sk

Preklad (translations)

mesto ILAVA
mesto
Ilava

 

Vážení návštevníci!

V tejto časti môžete zasielať Vaše otázky, pripomienky alebo námety, primátorovi mesta a poslancom mestského zastupiteľstva. Otázky, týkajúce sa oddelení MsÚ budú preposielané príslušným vedúcim odborných útvarov a referátov. 
Oznamujeme, že nebude odpovedané na nezmyslené otázky a nebudú akceptované vulgarizmy. 

Pod formulárom sa nachádza história zverejnených otázok, rozkliknutím na "+" sa otvoria všetky k nej príslušné údaje.

Pozn.: osobné údaje sú na základe nastavenia GDPR po 7 dňoch automaticky začiernené. 

Otázky primátorovi

 

Stlačením tlačidla Odoslať beriete na vedomie, že pre účely vybavenia vašej otázky budeme po nevyhnutne dlhú dobu
(7 dní od zadania otázky) spracovávať vaše osobné údaje, ktoré ste poskytli v tomto formulári. Po tomto termíne budú vymazané automaticky systémom

 

Autor:                          
Dátum vloženia: 29. 9. 2021

Dobrý deň,

medzičasom prebehlo stretnutie s generálnym riaditeľom Považskej vodárenskej spoločnosti, ktorý nám potvrdil, že PVS má spracovaný realizačný projekt rekonštrukcie vodovodných a kanalizačných prípojek na ulici Štefániková a má už vydané stavebné povolenie. Čo sa týka realizácie, rozpočet na rekonštrukciu ulice Štefánikova je zaradený do plánu investičných akcií PVS na rok 2022. Tento plán bude schvaľovaný Dozornou radou PVS, ktorá bude zasadať v decembri tohoto roka. O výsledku zasadnutia budem následne informovať verejnosť.

S pozdravom

V.Wiedermann

Primátor, 18. 10. 2021
Autor:                  
Dátum vloženia: 7. 10. 2021

Dobrý deň.

Nie nový čip sa na smetnú nádobu umiestňovať nebude. V súčasnosti sú na 110L nádobách umiestnené čipy v zadnej časti nádoby. Nakoľko nové snímače snímajú nádobu spredu je potrebné čip, ktorý máte na nádobe premiestniť zo zadnej časti nádoby na prednú, tak ako bolo znázornené na obrázku.

S pozdravom

Mgr. Stanislav Rendek - TSM IL

 

7. 10. 2021
Autor:                  
Dátum vloženia: 30. 9. 2021

Dobrý deň,

ako bývalý zamestnanec mestského úradu máte určite vedomosť o tom, že všetky zmluvy, ktoré mesto uzavrie, musia byť zo zákona zverejnené na úradnej tabuly (webové stránky mesta). Konkrétne táto zmluva je zverejnená z roku 2017 pod poradovým číslom 264. Každý si tu môže pozrieť všetky detaily zmluvy.

Časť o ktorú sa zaujímate, je v časti 3.1. bod c):

Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi NFP maximálne do výšky 419 520,00 EUR (slovom: štyristodevätnásťtisíc päťstodvadsať eur), čo predstavuje 95 % z Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu podľa ods. 3.1. písm. b) tohto článku zmluvy,

S pozdravom

V.Wiedermann

Primator, 4. 10. 2021
Autor:                  
Dátum vloženia: 27. 9. 2021

Dobrý deň,

moja odpoveď z 21.9. obsahuje informáciu, na ktorú ste sa pýtal. V mojej odpovedi z tohoto dňa je podrobnejší popis aktuálnej situácie ohľadom nenávratného finančného príspevku na prístavbu MŠ Klobušice a nie je v nej nič zavádzajúce. 

S pozdravom

V.Wiedermann

Primátor, 29. 9. 2021
Autor:                          
Dátum vloženia: 27. 9. 2021

Dobrý deň.

Váš e-mail som obdržal a Vaša požiadavka bola zaradená do plánu údržby a opráv tak, ako každá jedna reálna požiadavka, ktoréhokoľvek občana a tieto požiadavky podľa závažnosti, dostupných fin. zdrojov a personálnych kapacít následne odd. TSM realizuje. Zároveň sa ospravedlňujem, že som na Váš e-mail nedopatrením nereagoval. Zo strany SVP na území mesta neevidujeme žiaden orez a údržbu vodných tokov. Úprava náletových drevín zasahujúcich do miestnej komunikácie bola realizovaná zamestnancami odd. TSM a technikou mesta. Nakoľko tento týždeň prebieha údržba zelených plôch v MČ Klobušice, pokúsime sa pri tom zrealizovať aj Vašu požiadavku.

S pozdravom Mgr. Stanislav Rendek - TSM IL

 

29. 9. 2021
Autor:                    
Dátum vloženia: 21. 9. 2021

Dobrý deň,

chodník bude osvetlený. Realizátor diela čaká na dodávku svietidiel, ktoré budú nainštalované na stĺpoch, ktoré sú už osadené. Termín ukončenia je do dvoch týždňov, až potom prebehne odovzdanie celého diela.

