sk

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

mesto ILAVA
mesto
Ilava

Niektorí žiaci sa vracajú do školských lavíc, mladšie ročníky môžu tráviť čas s kamarátmi v škôlke

Ilustračná foto

Posledné májové týždne sa pre základné a materské školy niesli v znamení príprav na opätovný nástup detí do ich zariadení.

Ani v Ilave tomu nebolo inak, zisťoval sa záujem medzi zákonnými zástupcami o to, koľko detí bude chcieť prvého júna nastúpiť do školy a škôlky. Priestory sa upratovali, dezinfikovali, prípadne reorganizovali.

 

DO ŠKOLY V JÚNI NASTUPUJE 177 ŽIAKOV

 

Ako nám povedala riaditeľka Základnej školy Medňanská v Ilave, obdobie od 13. marca do dnešných dní je skúškou pre žiakov, ich zákonných zástupcov, učiteľov, ostatných zamestnancov školy a zriaďovateľa. Počas tohto obdobia škola využila čas na rôzne aktivity. „Dokončili sme stavebné úpravy odborných učební cudzieho jazyka a školských dielní a rozšírili a zmodernizovali sme priestory zborovne pre učiteľov na druhom stupni. V rámci príprav sme do tried umiestnili počítač a dokončili prípravu na spustenie elektronickej triednej knihy, s čím súvisí aj zabezpečenie nových elektrických zásuviek. Vytvorili sme doménu školy a prístupové kontá pre žiakov a zamestnancov školy. Okrem toho sme zabezpečovali dištančné vzdelávanie žiakov prostredníctvom elektronickej komunikácie, prípadne sme tlačili a distribuovali učebné materiály pre žiakov, ktorí nemajú prístup k internetu. Počas tohto obdobia sme stihli zrealizovať aj sťahovanie materiálno-technického vybavenia CVČ z domu kultúry do priestorov školy,“ vymenovala aktivity počas doby, kedy musela byť škola zatvorená, riaditeľka Dana Škultétyová. Žiakov i rodičov od septembra čaká novinka, je ňou spomínaná elektronická žiacka knižka. Kým doposiaľ si rodičia mohli pozrieť známky svojho dieťaťa v klasickej žiackej knižke a zároveň aj elektronicky cez portál Edupage, po novom papierová verzia zmizne úplne.

 

Boli nútení kráčať vpred s dobou

 

Zatvorenie škôl so sebou prinieslo najmä potrebu spolupráce medzi rodičmi, učiteľmi a samozrejme i žiakmi. Bolo potrebné sa zladiť a nájsť spoločný systém pri domácom vzdelávaní. „Dala som učiteľom usmernenie, že nemusia preberať nové učivo, viac menej bolo potrebné opakovať... Som milo prekvapená, že učitelia to zvládli vynikajúco. Pokiaľ ide o ohlasy rodičov, je to veľmi individuálne, niektorí rodičia si sťažovali, že je veľa úloh, iní naopak si ich žiadali ešte viac. Je to samozrejme aj o šikovnosti dieťaťa a o tom, ako dieťa odprezentuje, čo robilo doobeda,“ odpovedala riaditeľka školy na otázku, ako prebiehalo dištančné vzdelávanie. „Celkovo som so zamestnancami školy veľmi spokojná, pretože pre nich to bol obrovský posun vpred, museli učiť elektronicky, komunikovať so žiakmi, zadávať úlohy cez Edupage a hľadať nové spôsoby výučby. Ako sa hovorí, každé zlo je na niečo dobré, aj toto bol ten prípad. Bola to prvá skúška na to, ako pokračovať v budúcnosti, keby sa niečo podobné znova stalo. Myslím si, že každý sa snažil čo najviac, aby bol blízko k deťom,“ zhodnotila. „Určite aj deti zistili, že škola im veľa dáva, že sa v nej veľa naučia, majú tu veľa kamarátov a taktiež dobrých učiteľov. Aj ich rodičia prehodnotia prácu učiteľa...,“ myslí si riaditeľka.

