sk

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

mesto ILAVA
mesto
Ilava

 

Vážení návštevníci!

V tejto časti môžete zasielať Vaše otázky, pripomienky alebo námety, primátorovi mesta a poslancom mestského zastupiteľstva. Otázky, týkajúce sa oddelení MsÚ budú preposielané príslušným vedúcim odborných útvarov a referátov. 
Oznamujeme, že nebude odpovedané na nezmyslené otázky a nebudú akceptované vulgarizmy. 

Pod formulárom sa nachádza história zverejnených otázok, rozkliknutím na "+" sa otvoria všetky k nej príslušné údaje.

Pozn.: osobné údaje sú na základe nastavenia GDPR po 7 dňoch automaticky začiernené. 

Otázky primátorovi

(Zadajte údaje a kliknite na Odoslať )

Stlačením tlačidla Odoslať beriete na vedomie, že pre účely vybavenia vašej otázky budeme po nevyhnutne dlhú dobu
(7 dní od zadania otázky) spracovávať vaše osobné údaje, ktoré ste poskytli v tomto formulári. Po tomto termíne budú vymazané automaticky systémom

 

Z dôvodu zamedzenia automatického vyplnovania formulárov spamermi a robotmi odpovedajte, prosím, na nasledujúcu kontrolnú otázku:
captcha
captcha
Autor:            
Dátum vloženia: 26. 1. 2020

Dobrý deň,

na tému sfunkčnenia NsP Ilava som viackrát rozprával so súčasným p.riaditeľom. Problémov ohľadom obnovenia interného alebo chirurgického oddelenia je viacej, spomeniem len ten najzávažnejší a tým je personálne obsadenie týchto oddelení kvalifikovanými lekármi. Nemocnica ako nezisková organizácia spadá pod Ministerstvo zdravotníctva. Veľa sa v poslednej dobe hovorilo o stratifikácií nemocníc, avšak vieme ako to nakoniec skončilo, odstúpením pani ministerky zdravotníctva. Na to aby mesto Ilava, prípadne okolité obce vstúpili  do majetku nemocnice, samospráva nemá dostatok finančných prostriedkov. Už teraz väčšina z nich "zápasí" s tým, aby udžali vyrovnaný rozpočet. Riešenie ohľadom NsP Ilava, ale aj celého systému fungovania zdravotnej starostlivosti  v SR, musí byť koncepčné a prijaté na úrovni parlamentu a vlády. S pozdravom

Wiedermann

Primátor, 19. 2. 2020
Autor:                          
Dátum vloženia: 1. 2. 2020

Vážená pani občianka, v prvom rade vítame Vašu iniciatívu zveľadiť naše mesto.  V rozpočte na rok 2020 mesto vyčlenilo finančné prostriedky na výsadbu kvetinových záhonov a drevín. Výsadbu centrálnej mestskej zóny, centrum mesta vrátane parkov bude zabezpečovať oddelenie Technických služieb mesta. Vašu iniciatívu, tak ako my, určite ocenia spoluobčania pri úpravách okolia a kvetinovej výzdoby aj vo Vašej mestskej časti, nakoľko nám všetkých ide o spoločný cieľ - skrášlenie verejných plôch. Svoje návrhy a predstavy o úprave okolia a kvetinovej výzdoby môžete kľudne komunikovať aj na mestskom výbore Vašej mestskej časti.

S pozdravom 

Mgr. Stanislav Rendek, 7. 2. 2020
Autor:                          
Dátum vloženia: 6. 2. 2020

Dobrý deň,

plán zasadnutia výborov mestských častí na rok 2020 je zverejnený na web stránke len u tých mestských častí, ktorých predsedovia si ho pripravili a požiadali o jeho zverejnenie.
S pozdravom

M.Púček

Informatik, 7. 2. 2020
Autor:                          
Dátum vloženia: 1. 2. 2020

Dobrý deň,

v najnovšom čísle Ilavského mesačníka (č.2) je podrobný článok (str. 4 - 5) ohľadom výstavby mosta ponad Vážsky kanál. Ako sa píše v článku, o súčasnej situácií je informovaný premiér SR, ktorého sme spolu s predsedom TSK požiadali o pomoc. Snažíme sa o to, aby sa výstavba mostu realizovala v čo najkratšom možnom termíne. S pozdravom.

