sk

Preklad (translations)

mesto ILAVA
mesto
Ilava

Ako sa v Ilave popasujeme s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom?

Ako sa v Ilave popasujeme s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom?

O zavádzaní zberu BRKO v našom meste sme sa porozprávali s vedúcim Oddelenia technických služieb mesta Ilava Stanislavom Rendekom.

NA SLOVÍČKO s vedúcim oddelenia technických služieb mesta Ilava – Stanislavom Rendekom

 

AKO SA V ILAVE popasujeme s BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝM KUCHYNSKÝM ODPADOM (BRKO)?

 

Podľa ustanovení § 81 ods. 7 písm. b) bod 1 zákona NR SR č. 79/2015 Z.z o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je obec povinná zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu (ďalej len ,,BRKO“). Prijatím zákona NRSR č. 460/2091 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony bola zo zákona o odpadoch vylúčená možnosť nevykonávať zber BRKO z dôvodu ekonomickej únosnosti realizácie zberu.

Ako sme v úvode uviedli, legislatíva mestám a obciam nariaďuje zabezpečiť vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu. Ako sa s touto povinnosťou vysporiadala Ilava?

Ako sa vysporiadať s legislatívnymi nariadeniami v praxi sme sa zaoberali už začiatkom roka 2019, kedy bolo potrebné zanalyzovať, akým systémom bude mesto Ilava vykonávať zber ,,BRKO“ tak, aby bol efektívny a nezaťažil už aj tak napätý rozpočet financovania celého systému nakladania s komunálnymi odapdmi a DSO v našom meste. Ako vedúci oddelenia TSM som predložil na stôl variantné riešenia zberu, kde osobne som preferoval systém kmounitného kompostovania pri bytových domoch, nakoľko takéto riešenie by nevyžadovalo nadmerné ekonomické zaťaženie pri jeho implementácií a údržbe ako aj tlaku na personálne obsadenie oddelenia TSM.

Po vzájomnej diskusí a zohľadnení všetkých aspektov jednotlivých systémov zberov ste však nakoniec rozhodli, že aj v meste Ilava sa BRKO bude zbierať prostredníctvom zberných nádob pri jednotlivých bytových domoch. Ako to bude prebiehať?

Domácnostiam budú distribuované kýbliky na zber BRKO, z ktorých sa predmetný druh odpadu bude zosýpať do určených hnedých nádob. Takýto systém je z ekonomického a personálneho pohľadu oveľa náročnejší, avšak je pohodlnejší, priaznivejší a hygienickejší pre jednotlivých účastníkov zberu.

Spomenuli ste finančne náročný projekt. Aké teda sú celkové náklady na zavedenie BRKO v našom meste?

Celkové náklady na nákup smetných nádob, kýblikov, kompostovateľných vriec a informačnej kampane (nálepky na nádoby) dosiahli sumu 11 212,80 s DPH. Medzičasom prebiehali aj rokovania s oprávnenými osobami na zber a likvidáciu predmetného druhu odpadu v akej frekvenci, akou formou a v akej sume sú schopní realizovať zber BRKO v našom meste, nakoľko oddelenie TSM nedisponuje priamo technikou na jeho zber a ani potrebným personálom na zavedenie ďalšieho typu zberu. Oprávnené subjekty vyčíslili náklady na prevádzkovanie systému zberu a likvidáciu predmetného druhu odpadu ročne v rozmedzí od 59 779,20 eur s DPH až do 127 920 eur s DPH.

Už viackrát ste prezentovali, že takúto sumu bude problém zafinancovať z miestneho poplatku za zber a likvidáciu KO a DSO, nakoľko súčasná výška poplatku kriticky postačuje iba na úhradu súčasného systému nakladania s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na území nášho mesta. Bolo teda nevyhnutné nájsť iné ekonomicky výhodnejšie riešenie zberu a likvidácie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu?