V rámci technických služieb mesta, prevedieme náter steny živovského cintorína a taktiež výsadbu zelene na svahu pri tomto cintoríne.

S pozdravom

V.Wiedermann

Primátor, 22. 9. 2021
Autor:                  
Dátum vloženia: 13. 9. 2021

Dobrý deň,

čo sa týka odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (NPF), ktorú mesto Ilava uzatvorilo s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, tak výška finančného príspevku bola 400.000,-€. Ako bolo uvedené, mesto odstúpilo od tejto zmluvy na základe upozornenie Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK), keďže so zmenou projektu sme nemali istotu, či nám bude tento príspevok v plnej výške preplatený. Ak ste však pozorne čítali Uznesenie č.5/2021 z predmetného zasadnutia mimoriadneho MsZ, tak viete, že poslanci zároveň s odstúpením od starej Zmluvy o NFP, schválili zaslanie žiadosti o financovanie projektu prístavby dvoch tried MŠ Klobušice, kde je možnosť získania dotácie (NFP) až do výšky 570.000,-€. Táto žiadosť bola dňa 30.08. odoslaná na Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie. 

Keďže ste bol jedným z členov bývalého vedenia, ktorý tento projekt prístavby v Klobušiciach pripravoval, chcel by som sa opýtať nasledujúce otázky:

1/ Prečo bol realizačný projekt vypracovaný tak, že vyhovoval iba jednému typu modulového systému, ktorý na Slovensku vyrába iba jedna firma? 

2/ V zázname zo zasadnutia MsZ, na ktorom sa zúčastnil aj zástupca firmy MLO (ktorá odstúpila od podpísanej zmluvy, na základe ktorej mala dielo realizovať), je uvedené, že: "bývalé vedenie mesta súhlasilo s tým, že projekt môže byť počas realizácie zmenený". 

Budem rád, ak mi tieto skutočnosti objasníte.

S pozdravom

V.Wiedermann

Primator, 21. 9. 2021
Autor:               
Dátum vloženia: 16. 9. 2021

Dobrý deň,

ďakujeme za pochvalu ohľadom prístupovej cesty zo železničnej stanice. Som rád, že sa dielo podarilo a bude slúžiť k svojmu účelu.

Čo sa týka mosta cez Vážsky kanál, budem mať ešte tento týždeň stretnutie s pánom županom Baškom, uvidím či sa záležitosti ohľadom verejného obstarávania podarilo posunúť ďalej.

Porubský potok a jeho údržbu komunikujeme v spolupráci s kompetentných orgánom, v ktorého správe je tento potok. Bude potrebné prehĺbyť koryto potoka, ktoré je už značne zanesené, čo spôsobuje zaplavovanie chodníka.

Výsadbu farebných kvetov v meste máme v pláne. S realizáciou sa začne už túto jeseň. 

S pozdarvom

V.Wiedermann

Primátor, 21. 9. 2021
Autor:      
Dátum vloženia: 31. 8. 2021

Dobrý deň,

Túto otázku sme zaslali priamo pani riaditeľke základnej školy p. Škultétyovej, keďže objednávanie kloktacích/Ag testov pre školy (aj informácie k dodávkam testov) išli priamo na základné školy a nie cez zriaďovateľa: 

Vážený pán primátor!

Na stránke  www.minedu.sk v dokumente Školský semafor na strane 7 sa nachádza text Testovanie na školách. Rozhodla som na základe tejto informácie a škola objednala kloktacie testy pre žiakov na domáce testovanie.

V prípade ďaľších otázok kontaktujete priamo ZŠ Ilava.

S pozdravom

V.Wiedermann

 

Primátor, 7. 9. 2021
Autor:      
Dátum vloženia: 15. 8. 2021

Dobrý deň.

Kontajnery na bioodpad sa vyvážajú podľa legislatívnych ustanovení v letnom období minimálne raz sa 7dní. V našom meste je to spravidla každý pondelok. Ďalšia posádka kontajnery umýva a vkladá čisté vrecia. V niektorých kontajneroch sa červy nachádzajú v iných nie. Podľa našich zistení je ich nástup tesne pred uskutočnením zberu. Odporúčame teda odpad vhadzovať po vyprázdnení a umytí nádoby, kedy by sa v nádobe červy nachádzať nemali.

 

S pozdravom Rendek - TSM IL

Mgr. Stanislav Rendek, 16. 8. 2021

PARKOVANIE

TRIEDENIE OLEJA

SOCIÁLNE SIETE

KNIŽNICA DK ONLINE

Mestská knižnica


ON-LINE katalóg

Prevádzková doba
pondelok až piatok
v čase 10:00-21:00 hod.
 

FOTOGALÉRIA

Náhodný výber z galérie

SPOLKY A ORGANIZÁCIE