sk

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

mesto ILAVA
mesto
Ilava

Oddelenie technických služieb zabezpečuje primárne služby občanom takmer bez obmedzení

TSM

Šírenie koronavírusu ovplyvnilo naše životy na mnohých frontoch. Napriek vážnej situácii, kým sa dá, život v samospráve sa zastaviť nemôže. Pozornosť po zime potrebuje aj poriadok v uliciach nášho mesta. Oddelenie technických služieb mesta Ilava napriek momentálnej situácii zabezpečuje základné služby občanom takmer bez obmedzení.

ODPAD NEPOČKÁ ANI V NAŠOM MESTE

Už viackrát sme vás v ostatnom období informovali o tom, ako prebieha zber jednotlivých zložiek odpadu. „Ako si občania mohli všimnúť zber odpadov v našom meste sa realizuje podľa stanovených harmonogramov. Ďakujeme spoluobčanom za trpezlivosť pri zbere biologicky rozložiteľných odpadov. Vzhľadom na ich množstvo nebolo reálne možné ich zozbieranie jednou posádkou za jednu pracovnú smenu,“ uviedol vedúci oddelenia technických služieb Stanislav Rendek s tým, že nateraz majú biologicky rozložiteľný odpad (BRO) pozbieraný. „Stihlo sa to za tri dni. Dnes realizujeme odvoz BRO z mimoriadneho zberu zo záhradkárskej osady Lašteky. Ďalší plánovaný zber BRO bude realizovaný 7. apríla 2020 a ďalej podľa harmonogramu,“ doplnil.

stoji

JARNÝ A JESENNÝ ZBER OBJEMNÉHO ODPADU SA PONOVOM NEREALIZUJE

Z minulosti boli občania zvyknutí na jarný a jesenný zber objemných odpadov, kedy boli veľkokapacitné kontajneri pristavené v jednotlivých miestnych častiach a na sídliskách. Okrem toho sa objemné odpady zbierali aj každý prvý pondelok v mesiaci, čo je nad rámec zákona. V tomto smere čaká verejnosť zmena. „Zber objemných odpadov sa podľa harmonogramu zbiera vždy každý prvý pondelok v mesiaci. Podľa zákona je obec povinná zabezpečiť podľa potreby, najmenej dvakrát do roka, zber a prepravu objemných odpadov. Pri tvorbe VZN sme toto jediné ponechali a ideme aj naďalej nad rámec zákonných povinností a zbierame objemný odpad každý prvý pondelok,“ vysvetlil Stanislav Rendek. Ako tvrdí, vzhľadom na optimalizáciu nákladov a adresnosť zberu, jarný a jesenný zber objemného odpadu prostredníctvom veľkoobjemových kontajnerov zrušili. Problémom bolo hlavne to, že v kontajneroch nakoniec končili všetky druhy odpadov. „Jarný a jesenný zber sme ponechali iba pre MČ Iliavka. Jarný zber sa tam uskutočnil v dňoch od 13.03. do 16.03.2020.“

OBČANIA BY MALI SLEDOVAŤ KALENDÁR ZBERU

Informácie ohľadom zberu rôznych druhov odpadu nájdu občania na webovom sídle mesta, informovalo sa o nich aj prostredníctvom Ilavského mesačníka a mimoriadne oznamy sa vyhlasujú aj v mestskom rozhlase. „Snažíme sa termíny zberu dodržiavať podľa kalendára zberu. Všetko závisí od aktuálnych podmienok ako aj spoľahlivosti techniky. Ako som už viackrát avizoval, tá je značne poruchová. Na zbery mimo stanovené termíny nemáme vyčlenené finančné prostriedky. Preto ma mrzí, keď v pondelok a nasledujúce dni pozbierame a následne je na stojiskách pri bytových domoch opäť uložený odpad. Pri rodinných domoch to vieme promptne riešiť vzhľadom na adresnosť, no pri bytových domoch je to problém. Bez úpravy stojísk, resp. miest na zhromažďovanie komunálnych odpadov, či zmeny systému zberu z bytových domov situáciu nevyriešime. Komplexná zmena v systéme zberu odpadov od bytových domov si však vyžaduje značné finančné zdroje, ktoré nateraz v rozpočte nemáme alokované. Komplexné riešenie zberu komunálnych odpadov od bytových domov je jeden z dlhodobých cieľov...“, zhodnotil aktuálny stav, ale aj výhľady do budúcna, vedúci oddelenia technických služieb.

