Menu

sk

Preklad (translations)

mesto ILAVA
mesto
Ilava

Mestskej polícii budú v činnosti napomáhať aj inšpektori verejného poriadku

Mestskej polícii budú v činnosti napomáhať aj inšpektori verejného poriadku

V prípade ochorenia príslušníkov MsP či čerpania ich dovolenky, bude inšpektor vykonávať určité úkony v rámci jeho kompetencií.

MsP Ilava

Mestská polícia Ilava má momentálne dvoch členov. Na tomto počte sa začínalo pri jej založení v roku 2020, pričom sa ich počet časom postupne rozšíril na štyroch – náčelníka a troch príslušníkov MsP. ,,V súčasnosti, keď samosprávy musia riešiť nepriaznivú finančnú situáciu, zatiaľ počet príslušníkov mestskej polície nebudeme navyšovať. Existuje však inštitút objektívnej zodpovednosti, ktorý budeme s činnosťou MsP v praxi kombinovať,“ uviedol primátor Ilavy Viktor Wiedermann. Aj v iných mestách v tomto smere napomáha inšpektor verejného poriadku. ,,V prípade ochorenia príslušníkov MsP či čerpania ich dovolenky, bude inšpektor vykonávať určité úkony v rámci jeho kompetencií. Nebudeme na to prijímať nového zamestnanca, ale na tieto činnosti budú oprávnení robiť niektorí zamestnanci mesta,“ doplnil primátor. Pozícia inšpektora verejného poriadku funguje aj v iných mestách. Napríklad bratislavské Staré Mesto ich má denne v uliciach šesť, čo je slovenský rekord. Sú nimi zamestnanci miestneho úradu, ktorí podliehajú zákonu o verejnej správe.

Novelizáciou zákona o cestnej premávke sa od roku 2021 výrazne rozšírili kompetencie mestskej polície pri riešení dopravných priestupkov v statickej doprave. ,,V prípade, že sa ako vodič motorového vozidla dopustíte dopravného priestupku a nebudete prítomný pri vozidle, je možné, že na svojom vozidle už nenájdete založený technický prostriedok na zabránenie odjazdu motorového vozidla. Tieto priestupky je možné riešiť aj formou objektívnej zodpovednosti vydaním tzv. rozkazu o uložení pokuty za správny delikt,“ objasnil náčelník MsP Ilava Peter Lukáč. ,,To znamená, že váš priestupok bude zadokumentovaný bez vašej prítomnosti a príslušníkom mestskej polície alebo inšpektorovi verejného poriadku nevyplýva žiadna povinnosť vás upovedomiť o vykonaní týchto úkonov. Vy môžete so svojim vozidlom z miesta spáchania priestupku bez akéhokoľvek zdržania odísť. Pokuta za tento delikt bude ale doručená poštou,“ doplnil náčelník.

Inštitút objektívnej zodpovednosti tak zjednodušuje kontrolu dopravných priestupkov, keďže predtým musela mestská polícia prísť na miesto, založiť technický prostriedok na zabránenie odjazdu motorového vozidla, po kontaktovaní vodičom opäť prísť na miesto a priestupok riešiť na mieste. Ako sme už vyššie uviedli, podieľať na tomto procese sa okrem mestských policajtov bude aj inšpektor verejného poriadku. ,,Ten, v rámci objektívnej zodpovednosti, taktiež zaznamená dopravné priestupky, vytvorí fotodokumentáciu, zistí totožnosť majiteľa vozidla pomocou špecializovaných informačných systémov a zabezpečí spracovanie podkladov k vydaniu rozkazu o uložení pokuty,“ vysvetlil náčelník Peter Lukáč. Ako ďalej dodal, Mestská polícia Ilava nebude však pri riešení dopravných priestupkov využívať len riešenie prostredníctvom objektívnej zodpovednosti, ale aj formou subjektívnej zodpovednosti tak, ako tomu bolo doteraz. ,,Z tohto dôvodu vás žiadame o zvýšenú mieru zodpovednosti pri vedení vozidla, s ktorým zastavíte alebo budete stáť nielen na území nášho mesta,“ upozorňuje Mestská polícia Ilava vodičov.

MsP Ilava


 

UŽITOČNÉ INFORMÁCIE

Výška pokuty sa ukladá nasledovne:

            a) 198 eur, ak bola porušená povinnosť podľa § 25 ods. 1 písm. g) zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke, alebo bol porušený zákaz zastavenia a státia na vyhradenom parkovacom mieste pre osobu so zdravotným postihnutím bez parkovacieho preukazu. Uvedené konania sú porušením pravidiel cestnej premávky závažným spôsobom v zmysle § 22 ods. 1 písm. k) zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej len „zákon č. 372/1990 Zb.“),

            b) 78 eur v prípade spáchania priestupku proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky menej závažným spôsobom podľa § 22 ods. 1 písm. l) zákona č. 372/1990 Zb. Najčastejšie sa jedná o porušenie zákazu státia v parkovacej zóne bez zaplatenia poplatku za parkovanie, parkovanie mimo vyhradených parkovacích miest v parkovacej zóne, zákazu zastavenia a státia vyplývajúceho z dopravnej značky, zastavenie a státie na chodníku, priechode pre chodcov, v križovatke, na cestnej a verejnej zeleni, na pripájacom alebo na odbočovacom pruhu a pod.

Uhradenie pokuty:

            Ak držiteľ vozidla uhradí pokutu do 15 dní, platí sa 2/3 sumy (teda vo výške 132 eur alebo 52 eur). Po 15 dňoch je nutné zaplatiť plnú výšku pokuty s tým, že ak ani následne nepríde k uhradeniu, je vec odstúpená na vymáhanie exekučne. Po zaplatení pokuty je správne konanie ukončené. Ak si držiteľ vozidla myslí, že priestupok nespáchal, môže podať odpor formou uvedenou v doručenom rozkaze. Takýto odpor po prijatí objasňuje mestská polícia, ktorá priestupok buď potvrdí, alebo konanie zruší. Ak mestská polícia nevie skutok objasniť, odstúpi objasnenie dopravnej polícii, ktorá priestupok definitívne potvrdí, alebo zruší konanie. Rozkazy o uložení pokuty sa budú vydávať bezodkladne do niekoľkých pracovných dní.

 

-verk/mspil-

 

Dátum vloženia: 29. 3. 2023 13:30
Dátum poslednej aktualizácie: 29. 3. 2023 13:59
Autor: Veronika Klobučníková

PARKOVANIE

TRIEDENIE OLEJA

SOCIÁLNE SIETE

KNIŽNICA DK ONLINE

Mestská knižnica


ON-LINE katalóg

Prevádzková doba
pondelok až piatok
v čase 10:00-21:00 hod.
 

FOTOGALÉRIA

Náhodný výber z galérie

1638

SPOLKY A ORGANIZÁCIE