej len „štátna veterinárna a potravinová správa“),

c) regionálne veterinárne a potravinové správy.

 

Tieto orgány sú oprávnené v daných veciach vykonávať aj priestupkové konanie a ukladať pokuty a sankcie (napr. aj zrušiť chov).

S pozdravom

V.Wiedermann

Primátor/právnik mesta, 8. 9. 2022
Autor:      
Dátum vloženia: 7. 9. 2022

Dobrý deň,

Vy už názor na našu prácu máte, takže je asi zbytočné Vám ho vyvracať argumentami ako:

1/ zriadenie mestskej polície + nová parkovacia politika v CMZ

2/ 4 etapy rekonštrukčných prác ciest a chodníkov

3/ rekonštrukcia verejného osvetlenia v meste

4/ komplexná rekonštrukcia budovy ZŠ

5/ modernizácia technických služieb mesta

6/ vybudovanie prístavby 2 tried MŠ v Klobušiciach

7/ otvorenie nového multifunkčného ihriska na Štúrovej ulicu

8/ zriadenie nového Infocentra + nová, moderná expozícia nášho múzea

9/ dvojdňový atraktívny program počas Bartolomejského jarmoku

+ mohol by som pokračovať takto ďalej, ale tento odpočet bude už čoskoro robiť pre občanov, na konci funkčného obdobia.

A čo sa týka záležitostí ohľadom výstavby mosta + prechodu lekárskej pohotovosti do Dca, tak s tým by ani iný primátor, ktorý by sedel na tejto stoličke, nič neurobil, LEBO NA TO NEMÁ KOMPETENCIU.

 

Pekný deň

V.Wiedermann

Primátor, 8. 9. 2022
Autor:      
Dátum vloženia: 25. 8. 2022

Dňa 30.06.2022 od 09:01 hod. hliadka MsP Ilava zabezpečovala priestor areálu ZŠ na ul. Medňanská - hliadková činnosť bola ukončená o 10:05 hod. Počas priebehu slávnostného ukončenia školského roka na ihrisku nebol zaznamenaný incident - hliadka MsP v spolupráci s pedagogickými zamestnancami ZŠ Ilava usmerňovala žiakov, ktorí nerešpektovali pokyny triednych učiteľov - počas uvedeného neboli študenti a iné osoby požiadané o opustenie priestorov a taktiež nebol zaznamenaný incident súvisiaci s narušením verejného poriadku v uvedenom priestore.

S pozdravom, Lukáč P.

Náčelník MP, 26. 8. 2022
Autor:            
Dátum vloženia: 30. 7. 2022

Dobrý deň.

Doplnkové dopravné značenie k novej značke bolo odsúhlasené a objednané u dodávateľa po doručení sa oddelenie technických služieb mesta postará o jeho inštaláciu.

S pozdravom Mgr. Stanislav Rendek - TSM IL

 

Vedúci TS, 11. 8. 2022
Autor:                         
Dátum vloženia: 25. 6. 2022

Dobrý deň,

v zmysle VZN č. 1/2017 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb mesta Ilava v znení dodatkov je prevádzková doba v prevádzkarňach s pohostinskou činnosťou (napr. kaviarne, reštaurácie), ktoré sú umiestnené v nebytových priestoroch susediacich so stavbami na bývanie určená nasledovne: v nedeľu až vo štvrtok od 6.00 do 24.00 hod, v piatok a v sobotu od 6.00 do 2.00 hod.

Je dôležité zdôrazniť, že prevádzkareň je povinná dodržiavať nočný kľud od 22.00 hod. do 06.00 hod. a pri organizovaní podujatí spojených s verejnou produkciou hudby je povinná vykonať potrebné opatrenia, ktoré majú zamedziť šíreniu hluku do vonkajšieho prostredia.

Rušenie nočného kľudu upravuje zákon o priestupkoch. V prípade nadmerného hluku alebo inej sťažnosti je potrebné kontaktovať políciu SR alebo mestskú políciu Ilava.

 

Mgr. Jana Pučeková, Organizačno správne oddelenie, 1. 7. 2022
Autor:            
Dátum vloženia: 28. 6. 2022

Dobrý deň, 

pracovníčka, ktorá na starosti rozhlas momentálne čerpá dovolenku. Vašu sťažnosť preveríme. 

Ďakujeme.

 

 

Mgr. Veronika Klobučníková, 29. 6. 2022
Autor:      
Dátum vloženia: 5. 6. 2022

Dobrý deň,

budem reagovať na tú časť otázky, ktorá sa týka činnosti mestskej polície. Nesúhlasím s Vašim názorom, že je zbytočná. Okrem riešenia priestupkov parkovacej politiky sa zaoberajú aj ďalšími činnosťami zameranými na zvýšenie poriadku, bezpečnosti a čistoty v meste. V súčastnosti sa pripravuje legislatívna zmena Zákona o mestskej a obecnej polícií, ktorá by mala priniesť väčšiu kompetenciu a právomoci pre jej činnosť. Pokiaľ nová legislatíva prejde parlamentom, potom bude možné aj meranie rýchlosti v meste. 