Úlohu zberu a likvidácie BRKO prebralo naše oddelenie TSM, s hlavným cieľom nezvyšovať  poplatok za zber a likvidáciu KO a DSO konečným užívateľom. Touto cestou nám však pribudli ďalšie úlohy a administratívne úkony potrebné k zavedeniu systému zberu. Bolo potrebné nájsť konečného spracovateľa odpadu, zaregistrovať a schváliť oddelenie TSM mesta na štátnej veterinárnej a potravinovej správe ako prepravcu predmetného druhu odpadu a zabezpečiť potrebnú techniku na zvoz predmetného druhu odpadu – na obstaraní techniky aktívne ešte pracujeme. V prvotných termínoch zberu plánujeme daný druh odpadu zbierať prostredníctvom nášho nového Kuka vozu.

Ako vidieť s problematikou BRKO ste sa museli popasovať z rôznych strán a na mnohých úrovniach. Čo myslíte, bude systém zberu a likvidácie tohto druhu odpadu aj v našom meste efektívny?

Na to, aby systém zberu a likvidácie BRKO fungoval efektívne je na prvom mieste potrebná zodpovednosť jednotlivca. Mesto môže vytvoriť akýkoľvek komfortný systém zberu, ak to jednotliví účastníci zberu nebudú robiť zodpovedne, celý systém zberu je neefektívny, neúčinný a nakoniec tento odpad aj tak skončí na skládke odpadov a tieto náklady sa budú musieť preniesť na jednotlivcov. Jednoducho povedané - tak, ako je to pri iných triedených zložkách komunálnych odpadov - čím viac a efektívnejšie vytriedime, tým menej platíme za skládkovanie, ktorého cena rastie každým rokom.

Kuchynský odpad v súčasnosti tvorí až 40-50% obsahu zmesového komunálneho odpadu. Ako ste uviedli, tento odpad musí byť vytriedený a zhodnotený, nakoľko nám zvyšuje množstvo odpadu, ktoré končí na skládke...

Je to tak, samozrejme samospráva pri postupnom raste poplatkov za skládkovanie musí počítať s rastúcimi nákladmi. Čím menej kuchynského odpadu skončí na skládke ako súčasť zmesového komunálneho odpadu, tým menej zaplatí samospráva za jeho skládkovanie.

Prejdime do úplne praktickej roviny. Ako to bude v našom meste vyzerať s triedením tejto zložky odpadu? Kedy obyvatelia dostanú spomínané kýbliky a ako bude prebiehať zvoz BRKO zo strany vášho oddelenia?

V čase od 12. apríla do 30. apríla 2021 bude na území nášho mesta prebiehať rozmiestňovanie 120 l  a 240 l nádob na BRKO pre bytové domy na jednotlivých stojiskách. Bytové domy, v ktorých sa nachádza malý počet bytových jednotiek, budú mať spoločnú nádobu, napr. na sídlisku Sihoť. V tomto čase začneme distribuovať aj 10 l vedierka s vrchnákom do každej bytovej domácnosti, ktoré prevezmú pre všetkých členov správcovia bytoviek. Nádoby sú určené pre fyzické osoby, čo znamená, že sa do nich nemôže ukladať odpad z podnikateľskej činnosti. O smetné nádoby a taktiež aj o vedierka sa treba patrične starať a neničiť ich! VEDIERKA SÚ VIAZANÉ NA NEHNUTEĽNOSŤ, NIE NA OSOBU! Pri zmene užívateľa bytu nádoba zostáva novému užívateľovi. TSM poskytne novú nádobu užívateľovi len v prípade jej neúmyselného poškodenia a to formou kus za kus (poškodený za nový) a v prípade odcudzenia (potvrdenie od orgánu PZ, resp. MSP).

Za rozhovor poďakovala Veronika Klobučníková

 


 

Ako na efektívny zber BRKO?

