Menu

sk

Preklad (translations)

mesto ILAVA
mesto
Ilava

 

Vážení návštevníci!

V tejto časti môžete zasielať Vaše otázky, pripomienky alebo námety, primátorovi mesta a poslancom mestského zastupiteľstva. Otázky, týkajúce sa oddelení MsÚ budú preposielané príslušným vedúcim odborných útvarov a referátov. 
Oznamujeme, že nebude odpovedané na nezmyslené otázky a nebudú akceptované vulgarizmy. 

Pod formulárom sa nachádza história zverejnených otázok, rozkliknutím na "+" sa otvoria všetky k nej príslušné údaje.

Pozn.: osobné údaje sú na základe nastavenia GDPR po 7 dňoch automaticky začiernené. 

Otázky primátorovi

 

Stlačením tlačidla Odoslať beriete na vedomie, že pre účely vybavenia vašej otázky budeme po nevyhnutne dlhú dobu
(7 dní od zadania otázky) spracovávať vaše osobné údaje, ktoré ste poskytli v tomto formulári. Po tomto termíne budú vymazané automaticky systémom

 

Autor:                          
Dátum vloženia: 30. 10. 2021

Dobrý deň,

Vážená pani občianka Vašu požiadavku sme preverili a po zvážení všetkých okolností sme dospeli k nasledovnému záveru. I keď je momentálne stožiar verejného rozhlasu nevyužívaný jeho odstránenie nie je žiadúce pre prípadnú budúcu rekonštrukciu verejného osvetlenia a mestského rozhlasu v predmetnej lokalite. V súčasnosti je verejný rozhlas umiestnený na stĺpe, ktorý nie je v majetku a správe mesta Ilava. Preto v prípade dostupných personálnych kapacít oddelenia TSM mesta bude vedenie mestského rozhlasu ako aj samotný rozhlas opätovne nainštalovaný na existujúce stožiare verejného osvetlenia a mestského rozhlasu.

S pozdravom Mgr. Stanislav Rendek - TSM IL

Vedúci TSM, 11. 11. 2021
Autor:      
Dátum vloženia: 29. 10. 2021

Vážený pán občan, ak Vás niekto upozornil na to, že sa jedná o súkromný pozemok upozornil Vás správne, zároveň sa na danom pozemku nachádzajú stavby a zariadenia v majetku a správe mesta a z tohto dôvodu sa o tieto zariadenia aj mesto stará vrátane priľahlých zelených plôch. Treba si uvedomiť, že v našom meste sa odd. TSM stará o niekoľko lokalít, stavieb, zariadení, pozemkov, drevín a verejných prvkov o kt. sa treba starať z dôvodu uspokojenia verejných potrieb a statkov.

S pozdravom Mgr. Stanislav Rendek - TSM IL

Vedúci TSM, 9. 11. 2021
Autor:                          
Dátum vloženia: 10. 10. 2021

Dobrý deň,

čo sa týka odchytu túlavých zvierat na území nášho mesta, ten zabezpečuje mestská polícia, ktorá pracuje iba počas pracovných dní v dennom režime. V najbližšom vydaní Ilavského mesačníka (mesiac október) je článok (Nie je nám ľahostajný osud túlavých zvierat...), v ktorom sa dozviete viacej informácií o tom, ako v taktomto prípade postupovať.

S pozdravom

V.Wiedermann  

Primátor, 27. 10. 2021
Autor: Jarmila Sykorova
Dátum vloženia: 16. 10. 2021
Primator, 27. 10. 2021
Autor:                          
Dátum vloženia: 29. 9. 2021

Dobrý deň,

medzičasom prebehlo stretnutie s generálnym riaditeľom Považskej vodárenskej spoločnosti, ktorý nám potvrdil, že PVS má spracovaný realizačný projekt rekonštrukcie vodovodných a kanalizačných prípojek na ulici Štefániková a má už vydané stavebné povolenie. Čo sa týka realizácie, rozpočet na rekonštrukciu ulice Štefánikova je zaradený do plánu investičných akcií PVS na rok 2022. Tento plán bude schvaľovaný Dozornou radou PVS, ktorá bude zasadať v decembri tohoto roka. O výsledku zasadnutia budem následne informovať verejnosť.

