sk

Preklad (translations)

mesto ILAVA
mesto
Ilava

 

Vážení návštevníci!

V tejto časti môžete zasielať Vaše otázky, pripomienky alebo námety, primátorovi mesta a poslancom mestského zastupiteľstva. Otázky, týkajúce sa oddelení MsÚ budú preposielané príslušným vedúcim odborných útvarov a referátov. 
Oznamujeme, že nebude odpovedané na nezmyslené otázky a nebudú akceptované vulgarizmy. 

Pod formulárom sa nachádza história zverejnených otázok, rozkliknutím na "+" sa otvoria všetky k nej príslušné údaje.

Pozn.: osobné údaje sú na základe nastavenia GDPR po 7 dňoch automaticky začiernené. 

Otázky primátorovi

 

Stlačením tlačidla Odoslať beriete na vedomie, že pre účely vybavenia vašej otázky budeme po nevyhnutne dlhú dobu
(7 dní od zadania otázky) spracovávať vaše osobné údaje, ktoré ste poskytli v tomto formulári. Po tomto termíne budú vymazané automaticky systémom

 

Autor:      
Dátum vloženia: 15. 7. 2021

Dobrý deň,

informáciu ohľadom verejného obstarávania mostu cez Vážsky kanál, sme zverejnili 11.8. na stránkach mesta.

S pozdravom

V.Wiedermann

Primator, 13. 8. 2021
Autor:      
Dátum vloženia: 22. 7. 2021

Dobrý deň,

informáciu ohľadom verejného obstarávania mostu cez Vážsky kanál, sme zverejnili 11.8. na stránkach mesta.

S pozdravom

V.Wiedermann

Primátor, 13. 8. 2021
Autor:     
Dátum vloženia: 29. 7. 2021

Dobrý deň,

informáciu ohľadom verejného obstarávania mostu cez Vážsky kanál, sme zverejnili 11.8. na stránkach mesta.

S pozdravom

V.Wiedermann

Primátor, 13. 8. 2021
Autor:                          
Dátum vloženia: 3. 8. 2021

Dobrý deň,

mne ako primátorovi mesta veľmi záleží na tom, aby sa situácia s výstavbou mosta čo najskôr vyriešila. V rámci KOMPETENCIÍ, aké mesto má, to však nie je možné žiadnym spôsobom urýchliť. Realizácia tohoto projektu je plne v réžií Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Ja som, ako primátor mesta, požiadal o vystúpenie na zasadnutí poslancov TSK, ktoré sa konalo v júni 2020. Už vtedy som upozorňoval na zlú situáciu v našej mestskej časti Sihoť, ktorá vznikla z dôvodu kompletnej uzávierky mosta cez Vážsky kanál (záznam si môžete pozrieť na našich stránkach). Od vtedy neustále upozorňujem a interpelujem predstaviteľov TSK, aby situáciu čo najskôr vyriešili.  

TSK má svoj poslanecký zbor, v ktorom sedia zvolení zástupcovia za daný kraj (mimochodom ani jeden zo súčastných poslancon krajského zastupiteľstva nie je z nášho mesta). Týto poslanci majú právo vystupovať na zasadnutiach krajského zastupiteľstva, interpelovať a žiadať vysvetlenia ako sa situácia s výstavbou mosta vyvíja. Nemám žiadnu informáciu o tom, že by sa tak aj dialo... 

S pozdravom

V.Wiedermann

Primátor, 13. 8. 2021
Autor:                          
Dátum vloženia: 12. 8. 2021

Dobrý deň,

informáciu ohľadom verejného obstarávania výstavby  nového mosta cez Vážsky kanál sme zverejnili dňa 11.8. na stránkach mesta.

S pozdravom

V.Wiedermann

Primátor, 13. 8. 2021
Autor:                 
Dátum vloženia: 27. 7. 2021

Dobý deň.

