sk

Preklad (translations)

mesto ILAVA
mesto
Ilava

REFERENDUM 2023 - výsledky za mesto Ilava

REFERENDUM 2023 - výsledky za mesto Ilava 3

Súhrnné výsledky za okrsky v meste Ilava.

Prezidentka Slovenskej republiky rozhodnutím č. 362/2022 Z. z., na základe petície občanov prijatej 24. augusta 2022 vyhlásila


REFERENDUM

a určila deň jeho konania

na sobotu 21. januára 2023
  od 07.00 h do 22.00 h

 

V meste Ilava sa zúčastnilo referenda 1861 voličov z celkového počtu 4566, čo predstavuje účasť 40,75 %. 

Celoslovenská účasť na referende 2023 predstavovala 27,25 %, referendum je preto neplatné.

Voliči v našom meste využili nielen hlasovanie priamo v 6 volebných miestnostiach,ale aj voľbu poštou zo zahraničiavoľbu do prenosnej schránky pre imobilných a voľbu v Ústave na výkon trestu odňatia slobody v Ilave.

V našom okrese bol realizovaný aj špeciálny spôsob hlasovania pre covid pozitívne osoby - hlasovanie bolo zaznamenané ako okrsok č. 7 -  Ilava.

 

Výsledky za jednotlivé okrsky v meste Ilava:

výsledky

Okrsok č.1 Dom kultúry Ilava

Okrsok č.2 ZŠ Ilava

Okrsok č.3 ZUŠ Ilava

Okrsok č. 4 Technické služby Ilava

Okrsok č. 5 Dom kultúry Klobušice

Okrsok č. 6 Dom kultúry Iliavka

________________________________________

Okrsok č. 7 Špeciálne hlasovanie - Covid- 19

výsledky  áno nie

Podrobné výsledky sú zverejnené na web stránke štatistického úradu  https://www.volbysr.sk/ref/sk/suhrnne_vysledky.html .

 

V referende voliči rozhodovali  o otázke:

„Súhlasíte s tým, že predčasné skončenie volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky je možné uskutočniť referendom alebo uznesením Národnej rady Slovenskej republiky, a to zmenou Ústavy Slovenskej republiky tak, že:

- v Čl. 73 ods. 1 sa na konci pripája čiarka a tieto slová: „ak v súlade s touto ústavou nedôjde k predčasnému skončeniu volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky.“;

- v Čl. 81a sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:

„b) predčasným skončením volebného obdobia,“.

Doterajšie písmená b) až f) sa označujú ako písmená c) až g);

- v Čl. 82 ods. 5 sa za slová „volebného obdobia“ vkladá čiarka a slová „predčasným skončením volebného obdobia“;

- v Čl. 84 ods. 3 sa za slová „s medzinárodnou zmluvou podľa čl. 7 ods. 3 a 4“ vkladá čiarka a tieto slová: „na prijatie uznesenia o predčasnom skončení volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky podľa čl. 86 písm. n)“;

- v Čl. 86 sa dopĺňa písmeno n), ktoré znie:

„n) uznášať sa na predčasnom skončení volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky; prijaté uznesenie je všeobecne záväzné a vyhlasuje sa rovnako ako zákon.“;

- v Čl. 93 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová: „vrátane predčasného skončenia volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky.“;

- Čl. 98 odsek 2 znie:

„Návrhy prijaté v referende vyhlási predseda Národnej rady Slovenskej republiky ako ústavný zákon.“?"

 

msú-jp

zdroj ŠÚ SR

Dátum vloženia: 22. 1. 2023 14:43
Dátum poslednej aktualizácie: 25. 1. 2023 8:18
Autor: Mgr. Jana Pučeková

PARKOVANIE

TRIEDENIE OLEJA

SOCIÁLNE SIETE

KNIŽNICA DK ONLINE

Mestská knižnica


ON-LINE katalóg

Prevádzková doba
pondelok až piatok
v čase 10:00-21:00 hod.
 

FOTOGALÉRIA

Náhodný výber z galérie

SPOLKY A ORGANIZÁCIE