S pozdravom

V.Wiedermann

Primátor, 18. 10. 2021
Autor:                  
Dátum vloženia: 7. 10. 2021

Dobrý deň.

Nie nový čip sa na smetnú nádobu umiestňovať nebude. V súčasnosti sú na 110L nádobách umiestnené čipy v zadnej časti nádoby. Nakoľko nové snímače snímajú nádobu spredu je potrebné čip, ktorý máte na nádobe premiestniť zo zadnej časti nádoby na prednú, tak ako bolo znázornené na obrázku.

S pozdravom

Mgr. Stanislav Rendek - TSM IL

 

7. 10. 2021
Autor:                  
Dátum vloženia: 30. 9. 2021

Dobrý deň,

ako bývalý zamestnanec mestského úradu máte určite vedomosť o tom, že všetky zmluvy, ktoré mesto uzavrie, musia byť zo zákona zverejnené na úradnej tabuly (webové stránky mesta). Konkrétne táto zmluva je zverejnená z roku 2017 pod poradovým číslom 264. Každý si tu môže pozrieť všetky detaily zmluvy.

Časť o ktorú sa zaujímate, je v časti 3.1. bod c):

Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi NFP maximálne do výšky 419 520,00 EUR (slovom: štyristodevätnásťtisíc päťstodvadsať eur), čo predstavuje 95 % z Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu podľa ods. 3.1. písm. b) tohto článku zmluvy,

S pozdravom

V.Wiedermann

Primator, 4. 10. 2021
Autor:                  
Dátum vloženia: 27. 9. 2021

Dobrý deň,

moja odpoveď z 21.9. obsahuje informáciu, na ktorú ste sa pýtal. V mojej odpovedi z tohoto dňa je podrobnejší popis aktuálnej situácie ohľadom nenávratného finančného príspevku na prístavbu MŠ Klobušice a nie je v nej nič zavádzajúce. 

S pozdravom

V.Wiedermann

Primátor, 29. 9. 2021
Autor:                          
Dátum vloženia: 27. 9. 2021

Dobrý deň.

Váš e-mail som obdržal a Vaša požiadavka bola zaradená do plánu údržby a opráv tak, ako každá jedna reálna požiadavka, ktoréhokoľvek občana a tieto požiadavky podľa závažnosti, dostupných fin. zdrojov a personálnych kapacít následne odd. TSM realizuje. Zároveň sa ospravedlňujem, že som na Váš e-mail nedopatrením nereagoval. Zo strany SVP na území mesta neevidujeme žiaden orez a údržbu vodných tokov. Úprava náletových drevín zasahujúcich do miestnej komunikácie bola realizovaná zamestnancami odd. TSM a technikou mesta. Nakoľko tento týždeň prebieha údržba zelených plôch v MČ Klobušice, pokúsime sa pri tom zrealizovať aj Vašu požiadavku.

S pozdravom Mgr. Stanislav Rendek - TSM IL

 

29. 9. 2021
Autor:                    
Dátum vloženia: 21. 9. 2021

Dobrý deň,

chodník bude osvetlený. Realizátor diela čaká na dodávku svietidiel, ktoré budú nainštalované na stĺpoch, ktoré sú už osadené. Termín ukončenia je do dvoch týždňov, až potom prebehne odovzdanie celého diela.

V rámci technických služieb mesta, prevedieme náter steny živovského cintorína a taktiež výsadbu zelene na svahu pri tomto cintoríne.

S pozdravom

V.Wiedermann

Primátor, 22. 9. 2021

PARKOVANIE

TRIEDENIE OLEJA

SOCIÁLNE SIETE

KNIŽNICA DK ONLINE

Mestská knižnica


ON-LINE katalóg

Prevádzková doba
pondelok až piatok
v čase 10:00-21:00 hod.
 

FOTOGALÉRIA

Náhodný výber z galérie

Celkový záber na Ilavu, 1930

SPOLKY A ORGANIZÁCIE