Menu

sk

Preklad (translations)

mesto ILAVA
mesto
Ilava

PRÍSPEVOK ZA UBYTOVANIE ODÍDENCOV - VÝKAZY ZA 11/2023

PRÍSPEVOK ZA UBYTOVANIE UTEČENCOV A VZORY DOKLADOV 1

Výkazy za ubytovanie odídencov za mesiac 11/2023 je potrebné podať na podateľni mestského úradu do ŠTVRTKA 7.12.2023 (vrátane).

Oznamujeme vlastníkom nehnuteľností, ktorí poskytujú ubytovanie odídencom z Ukrajiny, že príspevok za ubytovanie

za mesiac 11/2023 si môžu uplatniť

na podateľni mestského úradu Ilava

do ŠTVRTKA 7.12.2023 (vrátane).

 

 

Vyplácanie príspevku za ubytovanie odídencov bolo nariadením vlády č. 459/2023 Z z. predĺžené do 31.3.2024.

 

Príspevok za ubytovanie sa v zmysle nariadenia vlády č. 218/2022 Z.z. poskytuje vo výške :

 

10 Eur/noc/osoba nad 15 rokov

5 Eur/noc/osoba dieťa do 15 rokov

 

 

 

Kto môže získať príspevok z ministerstva vnútra prostredníctvom obce?

 

Osoby a subjekty, ktoré neposkytujú ubytovanie na základe živnostenského oprávnenia, t.j.

 • vlastníci  bytov a rodinných domov
 • tzv. ubytovacie zariadenia určené na krátkodobé ubytovanie (podmienkou je, že ide o nepodnikateľské subjekty);
 • obce a vyšie územné celky (ak ubytovanie poskytnú bezodplatne priamo alebo prostredníctvom svojej rozpočtovej alebo príspevkovej organizácie)

 

Upozorňujeme, že príspevok za ubytovanie podnikateľským subjektom (teda aj hotelom) sa riadi schémou upravenou v novele zákona o podpore cestovného ruchu v gescii ministerstva dopravy. Podrobnosti a postup vyplácania upravuje nariadenie vlády účinné od 31. marca 2022. 

 

 

Podmienky získania príspevku za ubytovanie

 

VLASTNÍK NEHNUTEĽNOSTI predkladá obci do 5 pracovných dní po skončení kalendárneho mesiaca:

 1. Originál zmluvy o poskytnutí ubytovania

uzatvorenej medzi majiteľom nehnuteľnosti a odídencom - vzor zmluvy pripájame v prílohách

 •  ubytovanie musí byť poskytnuté bezplatne (vrátane energií)
 •  musí ísť o osobu odídenca, teda o osobu so štatútom dočasného útočiska
 •  medzi oprávnenou osobou a odídencami, ktorí sú v príbuzenskom vzťahu, postačuje uzatvoriť jednu zmluvu, v ktorej sú uvedení všetci odídenci, jednotlivých ubytovaných odídencov (rodinu) uvedie oprávnená osoba vo výkaze
 • za maloleté dieťa – odídenca podpisuje zmluvu jeho zákonný zástupca, resp. opatrovník

 

 1. Výkaz o počte nocí

v ktorých skutočne poskytoval odídencovi ubytovanie - vzor pripájame v prílohách

 1. Kópie dokladu o štatúte dočasného útočiska ubytovaných osôb

 

 1. Čestné vyhlásenie oprávnenej osoby - vzor pripájame v prílohách

 

Príspevok bude oprávnenej osobe vyplácať obec - na účet v banke alebo v hotovosti. K výplate finančných prostriedkov prenajímateľovi dôjde až po tom, ako obec tieto finančné prostriedky dostane od ministerstva vnútra.

ODÍDENEC hlási 1x do mesiaca obci, že je ubytovaný u vlastníka nehnuteľnosti.

 

 

Postup vyplácania

 

 • do 5 pracovných dní po skončení kalendárneho mesiaca prenajímateľ odovzdá obci výkaz;
 • obec zosumarizuje všetky výkazy od všetkých prenajímateľov a spracuje ich do jednotného prehľadu o uplatnených príspevkoch, ktorý pošle ministerstvu vnútra do 15. dňa v kalendárnom mesiaci
 • ministerstvo vnútra  po verifikácii a spracovaní doručených prehľadov poukáže príslušnú sumu obci do konca kalendárneho mesiaca; 
 • obec vyplatí príspevky prenajímateľom do 5 pracovných dní od prijatia prostriedkov od ministerstva.

 

VZORY DOKLADOV

 

Vzor zmluvy o poskytnutí ubytovania

Vzor výkazu FO aktualizovaný od 4.1.2024

Vzor výkazu PO aktualizovaný od 4.1.2024

Vzor čestného vyhlásenia 

 

Najčastejšie otázky

 

Ostatné informácie : https://www.minv.sk/?prispevok-za-ubytovanie

 

-jp-msu-

Dátum vloženia: 4. 12. 2023 7:10
Dátum poslednej aktualizácie: 8. 2. 2024 12:35
Autor: Veronika Klobučníková

PARKOVANIE

TRIEDENIE OLEJA

SOCIÁLNE SIETE

KNIŽNICA DK ONLINE

Mestská knižnica


ON-LINE katalóg

Prevádzková doba
pondelok až piatok
v čase 10:00-21:00 hod.
 

FOTOGALÉRIA

Náhodný výber z galérie

Veža dolného hradu

SPOLKY A ORGANIZÁCIE