V.Wiedermann 

Primátor, 4. 2. 2020
Autor:                 
Dátum vloženia: 24. 1. 2020

Dobrý deň Vážený občan.

V prvom rade Vám patrí poďakovanie za Vami vykonávanú iniciatívu a čistenie okolia cesty v Iliavčanskej doline. Veríme, že podobný prístup a zodpovednosť k svojmu okoliu majú aj ostatní vlastníci nehnuteľností v predmetnej lokalite. Čo sa týka ,,rušenia" veľkokapacitných kontajnerov v Iliavčanskej doline podotýkame, že v súčasnosti platným VZN č. 09/2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Ilava sa neruší zber zmesového komunálneho odpadu z predmetnej lokality!!! Zber zmesového komunálneho odpadu prostredníctvom veľkokapacitných kontajnerov sa nahrádza systémom zberu prostredníctvom zberných nádob pre jednotlivé nehnuteľnosti  (tam, kde  je prístup so smetiarskym vozidlom, t.j. celá Iliavčanská dolina popri hlavnej ceste vrátane Iliavky + Dlhé nivy) systémom  určených vriec (pre majiteľov chát s trvalým pobytom mimo mesta Ilava, určené vrecia je možné odovzdať iba na zbernom dvore!!!) a individuálnym systémom zberu ZKO (splnomocnený zástupca najmenej 10 poplatníkov dohodne písomne s TSM systém zberu ZKO). Súčasné stojiská VOK sú pravidelne monitorované a zabezpečené proti nelegálnemu ukladaniu odpadov!! Zároveň sa z predmetnej lokality (celá Iliavčanská dolina popri hlavnej ceste vrátane Iliavky + Dlhé nivy) budú zberať aj triedené zložky komunálnych odpadov podľa kalendára zberu (obdobne ako v meste Ilava spred rodinných domov).

Uvedené zmeny boli vykonané z dôvodu adresnosti pôvodcu odpadov, zvýšenia miery triedenia a neustále zvyšujúcich sa nákladov na nakladanie s komunálnymi odpadmi spôsobených zmenou legislatívnych podmienok v oblasti odpadového hospodárstva.

 

S pozdravom 

Mgr. Stanislav Rendek, 27. 1. 2020
Autor:                
Dátum vloženia: 7. 1. 2020

Dobrý deň,

čo sa týka zriadenia mestskej polície v Ilave, časový harmonogram je nasledovný:

1/ v rámci schváleného rozpočtu na tento rok bola na zriadenie MP v Ilave vyčlenená čiastka cca 100.000,- € (mzdové náklady na 2 príslušníkov, náklady na rekonštrukciu budovy, kde budú mať sídlo, materiál + nákup automobilu)

2/ na najbližšom zasadnutí MsZ bude prerokované VZN o zriadení MP v Ilave, ktoré stanový základný legislatívny rámec na jej fungovanie

3/ počas mesiacov február- marec bude prebiehať výberové konanie na obsadenie pozícií príslušníkov MP, s tým, že predpokladaný termín nástupu je k 1.4.2020.

Ak máte záujem o prácu, sledujte našu webovú stránku mesta, na ktorej bude zverejnený terním výberového konania.

S pozdravom

V.Wiedermann

Primátor, 24. 1. 2020
Autor:                          
Dátum vloženia: 4. 1. 2020

Dobrý deň,

čo sa týka "veľkého" ihriska v areáli ZŠ na Medňanskej, možno ste už zaregistrovali, že v rámci rozpočtu mesta na rok 2020 máme vyčlenené finančné prostriedky na jeho revitalizáciu. Taktiež sme v súvislosti s týmto projektom opravy podali žiadosť o nenávratný finančný príspevok (vo výške 50.000,- €). Žiadosť je podaná cez MAS Vršatec a momentálne čakáme na vyhodnotenie, či budeme úspešný. Projek rekonštrukcie ihriska je pripravený a v prípade úspechu našej žiadosti ho budeme realizovať v tomto roku.

