Menu

sk

Preklad (translations)

mesto ILAVA
mesto
Ilava

ODPAD TVORÍ KAŽDÝ Z NÁS

ODPAD TVORÍ KAŽDÝ Z NÁS

MOTIVUJÚCI SYSTÉM POPLATKOV MÁ SÍCE SVOJE ÚSKALIA, NO JEHO PILOTNÝ PROGRAM JE V PRÍPRAVNEJ FÁZE

Každý z nás chce žiť v čistom meste. A to doslova - v pokosenom, pozametanom, upratanom a samozrejme bez čiernych skládok. Tie žiaľ neraz vidieť aj pred kontajnerovými stojiskami. Áno, aj to, čo sa nám do smetných košov nezmestí a postavíme vedľa kontajnera, je vo všeobecnosti skládka. 

O poriadok a čistotu v meste sa starajú pracovníci oddelenia technických služieb. Okrem zberu odpadu však majú na starosti aj mnoho ďalších verejnoprospešných prác. O čisté mesto by sa preto mal starať aj každý jeden z nás. Ak ho chceme mať čisté, mali by sme začať najmä sami od seba. A to zvyšovaním miery triedenia a tým pádom aj znižovaním množstva komunálneho odpadu. Motivujúcou cestou by mohla byť adresnosť v odpadovom hospodárstve, ako sme už mnohokrát avizovali. „Chceme, aby zber odpadu bol adresný a aby bolo jasné, kto koľko komunálneho odpadu vyprodukuje. Tí obyvatelia, ktorí budú separovať a budú sa správať ekologicky, automaticky majú aj menší objem komunálneho odpadu. Z vyzbieraných údajov vieme potom obyvateľov motivovať k minimalizácii odpadov a ich dôslednému triedeniu. Následne bude možné tým, ktorí zodpovedne triedia, poskytnúť benefity. To je však otázka do budúcnosti, momentálne je našou úlohou nastaviť to tak, aby celý systém fungoval dobre a efektívne,“ povedal primátor mesta Ilava Viktor Wiedermann v roku 2020, keď do vozového parku TSM ILAVA pribudlo nové moderné vozidlo na zber a zvoz komunálneho odpadu, vybavené vážiacim systémom. V tom období to prikazoval zákon a Mestu Ilava sa túto legislatívnu podmienku, ako jednej z mála zberových spoločností, podarilo splniť. 

 

Ako vtedy uviedol primátor, pravdou je, že nastaviť takýto motivačný systém nejde hneď. Premietnuť tieto plány do praxe má totiž niekoľko úskalí, s ktorými sa pasujú aj mnohé ďalšie samosprávy. ,,Momentálne v našich podmienkach nemôžeme prejsť na systém váženého zberu, pretože na to nie sme pripravení. Máme len jedno vozidlo s vážiacim systémom a vývoz si robíme sami ako zberová spoločnosť. Takýto systém môže fungovať v samosprávach, ktoré majú obmedzené množstvo bytových domov a zberové spoločnosti majú dostatok materiálno-technologického vybavenia na jeho prevádzku. Veľké zberové spoločnosti, ktoré disponujú dostatočne veľkým a vybaveným vozovým parkom problém nemajú. Menšie zberové spoločnosti s obmedzenými kapacitami, kam patrí aj Mesto Ilava, by pri zavedení tohto druhu zberu odpadu mohli mať problém,“ vysvetľuje vedúca oddelenia technických služieb Alena Vavrová. 

 

Podstatnejším problémom je však nesúlad medzi softvérom platformy odpadového hospodárstva a softvérom, ktorý používa väčšina miest a obcí na tvorbu rozhodnutí o miestnom poplatku za komunálne služby. ,,Problém nastáva pri komunikácií týchto dvoch platforiem medzi sebou. Momentálne nie je vyvinutý systém ich prepojenia, pričom ich komunikácia a spolupráca je kľúčová pri zavedení akéhokoľvek systému zberu resp. vyrubovania poplatkov,” objasnila niektoré úskalia vedúca TSM Ilava. Ako však ďalej dodala, toto nie je problém iba ilavskej samosprávy. Mestá a obce vo všeobecnosti čakajú, kým sa kompatibilita programov vyrieši. Aktuálne by sa do testovacej verzie malo pustiť mesto Partizánske a po jeho vzore aj ostatné samosprávy. 

 

Myšlienky zavedenia motivačného systému v odpadovom hospodárstve sa v Ilave nevzdávame. Zaviezť ho v obciach, kde je prevaha rodinných domov, je však jednoduchšie ako v meste. Problémom sú bytové domy – na to, aby mesto adresne monitorovalo množstvo a druh odpadu, musia byť smetné nádoby aj pred bytovkami zamknuté pre konkrétnych obyvateľov. 

 

Zmena v systéme zberu komunálneho odpadu by mohla odštartovať najmä v prípade individuálnej bytovej výstavby v miestnych častiach Klobušice a Iliavka. „Bude mať ale svoje prísnejšie pravidlá. Vyvezie sa len odpad v nádobe, ktorá bude mať svoj čip, prípadne vrecia označené QR kódom. Ostatný odpad pri smetných nádobách, ktorý nebude označený, nebude vyvezený. A to sa bude týkať zberu celoplošne. Pripravili sme návrh VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Ilava. Ďalšou zmenou bude zrušenie mesačného vývozu objemného odpadu a BIO odpadu. Zber zabezpečíme v rámci kampaňového zberu v zmysle zákona spravidla dvakrát ročne,“ objasnila nám plány do budúcna vedúca oddelenia TSM. Na zbernom dvore prebehla jeho modernizácia a jednou z jej častí bolo aj dodanie čipových kariet, ktoré budú adresné pre konkrétneho obyvateľa. „Poplatník s touto kartou bude môcť odovzdať na zberný dvor akýkoľvek odpad, ktorý sa mu bude adresne zaznamenávať. Takto samospráva ale aj občan uvidí, koľko odpadu vyprodukuje a odovzdá,” dodala s tým, že pilotný projekt, ktorý by mal občanov motivovať viac separovať, by chceli zaviezť do praxe akonáhle budú fungovať prepojenia dostupných softvérov. 

 

-verk-

Dátum vloženia: 1. 12. 2023 13:08
Dátum poslednej aktualizácie: 9. 1. 2024 13:14
Autor: Veronika Klobučníková

PARKOVANIE

TRIEDENIE OLEJA

SOCIÁLNE SIETE

KNIŽNICA DK ONLINE

Mestská knižnica


ON-LINE katalóg

Prevádzková doba
pondelok až piatok
v čase 10:00-21:00 hod.
 

FOTOGALÉRIA

Náhodný výber z galérie

Považie I.

SPOLKY A ORGANIZÁCIE