 

Od júna opäť zasadajú do školských lavíc

 

Od 1. júna mali dobrovoľnú možnosť nastúpiť do školy žiaci prvého až piateho ročníka. Z celkového počtu 269 detí o návštevu školy prejavilo záujem 177 žiakov, pričom ostatní sa budú naďalej učiť z domu. Učitelia sa rozdelili do dvoch skupín na tých, ktorí budú zabezpečovať výučbu v škole a tých, ktorí budú naďalej vyučovať dištančnou formou. Medzi druhú skupinu patria aj pedagógovia z rizikovej skupiny a to tehotné ženy, osoby staršie ako 60 rokov a osoby s pridruženými chronickými chorobami a s oslabenou imunitou. Škola musí zabezpečiť prísne hygienické kritéria, povinnosti majú aj rodičia a žiaci. „Zákonný zástupca žiaka predkladá pri prvom nástupe žiaka do základnej školy, alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do školy v trvaní viac ako tri dni, písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie. Žiaci prichádzajú a odchádzajú zo školy s osobami, ktoré so žiakom žijú v spoločnej domácnosti. Zákonný zástupca žiaka zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška a papierové jednorazové vreckovky,“ uviedla D. Škultétyová. Samozrejmosťou bude aj ranný zdravotný filter, ktorý spočíva v meraní teploty, dezinfekcii rúk a kontrole rúšok. V prevádzke je aj školský klub detí a to každý pracovný deň ráno od 6:00 do 7:30 hod. a popoludní od 11:15 do 16:00 hod.. „Podľa zisteného priebežného záujmu zákonných zástupcov žiakov a pri dodržaní maximálneho počtu žiakov (20 žiakov) v skupine máme na škole v 1. – 5. ročníku 10 skupín žiakov. Skupiny 1., 2. a 3. ročníka budú umiestnené v pavilóne B. Skupiny 4. a 5. ročníka budú v pavilóne A vo svojich triedach. Rozvrh hodín bude upravený a vyučovanie môže prebiehať aj v blokoch („dvojhodinovky“). V 1. a 2. ročníku budú mať žiaci 4 hod. denne. V 3. a 4. ročníku budú mať žiaci 5 vyučovacích hodín denne a v 5. ročníku budú mať žiaci 6 vyučovacích hodín,“ upresnila riaditeľka priebeh výučby ešte pred otvorením školy. Špeciálne podmienky budú platiť aj pri stravovaní. Dozory, dezinfekciu a roznos jedál a príborov zabezpečia zamestnanci školy. V školskej jedálni je 22 stolov, čo znamená, že 44 detí sa prestravuje v 55 min. intervaloch. „Budeme sa snažiť dodržiavať všetky hygienické opatrenia a pokiaľ nejaký žiak individuálne niečo poruší, tak ho upozorníme. Ja si myslím, že k veľkým výkyvom, čo sa týka disciplíny by nemalo dôjsť, pretože aj žiaci sami si určite uvedomujú, že treba dodržiavať nejaké pravidlá a potom sa dostavia aj pozitívne výsledky,“ dodala D. Škultétyová.

 

V MATERSKÝCH ŠKOLÁCH PREBEHLO VEĽKÉ UPRATOVANIE A DEZINFEKCIA

 

V ilavskej materskej škôlke funguje päť tried, v rámci epidemiologických opatrení je možné od 1. júna naplniť ich kapacitu v počte žiakov 15 v jednej triede. „To znamená, že celkovo sme mohli zobrať 75 detí. Nakoniec ich nebude ani toľko. Skupinky sú po 11, 13 až 15 detí, ako to v ktorej triede vyšlo,“ povedala riaditeľka MŠ Ilava Jana Házová. Materská škola v Klobušiciach disponuje dvomi triedami s celkovým počtom detí 42. Podľa hygienických noriem v júni mohlo opäť nastúpiť 30 z nich. „Záujem o umiestnenie detí do našej materskej školy prejavilo iba 21 rodičov. To znamená, že v jednej triede s celodenným režimom budeme mať 15 detí a druhá trieda bude 6 – členná s tým, že fungovať bude iba na doobedie,“ upresnila riaditeľka MŠ Klobušice Jana Pilátová.