S pozdravom

V.Wiedermann

 

 

Primator, 10. 6. 2022
Autor:      
Dátum vloženia: 26. 4. 2022

Dobrý deň,

uverejňujeme oficiálnu informáciu zo stránky Úradu pre verejné obstarávanie:

Informácia o začatí konania o preskúmanie úkonov kontrolovaného Číslo konania: 6517-6000/2022-OD Značka vo VVO: 239/2021 - 48740-WYP Názov kontrolovaného: Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) Sídlo kontrolovaného: Brnianska 3, 91101 Trenčín Predmet zákazky: Sanácia starého mostného objektu a realizácia výstavby nového mostného objektu cez Vážsky kanál v Ilave Typ konania: Znenie informácie: Úrad pre verejné obstarávanie, odbor Dohľadu, informuje, že dňa 8.4.2022 sa začalo konanie o preskúmanie úkonov kontrolovaného na základe námietok podľa § 170 ods. 3 písm. d) proti vylúčeniu, č. k. 6517-6000/2022-OD, vo verejnom obstarávaní na predmet zákazky "Sanácia starého mostného objektu a realizácia výstavby nového mostného objektu cez Vážsky kanál v Ilave", pri ktorom bolo oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania zverejnené kontrolovaným Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK), Brnianska 3, 91101 Trenčín vo Vestníku verejného obstarávania č. 239/2021 dňa 22.10.2021 pod značkou 48740-WYP

 

Primátor, 29. 4. 2022
Autor:      
Dátum vloženia: 16. 3. 2022

Dobrý deň,

v reakcií na Váš podnet uvádzam nasledovné:

1/ čo sa týka odvolania mimoriadnej situácie, vyjadril som sa jasne a zrozumiteľne, že túto mimoriadnu situáciu odvolám až vtedy, keď budú plne funkčné obe čerpadlá. Ostrá skúška technológie (za účasti nášich hasičov), prebehla v deň konania verejného zhromaždenia t.j. 15.3. Osobne som sa jej zúčastnil a aj na základe písomného stanoviska ŽSR viem, že čerpadlá su plne funkčné. Do budúcnosti bude potrebné hlavne prevádzať na nich pravidelnú údržbu tak, aby znova nedošlo k ich poruche. Ak ste bol na stretnutí tak viete, že mesto prejavilo záujem účastniť sa týchto servisných úkonov, aby sme mali prehľad jednak o periodicite údržby a taktiež o technickom stave čerpadiel.

2/ čo sa týka reakcie pani prednostky OU, tak tá žiadala, aby bola mimoriadna situácia v meste odvolaná už na druhý deň po zaplavení podjazdu (t.j. 22.2.), keďže podjazd bol suchý a prejazdný. S týmto som nesúhlasil s tvrdením, že pokiaľ nebude odtránená príčina (t.j. nefungujúce čerpadlá) mimoriadna situácia v meste bude pokračovať, čo sa aj stalo.

3/ čo sa týka výstavby mosta,  pokračujeme v tom, čo ako jediné môžeme v rámci kompetencií mesta robiť a to je NEUSTÁLE UPOZORŇOVANIE na závažnosť situácie t.j. ohrozenie bezpečnosti a zdravia obyvateľov Sihote. Včera som poslal žiadosť pánovi  županovi Baškovi, s požiadavkou o vystúpenie na zasadnutí poslancov TSK, ktoré sa bude konať už nasledujúci pondelok (21.3.) O výsledku budem verejnosť informovať.

S pozdravom

V.Wiedermann

 

Primátor, 18. 3. 2022
Autor:                         
Dátum vloženia: 5. 3. 2022

Dobrý deň,

mesto Ilava nedisponuje na svojom území krytmi civilnej ochrany (ani vo svojom vlastníctve ani v správe). V našom meste je možné využiť ako úkryt individuálne podzemné a pivničné priestory budov vo vlastníctve fyzických a právnických osôb.

Kryty civilnej ochrany boli vybudované väčšinou v mestách s niekoľkodesiatkami tisíc obyvateľmi a informácie o ich počte, umiestnení, príp. kapacite má v evidencii Ministerstvo vnútra SR, pod ktoré spadá celá civilná ochrana.

V prípade potreby evakuácie obyvateľov v našom meste by boli na tento účel využité budovy s väčšou kapacitou, t.j. kultúrne domy, telocvične, budovy školských zariadení, prípadne ich pivničné priestory podľa druhu ohrozenia. Postup evakuácie je spracovaný v plánoch evakuácie a obce a mestá budú koordinované a riadené Ministerstvom vnútra SR.

 

Mgr. Jana Pučeková, Organizačno správne oddelenie

8. 3. 2022

PARKOVANIE

TRIEDENIE OLEJA

SOCIÁLNE SIETE

KNIŽNICA DK ONLINE

Mestská knižnica


ON-LINE katalóg

Prevádzková doba
pondelok až piatok
v čase 10:00-21:00 hod.
 

FOTOGALÉRIA

Náhodný výber z galérie

Ružová ulica

SPOLKY A ORGANIZÁCIE