Na cintoríne v Ilave je umiestnený na zber odpadu kat. č. 20 02 03 - iné biologicky nerozložiteľné odpady veľkokapacitný kontajner v súlade s ustanovením čl. 7 bod 3 písm. c) VZN č. 09/2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Ilava v znení neskorších zmien a doplnkov. Kontajnery o objeme 1100l sa na cintoríne v Ilave a Klobušiciach dopĺňajú iba počas sviatkov všetkých svätých z dôvodu zvýšenej produkcie predmetného druhu odpadu. Z dôvodu zvýšenia separácie a povedomia obyvateľstva o potrebe triedenia odpadov ako aj návštevníkov cintorína v Ilave sme v roku 2019 zaviedli aj možnosť separovaného zberu komunálnych druhov odpadov. Predmetný zber však ako aj na iných stojiskách žiaľ nefunguje optimálne, nakoľko návštevníci do určených smetných nádob vhadzujú aj iné druhy odpadov, kt. do daných druhov kontajnerov nepatria (najväčší problém robia plastové obaly zo sviečok znečistené voskom, sklenené obaly s plastovými či kovovými prvkami, kt. sa dajú jednoducho oddeliť ako aj plastové obaly a tašky v kontajnery určenom na papier.) Vzhľadom na vyššie uvedené a predchádzanie vzniku tvorby netriedených zložiek komunálnych odpadov ako aj vzhľadom na dostupnosť našej techniky je umiestnenie 1100l nádob na cintoríne mimo termínu pamiatky zosnulých neefektívne.

Čo sa týka druhej časti vašej otázky ohľadne nádoby na polievanie, mesto Ilava odd. TSM nezabezpečuje nádoby na polievanie na žiadnom z cintorínov vo svojej správe, správanie sa k veciam verejným na verejne dostupných miestach je vizitkou každého jednotlivca, za kt. mesto nemôže a nepreberá zodpovednosť.

 

S pozdravom Mgr. Stanislav Rendek - TSM IL

 

9. 8. 2021
Autor:                
Dátum vloženia: 26. 7. 2021

Dobrý deň,

oprava mosta cez Vážsky kanál je plne v réžií Trenčianskeho samosprávneho kraja. Nie je to otázka môjho chcenia ale je to o KOMPETENCIÍ toho, kto most spravuje a kto je zodpovedný aj za výstavbu nového mosta. Tým je Správa ciest TSK a jediné čo z pozície primátora mesta môžem (a aj robím) v tejto veci urobiť je to, že neustále upozorňujem na komplikovanú situáciu obyvateľov mestskej časti Sihoť, ktorá vznikla z dôvodu kompletnej odstávky tohoto mosta a žiadam o urýchlenie riešenie tejto veci.

Čo sa týka mestských komunikácií, za “mojej éry“ (čo je zhruba 3 roky) prebehli 3 etapy rekonštrukčných prác ulíc a chodníkov. Doposiaľ boli zrekonštruované tieto komunikácie:

Cesta  pri potravinách na Mierovom námestí

Moyzesova ulica

Chodník od zastávky Stred až po cintorín

Chodník od zberných surovín po odbočku na Skalu

Betlehénska ulica

Chodník od cykloŠatka po začiatok Klobušíc

Ulica Kpt. Nálepku

Medňanská – časť ulice vnútrobloku

Cesta medzi ulicou Medňaská a Pivovarská (pri stavebninách Tomi)

Chodník od železničnej stanice na námestie (momentálne stále prebiehajú práce)

Tento rok sa budú ešte rekonštruovať nasledovné ulice a chodníky:

Chodník na Pivovarskej ulici

Ulice Holého, Rázusova a Nešporova

Počas zimných mesiacov sa bude pripravovať verejné obstarávanie ulíc, ktoré budú rekoštruované v rámci 4 etapy, s predpokladaným termínom realizácie na jar budúceho roka.

Ešte sa vrátim k ulici Moyzesová. Táto ulica bola jediná, ktorá nebola v našej centrálnej mestskej časti rekonštruovaná za posledných viac ako 20 rokov. Je to dôležitá dopravná komunikácia, nakoľko je najfrekventovanejšou výjazdovou ulicou z centra mesta a denne po nej prejde niekoľko stoviek automobilov. Z týchto dôvodov poslanci MsZ rozhodli o jej rekonštrukcií a nie preto, že tam býva primátor.  

S pozdravom

V.Wiedermann 

Primator, 30. 7. 2021
Autor:                         
Dátum vloženia: 13. 7. 2021

Dobrý deň.

Zapínanie a vypínanie verejného osvetlenia je riadené automaticky, ak sa niekde svieti v neobvyklom čase alebo sa nesvieti vôbec sústava verejného osvetlenia je niekde chybná a musíme to opraviť. Na Váš podnet sme skontrolovali predmetné časti sústavy verejného osvetlenia. V prípade, že problém pretrváva je potrebné nás opätovne kontaktovať na tel. č. 0918 683 722 - údržba mesta alebo na tel. č. 0905 932 342 - vedúci oddelenia TSM. Ďakujeme za pochopenie a spoluprácu.

