sk

Preklad (translations)

mesto ILAVA
mesto
Ilava

Škola volá! Načo netreba zabudnúť?

Škola volá! Načo netreba zabudnúť?

Letné prázdniny sú za nami a 2. septembra sa otvoria brány škôl i predškolských zariadení pre všetky deti. Prinášame vám sumár a inštrukcie ako bude prebiehať prvý deň pre školákov a škôlkarov. Aké opatrenia je potrebné dodržiavať a na čo určite nezabudnúť.

Nakoľko sa stále nachádzame v neľahkej situácii kvôli šíriacemu sa ochoreniu Covid-19 a vstupujeme do tretej vlny pandémie, ešte cez lez letné prázdniny bolo otázne, ako bude vyzerať nástup detí do školských zariadení. Našťastie je situácia ešte priaznivá a väčšina Slovenska sa nachádza v zelenej farbe Covid-automatu. Tento článok je síce dlhší, no pokúsili sme sa doň uviesť všetky dôležité informácie k tomu, ako by mal vyzerať školský rok 2021/2022 a čo všetko je potrebné doložiť pred nástupom detí do skôlky a žiakov do školy. 

Všetky pravidlá nájdu školy v dokumentoch na webovom sídle ministerstva školstva. Školy sa budú riadiť takzvaným „Školským semaforom,“ ktorý poznajú z minulosti. Rezort odporúča minimalizovať miešanie tried, realizovať ranný filter, či zabezpečiť pravidelnú dezinfekciu priestorov škôl.

Test nebude podmienkou na nástup do školy, no pre tých, ktorí majú záujem rezort poskytne PCR kloktacie testy pre základné a špeciálne základné školy. Okrem toho žiakom základných, stredných a špeciálnych škôl, ktorých rodičia prejavia záujem, budú poskytnuté prostredníctvom štátnych hmotných rezerv antigénové testy na dobrovoľné samotestovanie doma. Pri prvom nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy, ktoré trvá 3 a viac po sebe nasledujúcich dní rodič predloží škole „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ žiaka.

Školy sa nebudú plošne zatvárať ani podľa Covid automatu ani z rozhodnutia ministerstva. Zatvárať sa budú môcť iba individuálne triedy, ak sa v nich objaví pozitívna osoba. Podľa platných pravidiel ÚVZ SR vtedy idú do karantény osoby, ktoré boli v kontakte s pozitívne testovaným človekom 2 dni pred jeho testovaním. V tomto prípade prejde trieda na dištančnú výučbu, pokým sa neukončí karanténa. Rodičom vtedy tiež vzniká nárok na tzv. OČR, teda ošetrovné.

Rodičia môžu aj v tom školskom roku ospravedlniť žiaka na maximálne 5 po sebe idúcich vyučovacích dní. Nárok na OČR vtedy rodičom nevzniká. Ministerstvo školstva však upozorňuje, že ak bude rodič alebo plnoletý žiak zneužívať, žiakovi môže hroziť komisionálne preskúšanie a škola môže na túto skutočnosť upozorniť úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.

(Zdroj: minedu.sk)

SUMÁR POVINNOSTÍ A PRAVIDIEL VYPLÝVAJÚCICH ZO ŠKOLSKÉHO SEMAFORU, ktorý je zverejnený na stránke ZŠ ILAVA, Medňanská: 

 