V kalendári pre zber odpadu na rok 2020 napríklad pre mesiac apríl nenájdete pri rodinných domoch zber papiera, kovov a tetrapakov. Preto sme sa vedúceho oddelenia spýtali, či aktuálne termíny sú postačujúce. „Čo sa týka triedeného zberu pri tvorbe harmonogramu som osobne tlačil na to, že je potrebné zvýšiť frekvenciu zberu triedených zložiek pre papier a plasty od bytových domov. Tu sme pristúpili na zvoz dvakrát za mesiac a stále na niektorých lokalitách nepostačuje... Je to aj z dôvodu nedisciplinovanosti účastníkov zberu, napríklad ak pri papierových krabiciach nezmenšujú pôvodcovia ich objem, kontajner je za chvíľku plný. Samozrejme aj vhadzovanie iných zložiek je v Ilave bežnou praxou... Nakoľko sme niekde pridali, museli sme zase inde ubrať... Logicky nám vyšlo, že pri rodinných domoch je možnosť skladovania papiera a iných zložiek triedeného zberu jednoduchšia ako pri bytových domoch,“ vysvetlil S. Rendek.

Podľa jeho slov, ako sa ukázalo aj pri poslednej kontrole VKM a kovov, vrecia na zber jedenkrát za dva mesiace hlavne v zimných mesiacoch postačujú. Do budúcna to však v letných mesiacoch môže byť problém. „Ukáže nám až prax, ale je pravdepodobné, že budúci rok to preskupíme. Pri papieri ale so zberom jedenkrát mesačne zatiaľ nepočítame. Papier, samozrejme aj iné triedené zložky komunálnych odpadov, pri nárazovom vzniku je možné jednoducho odovzdať na zberný dvor... Do budúcna plánujeme kontrolu nádob na papier pri rodinných domoch, nakoľko nádoby na to určené užívatelia častokrát používajú na iný účel,“ doplnil.

smetiaky_ilava

S prichádzajúcimi veľkonočnými sviatkami verejnosť zároveň upozorňujeme na presun niektorých termínov zberu. Ulice, ktoré sa majú vyvážať v piatok 10. apríla, sa budú vyvážať vo štvrtok 9. apríla a tie, ktoré mali byť vyvezené v pondelok 13. apríla 2020, budú vyvezené v sobotu 11. apríla 2020.

ZBERNÝ DVOR NAĎALEJ OTVORENÝ

Medzi opatrenia, ktoré prijali okolité samosprávy, patrí aj uzatváranie zberných dvorov, spravili tak napríklad Košeca, Dubnica nad Váhom, či Beluša. „Zberný dvor v našom meste zostal otvorený a pokiaľ to situácia dovolí aj ostane fungovať v pracovné dni podľa stanovených otváracích hodín, t.j. od 06:00 hod. do 15:30 hod.. V sobotu sa prevádzka zberného dvora nateraz zrušila,“ objasnil S. Rendek a upozornil, že takýto postup je možný iba vtedy, ak budú aj občania disciplinovaní. „Prosíme občanov, aby dodržiavali hygienické opatrenia a pokyny pracovníkov zberného dvora!“

TSM

PO ZIMNOM OBDOBÍ PRICHÁDZA NA RAD ČISTENIE ULÍC A OPRAVA VÝTLKOV PO ZIME

Po zime našu pozornosť každoročne potrebujú cesty i chodníky. Ani nastávajúca sezóna nie je výnimkou. Výtlky svietia a tiež je stále čo upratovať. „Čo sa týka údržby miestnych komunikácií pokračujeme ich čistením – od centra mesta následne k jednotlivým sídliskám a uliciam. Samozrejme si uvedomujeme potrebu opráv výtlkov našich komunikácií, avšak systém, ktorým momentálne opravujeme miestne komunikácie, nie je veľmi efektívny a pracujeme na novom spôsobe opráv miestnych komunikácií. Aj v tomto smere prosíme občanov o trpezlivosť,“ uviedol vedúci oddelenia technických služieb. Momentálne totiž pracujú na nákupe materiálu pre výrobu novej korby na súčasné vozidlo Iveco. Asfalt by chceli odoberať priamo od prvovýrobcu. „V súčasnosti máme možnosť opravovať cesty iba infrasetom, čo je však zdĺhavá práca a výtlky ním opravené nevydržali v niektorých miestach dlhšie ako dva týždne. Preto momentálne riešime iba havarijné stavy,“ vysvetlil S. Rendek aktuálny stav. Podľa neho stav komunikácií nie je lichotivý v žiadnej lokalite. „V každej časti mesta sa nájde niečo, čo treba opraviť, či už na chodníku alebo na ceste. Snáď okrem Iliavky, ktorá bola v minulosti riešená komplexne. Plán opráv komunikácií je daný frekvenciou vyťaženosti komunikácií. Od centra mesta postupne cez jednotlivé sídliská až k jednotlivým uliciam pre individuálnu bytovú výstavbu.“