 

S pozdravom Mgr. Stanislav Rendek - TSM IL

19. 7. 2021
Autor:      
Dátum vloženia: 16. 6. 2021

Dobrý deň.

Pri zavádzaní systému zberu BRKO z bytových domov sme museli zohľadniť niekoľko aspektov zberu predmetného druhu odpadu, napriek tomu určité problémy pri zbere vieme zadefinovať až teraz pri jeho reálnom vykonávaní. Zároveň sme boli pri obstarávaní infraštruktúry potrebnej pre zavedenie zberu BRKO limitovaný finančnými prostriedkami, kt. boli na úrovni cca 8 500eur. Celkové náklady na obstaranie infraštruktúry systému zberu boli v sume 11 212,80 s DPH. S myšlienkou biologicky rozložiteľných vreciek do kýblikov sme sa zaoberali, ale opäť to okrem teda spomínaných fin. limitov malo viacero príčin prečo sa pri zavádzaní systému nepristúpilo ihneď aj k distribúcií kompostovateľných vreciek. Niektoré kompostovateľné vrecká nie sú až také kompostovateľné ako sa na prvý pohľad tvária a následne potom robia problém konečnému spracovávateľovi, pridávanie vreciek do vedierok je opäť tvorba odpadu čo je proti hierarchií odpadového hospodárstva a predchádzaniu jeho tvorby. Napriek tomu aj my sme za komfort jednotlivých užívateľov a teda nie je sme proti používaniu vreciek, ale tieto musia byť výlučne PAPIEROVÉ.

Napr. https://www.ecolia.sk/kompostovatelne-papierove-vrecka-na-bioodpad-9l/?gclid=CjwKCAjw8cCGBhB6EiwAgOReyxsB61o9FOSywDkp7R2ZEpNgxPxHAF_Dm2hsTX6AgyPZRh4aFjaBXxoC4Y4QAvD_BwE

Ale dajú sa zohnať aj v obchodných reťazcoch a miestnych drogériách.

Ešte späť k dostupným fin. zdrojom....pri cene, kt. je v danom linku a počte domácností predstavujú náklady na ich obstaranie cca 4 170eur s DPH, čo sme si teda v prvotnej fáze zavádzania systému nemohli dovoliť vzhľadom už aj tak prekročenému rozpočtu určenému na zavedenie systému zberu BRKO. Ako ale už bolo spomenuté do budúcna sa v prípade dostupných fin. zdrojov nebránime myšlienke distribúcie PAPIEROVÝCH kompostovateľných vreciek do domácností, nateraz je to však na rozhodnutí jednotlivých užívateľov.

 

S pozdravom Mgr. Stanislav Rendek - TSM IL

Mgr. Stanislav Rendek, 12. 7. 2021
Autor:    
Dátum vloženia: 27. 4. 2021

Dobrý deň,

Na Vašu otázku odpovedám nasledovne:

1/ žiadne naprojektované parkovacie miesto nebude a ani nemôže brániť výjazdu auta zo súkromného pozemku 2/ pokiaľ budete auto parkovať vo svojej garáži, rezidentskú kartu obyvateľ potrebovať nebudete. Môžete si ju zakúpiť v prípade, že budete svoje auto parkovať počas doby regulácie (tj. pracovné dni od 7:00 do 15:00) na vyhradených parkovacích miestach.

 

S pozdravom

V.Wiedermann

Primator, 7. 5. 2021

Rýchle odkazy

parkovanie

projektySmútočné oznamyVideozáznamyOtázky a odpovedeGeografický systémIlavský mesačník

Aktuálne vydanie

IM1_2023
Fotogaléria
Fotogaléria

Mobilná aplikácia

Mobilná aplikácia SOM

Verejný internet v meste

Verejný Wifi internet

Zlatý erb 2020

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:4
DNES:850
TÝŽDEŇ:2351
CELKOM:1464525

PARKOVANIE

TRIEDENIE OLEJA

SOCIÁLNE SIETE

KNIŽNICA DK ONLINE

Mestská knižnica


ON-LINE katalóg

Prevádzková doba
pondelok až piatok
v čase 10:00-21:00 hod.
 

FOTOGALÉRIA

Náhodný výber z galérie

SPOLKY A ORGANIZÁCIE