 • ŠKOLSKÝ SEMAFOR je koncipovaný ako výstražný systém zohľadňujúci aktuálnu epidemiologickú situáciu v škole. ŠKOLSKÝ SEMAFOR je zadefinovaný v troch úrovniach – zelenej, oranžovej a červenej.
 • Podľa ŠKOLSKÉHO SEMAFORU sa nebudú zatvárať školy, bude sa prerušovať len vyučovanie v triedach (pri výskyte COVID-19 v danej triede).
 • Žiak a zamestnanec musí mať prekryté horné dýchacie cesty počas celého vyučovania podľa aktuálne platnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR.
 • Ranný filter -  vykonávať ranný filter vo všetkých farbách okresov COVID Automatu.
 • Hromadné podujatia (napr. účelové cvičenia, didaktické hry, a pod.) sa uskutočňujú bez premiešavania tried.
 • Rodičovské schôdzky vykonávať dištančnou formou, prípadne obmedziť kontakt rodičov žiakov rôznych tried.
 • Je potrebné zabezpečiť dezinfekciu rúk všetkých osôb pri vstupe do budovy.
 • Dôkladné čistenie všetkých miestností, v ktorých sa žiaci/zamestnanci nachádzajú, sa musí vykonávať najmenej raz denne.
 • Dezinfekcia dotykových plôch, ostatných povrchov alebo predmetov, ktoré používa zvlášť veľký počet ľudí, musí byť vykonávaná minimálne 2x denne a podľa potreby (napr. kľučky dverí).
 • Upratovanie a dezinfekcia toaliet prebieha minimálne 3x denne, resp. podľa potreby.
 • Škola zriadi izolačnú miestnosť (rozloha min. 15m2 a priame vetranie), ktorá slúži na umiestnenie osoby s príznakmi ochorenia COVID-19 alebo iného infekčného ochorenia.
 • Rodič predkladá pri nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní (vrátane víkendov a sviatkov) „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ žiaka.
 • V zelených okresoch rodič „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ predkladá dobrovoľne na základe odporúčania ministerstva v záujme ochrany zdravia na škole, v ostatných okresoch mu táto povinnosť vyplýva z COVID Automatu.
 • Rodič, ktorý nepredložil „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ v čase, keď sa škola nachádzala v zelenom okrese, je povinný ho predložiť pri prepnutí okresu do oranžovej farby.
 • V prípade, že rodič nepredloží „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“, sa žiak považuje za príznakového a škola kontaktuje rodiča.
 • Ak si žiak nedopatrením zabudne vyhlásenie doma, rodič má 3 možnosti: 1. odoslať ho škole prostredníctvom ASC agendy (EDUPAGE) alebo e-školy, 2. poslať scan „Písomného vyhlásenia o bezpríznakovosti“ e-mailom, 3. kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý ho bude ďalej usmerňovať.
 • Rodič môže svojím rozhodnutím ospravedlniť žiaka na 5 po sebe idúcich vyučovacích dní. Pri absencii viac ako 5 po sebe idúcich vyučovacích dní z dôvodu ochorenia musí predložiť „Potvrdenie o chorobe“ od všeobecného lekára pre deti a dorast, v opačnom prípade pôjde o neospravedlnenú neprítomnosť na vyučovaní, ktorá môže mať za následok zhoršenú známku zo správania, prípadne nutnosť vykonať komisionálne skúšky. Podozrenie zo zneužívania ospravedlňovania dochádzky žiaka preskúmava na podnet školy miestne príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.
 • Rodič zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do školy a pri odchode žiaka zo školy (prekrytie horných dýchacích ciest), dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk.
 • Rodič zabezpečí pre žiaka každý deň minimálne dve rúška (náhradné musí mať pri sebe v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky.
 • Rodič dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky na školský rok 2021/2022, a rešpektuje opatrenia na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí a žiakov.
 • Povinnosťou rodiča je aj bezodkladne nahlásenie karantény škole, ak bola žiakovi nariadená všeobecným lekárom pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym úradom verejného zdravotníctva. Za týchto podmienok nemôže žiak navštevovať školu.
 • V prípade, že je u žiaka potvrdené ochorenie na COVID-19, rodič bezodkladne o tejto situácii informuje triedneho učiteľa alebo riaditeľa školy, aby mohli byť obratom identifikované úzke kontakty žiaka za 2 dni pred jeho testovaním.
 • Odporúčame rodičom predložiť škole „Oznámenie o výnimke z karantény“.

 

Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy a školského zariadenia

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy a školského zariadenia. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára.