 • -  zvyšky jedál zbierame doma do uzatvárateľného vedierka. Do vedierka nevkladať žiadne igelitové vrecká!!!! Vedierka sa dajú po každom vyprázdnení poumývať ideálne horúcou vodou a opäť napĺňame zbytkami z kuchyne.
 • -  po naplnení pravidelne vynášame do zbernej nádoby na kuchynský odpad (120 l alebo 240 l hnedej nádoby). Nádoby sa budú vyvážať každý pondelok v letnom období (od 01.03. do 30.11.) a každý druhý pondelok v zimnom období (od 01.12 do 28.02.) v závioslosti od naplnenosti
 • - hnedý kontajner po vyprázdnení bioodpadu z vedierka riadne uzatvoríme

 

AKO SPRÁVNE TRIEDIŤ KUCHYNSKÝ ODPAD?  ✅❌

 

Do kuchynského odpadu patrí:

 • - šupky z čistenia zeleniny a ovocia
 • - pokazené (nahnité) ovocie a zelenina
 • - staré zaváraniny
 • - potraviny po záruke (bez obalov)
 • - tepelne upravené aj neupravené tuhé zvyšky jedál
 • - starý chlieb a pečivo
 • - mliečne výrobky
 • - cestoviny, zemiaky a ryža
 • - vajcia a škrupiny z vajec
 • - mäso a ryby
 • - drobné kosti
 • - kávové a čajové zvyšky

 

❌Do kuchynského odpadu nepatrí: ❌

 • - triedené zložky komunálneho odpadu
 • - nebezpečné odpady, farby
 • - zelený odpad zo záhrad ( lístie, tráva, konáre...)
 • - použitý jedlý olej a tuky z domácností
 • - plienky, vlhčené utierky
 • - prach zo smetí
 • - cigaretový ohorok
 • - tekutý odpad – polievky, omáčky, mlieko a voda
 • - uhynuté zvieratá a exkrementy
 • - veľké kosti z hovädzieho dobytka

 

❗️UPOZORNENIE❗️

 

Nové hnedé kontajnery sú určené výlučne pre obyvateľov bytových domov!

 

Občania žijúci v rodinných domoch majú na nakladanie s BRKO kompostéry! Ak ich nemajú, porušujú platné VZN!

 

Dôrazne a opätovne upozorňujeme, že kuchynský odpad treba vysýpať BEZ akýchkoľvek igelitových vreciek, tašiek, kartónov, sklených zaváracích pohárov a iných obalov, v prípade porušenia bude hnedý kontajner stiahnutý z príslušného stojiska!

 

-verk-

Dátum vloženia: 11. 5. 2021 13:07
Dátum poslednej aktualizácie: 11. 5. 2021 13:28
Autor: Veronika Klobučníková

Rýchle odkazy

Celoštátne testovanie
Celoštátne testovanie
KoronavírusSmútočné oznamy
Videozáznamy
Otázky a odpovede
Geografický systém
Ilavský mesačník

Fotogaléria
Fotogaléria

Mobilná aplikácia

Mobilná aplikácia

Verejný internet v meste

Verejný Wifi internet

Zlatý erb 2020

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
31 1
2
2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26
1
27
28 29 30 1 2 3 4

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 3
DNES: 152
TÝŽDEŇ: 6290
CELKOM: 798004

AKTUÁLNA TEPLOTA

13.6.2021 08:02

Aktuálna teplota:

16.8 °C

Vlhkosť:

62.1 %

Rosný bod:

9.5 °C

MOBILNÁ APLIKÁCIA

V obraze

Aktuálne informácie v mobilnej aplikácii voľne k stiahnutiu:

Google playApp store

KNIŽNICA DK ONLINE

Mestská knižnica


ON-LINE katalóg

Prevádzková doba
pondelok až piatok
v čase 10:00-21:00 hod.
 

FOTOGALéRIA

Náhodný výber z galérie

Vizualizácie nasledovnej rekonštrukcie

SPOLKY A ORGANIZÁCIE