Čo sa týka "malého" ihriska taktiež v areáli ZŠ Medňanská, máte pravdu zatiaľ tam došlo iba k výmene poškodených sietí. Taktiež máme plány na jeho opravu a obnovu. Momentálne prebieha diskusia ohľadom "oživenia" malej ligy vo futbale (miniligy). Ihrisko by mohlo byť v budúcnosti využívané aj na tento účel. Z môjho pohľadu ide aj o to, aby bolo ihrisko "pod kontrolou" a nedochádzalo k jeho devastácií. 

S pozdravom

V.Wiedermann

 

Primátor, 23. 1. 2020
Autor:               
Dátum vloženia: 17. 1. 2020

Vážený občan pracovníci/pracovníčky oddelenia TSM upratujú celé mesto priebežne. Každý pondelok chodia čistiť pravidelne znečistené lokality a následne ďalej časti mesta podľa stanoveného harmonogramu. Prípadné väčšie znečistenie stačí nahlásiť a operatívne budeme situáciu riešiť. V neposlednom rade je to o nás občanoch, ako zodpovedne pristupujeme k životnému prostrediu okolo nás.

 

S pozdravom Mgr. Stanislav Rendek

 

Vedúci TSM, 23. 1. 2020
Autor:       
Dátum vloženia: 20. 1. 2020

Dobrý deň,

v minulom roku mala byť realizovaná a ukončená prístavba dvoch tried MŠ v Klobušiciach. Od zmluvy, ktorú podpísalo ešte bývalé vedenie mesta, však realizátor stavby odstúpil s tým, že nie je schopný tento projekt realizovať tak ako bol naprojektovaný. Žiadal zmenu projektu, ktorá však z viacerých dôvodov nebola možná (výstavba prístavby MŠ je z časti financovaná aj zo schváleného NFP a v prípade zmeny projektu by nám tento príspevok nebol poskytnutý). 

Súčasné vedenie mesta pripravuje nové verejné obstarávanie na realizátora prístavby MŠ v Klobušiciach. Chceme ho vyhlásiť hneď začiatkom tohto roka. Musí mám to ešte potvrdiť náš kontrolný orgán, v tomto prípade TSK. V prípade úspešného VO bude podpísaná zmluva s novým realizátorom stavby. Budeme sa snažiť o to, aby bol termín výstavby čo najkratší. 

S pozdravom

V.Wiedermann

 

Primátor, 23. 1. 2020
Autor:                 
Dátum vloženia: 9. 1. 2020

Dobrý deň. 

Myslím, že som sa k Vašej otázke vyjadril zrozumiteľne tak, aby kampaňovému systému zberu BRO pochopili aj iní občania, ktorí sledujú túto časť stránky mesta. Priznávam, že v poslednej vete odpovede, ktorú som zaslal chýba čiarka ...... , ktorý nie je schopný umiestniť do kompostovacieho zásobníka, na mobilný zber pred stanoveným termínom. V prípade, že Vám napriek odpovediam nie je niečo jasné a zrejmé na stránke mesta nájdete na mňa telefonický a e-mailový kontakt a konkrétne nezrovnalosti si myslím vieme vydiskutovať aj touto formou.

Ďakujem za pochopenie.

S pozdravom 

Mgr. Stanislav Rendek, 14. 1. 2020

Rýchle odkazy

Koronavírus


Smútočné oznamy
Videozáznamy
Otázky a odpovede
Geografický systém
Ilavský mesačník

Fotogaléria
Fotogaléria

Mobilná aplikácia

Mobilná aplikácia

Verejný internet v meste

Verejný Wifi internet

STU Dubnica n/V

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
1
11
1
12
1
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25
1
26
27 28 29 30 31 1 2

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 5
DNES: 710
TÝŽDEŇ: 4358
CELKOM: 363791

AKTUÁLNA TEPLOTA

10.7.2020 20:16

Aktuálna teplota:

28 °C

Vlhkosť:

45.3 %

Rosný bod:

15.1 °C

MOBILNÁ APLIKÁCIA

V obraze

Aktuálne informácie v mobilnej aplikácii voľne k stiahnutiu:

Google playApp store

KNIŽNICA DK ONLINE

Mestská knižnica


ON-LINE katalóg

Prevádzková doba
pondelok až piatok
v čase 10:00-21:00 hod.
 

FOTOGALéRIA

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

SPOLKY A ORGANIZÁCIE