JAR JE TRADIČNE SPOJENÁ AJ S ÚPRAVOU A VÝSADBOU ZELENE

V oblasti starostlivosti o verejnú zeleň oddelenie technických služieb realizovalo plánované výruby stromov a potrebné orezy. „Orez stromov bol vykonaný na celej trase zvozu zmesového komunálneho odpadu tak, aby nedošlo k prípadnému poškodeniu nového vozidla, ktorého príchod očakávame v blízkej dobe,“ vysvetlil Stanislav Rendek a doplnil, že jarné obdobie bude samozrejme využité aj na drobnú výsadbu a skrášľovanie mesta.     „Čo sa týka výsadby, aj v zmysle rozhodnutí je za výrez potrebné uskutočniť náhradnú výsadbu. Opäť sme plánovali riešiť veci komplexne, nateraz nás pribrzdila v tomto smere aktuálna situácia a rozhodnutie o výrube nám chvalabohu necháva určitý časový priestor. Náhradnú výsadbu sme mali v pláne v komplexnej úprave brehu medzi pohostinstvom Šariš a Sládkovičovou ulicou, kde pohľad na predmetnú lokalitu zarmúti asi každého okoloidúceho. Samozrejme miest na výsadbu stromových porastov je v našom meste viacero.“

Pod oddelenie technických služieb spadá aj starostlivosť o už jestvujúcu zeleň. Tej sa v ostatných dňoch dostalo napríklad na kruhovom objazde v meste. Druhý kruhový objazd, ktorý je pri vstupe do Ilavy zo smeru od Klobušíc, nie je majetkom mesta. Vzhľadom na spoluprácu s ostatnými správcami verejného priestranstva však zeleň na ňom oddelenie technických služieb mesta udržiava, resp. kosí.

POKRAČOVAŤ SA BUDE AJ V ZAČATÝCH PROJEKTOCH

Projekty, ktoré sa zrealizovali už pred zimným obdobím, čaká ďalšia fáza dokončenia. Tá však závisí od toho, ako sa bude situácia z pohľadu šírenia ochorenia COVID-19 vyvíjať a následne aj opatrenia a obmedzenia vlády. „Cintoríny nám nie je sú ľahostajné. Ako si mnohí všimli revitalizovali sme okolie domu smútku v Ilave a momentálne pracujeme na revitalizácií osvetlenia na cintoríne v Klobušiciach. Dúfame, že po skončení obmedzení budeme môcť naplánované projekty úspešne ukončiť,“ dodal vedúci OTSM. Zatiaľ využívajú časový priestor, ktorý vznikol kvôli uzatvoreniu škôl. „V spolupráci s riaditeľkou základnej školy sme využili časový priestor a na budove základnej školy naši pracovníci realizujú potrebné stavebné práce,“ informoval S. Rendek. Ako ďalej dodal, po ukončení týchto prác, plánujú ukončiť taktiež obnovu suterénu základnej umeleckej školy.

Na záver vedúci oddelenia vyzdvihol aj prácu svojich zamestnancov, ktorí pracujú naďalej aj v tejto mimoriadnej situácii. „Všetky uskutočnené, ako aj plánované aktivity v našom meste, je možné uskutočniť iba vďaka našim zamestnancom, ktorých prácu niekedy nevieme oceniť až do doby, kým služba, ktorú poskytujeme, neprestane fungovať. Vtedy si uvedomíme dôležitosť práce pracovníkov technických služieb mesta,“ skonštatoval S.Rendek.

cintorin

-verk-/foto:TSM IL

 

 

Dátum vloženia: 31. 3. 2020 14:20
Dátum poslednej aktualizácie: 31. 3. 2020 14:26
Autor: Veronika Klobučníková

AKTUÁLNA TEPLOTA

27.5.2020 14:14

Aktuálna teplota:

19.9 °C

Vlhkosť:

45.3 %

Rosný bod:

7.7 °C

MOBILNÁ APLIKÁCIA

V obraze

Aktuálne informácie v mobilnej aplikácii voľne k stiahnutiu:

Google playApp store

KNIŽNICA DK ONLINE

Mestská knižnica


ON-LINE katalóg

Prevádzková doba
pondelok až piatok
v čase 10:00-21:00 hod.

!

OZNAM: kvôli zabráneniu šíreniu vírusu je knižnica ZATVORENÁ do odvolania. 

Výpožičnú dobu kníh vám automaticky predĺžime - pokuty vám tentoraz nehrozia. 

FOTOGALéRIA

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Pohľad od Bohuníc

SPOLKY A ORGANIZÁCIE