V oboch škôlkach – v Ilave aj Klobušiciach sa pripravovali na nástup detí poctivo. Vydezinfikovať bolo potrebné každú triedu vrátane všetkých hračiek. Prebehlo školenie pedagogických i nepedagogických zamestnancov a zabezpečili sa materiálovo-technické záležitosti pre realizáciu ranného zdravotného filtra. „Pri vstupoch do budovy materskej školy sú dezinfekčné stojany, kde si budú sprevádzajúce osoby i deti dezinfikovať ruky, taktiež sa im bude merať telesná teplota a samozrejmosťou je vstup v ochrannom rúšku. Nepedagogickí zamestnanci budú pri vstupe usmerňovať aj počet osôb, ktoré môžu vojsť do budovy,“ vysvetlila nám riaditeľka, ako bude vyzerať každodenný ranný filter. Ako ďalej dodala, do šatne môže s dieťaťom ísť iba jedna sprevádzajúca osoba, pričom môže ísť iba o rodiča alebo o osobu žijúcu v spoločnej domácnosti, ktorá má vek nad 10 rokov. Škôlkar si dáva dole rúško až pred vstupom do triedy a je potrebné, aby mal ďalšie náhradné aj v skrinke. „Sprevádzajúca osoba vypíše prehlásenie o zdravotnom stave dieťaťa, ktoré sa podpisuje každým dňom. Rodič sa tak zaväzuje, že dieťa neprejavuje príznaky infekčného ochorenia (kašeľ, zvýšená teplota, výtok z nosa, začervenanie očí... atď.) Okrem toho sa v prvý deň podpisuje aj vyhlásenie o tom, že dieťa ani sprevádzajúca osoba neprišla do kontaktu s osobou, ktorá bola infikovaná koronavírusom,“ objasnila ďalší postup J. Házová. Následne si pani učiteľka dieťa prevezme, nasleduje opäť dezinfekcia rúk a začína výchovno-vzdelávací proces. Ten sa v tomto špecifickom období úplne mení. „Doposiaľ sme deti viedli k tomu, aby sa spolu hrali, aby spolupracovali... Teraz máme pokyny zabezpečiť, aby sa nekumulovali a je potrebné ich rozdeľovať. Zabezpečiť to môžeme tak, že budú pri jednotlivých hracích stoloch, pri hrách bude potrebné dodržiavať rozostupy. Podľa usmernení väčšina výchovno-vzdelávacieho procesu by mala prebiehať v exteriéri. Pokiaľ nám to počasie dovolí, budeme čo najviac vonku,“ dodala ďalej s tým, že aj v školskej záhrade musia zabezpečiť, aby sa nestretávali spolu jednotlivé skupinky detí. Rodičov bude určite zaujímať, ako sa v škôlke vysporiadali s poobedňajším spánkom resp. odpočinkom na posteliach. „Vzdialenosť medzi jednotlivými lehátkami musí byť jeden meter. Vyriešili sme to tak, že prvá posteľ je oblečená, druhá vyzlečená a tak ďalej. Aby sa niekto nepomýlil a neľahol si inde, pripravené je teda každé druhé lehátko,“ vysvetlila. Povinnosťou je aj zabezpečenie dezinfekcie hračiek, stolov, herných plôch, kľučiek, podláh a miest, kde sa budú pohybovať sprevádzajúce osoby, dvakrát denne. Vykonávať ju budú upratovačky, pričom si to budú aj písomne zaznamenávať.

 

MŠ Ilava

V škôlke využili čas zatvorenia aj na veľké upratovanie. Vyradili staré, poškodené a nepotrebné veci z pivnice.

 

-verk-

 

 

 

 

Dátum vloženia: 31. 5. 2020 23:45
Dátum poslednej aktualizácie: 31. 5. 2020 23:31
Autor: Veronika Klobučníková

Rýchle odkazy

Koronavírus


Smútočné oznamy
Videozáznamy
Otázky a odpovede
Geografický systém
Ilavský mesačník

Fotogaléria
Fotogaléria

Mobilná aplikácia

Mobilná aplikácia

Verejný internet v meste

Verejný Wifi internet

STU Dubnica n/V

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
1
11
1
12
1
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25
1
26
27 28 29 30 31 1 2

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 12
DNES: 667
TÝŽDEŇ: 667
CELKOM: 365849

AKTUÁLNA TEPLOTA

13.7.2020 15:35

Aktuálna teplota:

29.2 °C

Vlhkosť:

35.5 %

Rosný bod:

12.4 °C

MOBILNÁ APLIKÁCIA

V obraze

Aktuálne informácie v mobilnej aplikácii voľne k stiahnutiu:

Google playApp store

KNIŽNICA DK ONLINE

Mestská knižnica


ON-LINE katalóg

Prevádzková doba
pondelok až piatok
v čase 10:00-21:00 hod.
 

FOTOGALéRIA

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Vianočná pohľadnica

SPOLKY A ORGANIZÁCIE