Po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa/žiaka.

Návštevník školy a školského zariadenia môže vstúpiť len so súhlasom riaditeľa a musí sa preukázať „Písomným vyhlásením o bezpríznakovosti“ pre návštevníka.

 

Slávnostné otvorenie školského roka 2021/2022 - ZÁKLADNÁ ŠKOLA ILAVA, MEDŇANSKÁ

 

Slávnostné otvorenie školského roka 2021/2022 sa uskutoční dňa 2. septembra 2021 o 9:00 hod., v prípade priaznivého počasia, na školskom ihrisku.  Žiakov privíta primátor mesta Ilava, Ing. Viktor Wiedermann a ďalší hostia. Po ukončení slávnostného otvorenia školského roka pôjdu žiaci prvých ročníkov spolu s rodičmi a triednymi pani učiteľkami do svojich tried. Ostatní žiaci školy odchádzajú domov.

V prípade nepriaznivého počasia pôjdu žiaci 1. stupňa s rodičmi a triednymi pani učiteľkami do svojich tried v pavilóne B a žiaci 2. stupňa do telocvične. Po ukončení slávnostného otvorenia školského roka v telocvični žiaci odchádzajú domov.

Školská jedáleň varí aj v tento deň obed pre všetkých prihlásených žiakov, ktorý sa bude vydávať od 11:00 hod. do 13:00 hod.

Školský klub detí  je v prevádzke od 3. 9. 2021 v čase od 6:00 do 16:00 hod.

Okres Ilava je v zelenej farbe a preto predkladanie prehlásenia o bezpríznakovosti, je pre všetkých dobrovoľné. Tlačivo môžu zákonní zástupcovia dobrovoľne poslať cez Edupage.

Rúška sú pre všetkých žiakov, zákonných zástupcov žiakov a zamestnancov vo všetkých vnútorných priestoroch školy povinné.

3. 9. 2021 - v piatok

Prvý stupeň má úvodné organizačné hodiny s triednymi pani učiteľkami vo svojich triedach.

Druhý stupeň má riaditeľské voľno.

6. 9. 2021 - v pondelok

Prvý stupeň má úvodné vyučovacie hodiny a teoretickú časť didaktických hier.

Druhý stupeň začína o 8:45 hod. teoretickou časťou účelového cvičenia v školskom areáli a v telocvični.

7. 9. 2021 - v utorok

Prvý stupeň bude mať praktickú časť didaktických hier.

Druhý stupeň  začína o 8:45 hod. a bude mať praktickú časť účelového cvičenia.

Pokyny na ďalšie dni sprostredkujú žiakom triedni učitelia.

 

Všetkým prajem veľa radosti a úspechov.

Mgr. Dana Škultétyová

(zdroj: zsilava.edupage.org)

 

Organizačné pokyny pre zákonných zástupcov detí k prevádzke v MŠ od 02.09.2021

 

Vážení rodičia, prevádzka v MŠ začína dňa 02.09.2021 (štvrtok) v čase od 6,00 hod.

·         zoznamy detí so zaradením do tried nájdete na vchodových dverách

·         prevádzka MŠ je zabezpečená od 6:00 – 16:00hod.

·         deti privádzajte načas, najneskôr do 7:45 hod.

·         deti si vyzdvihnite najneskôr do 15:50 hod.

·         novoprijaté deti je vhodné vyzdvihovať skôr  z dôvodu ľahšej adaptácie  - čas si dohodnite s pani učiteľkou

·         pri prvom nástupe dieťaťa do MŠ predloží rodič „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“, ktoré bude k dispozícii v šatni každej triedy, alebo si ho môže stiahnuť Vyhlasenie_o_bezpriznakovosti.docx

 

Čo potrebuje dieťa do materskej školy

 • ·         uzatvorenú a podpísanú obuv (nie šľapky!)
 • ·         pyžamo
 • ·         hrebeň - dievčatá
 • ·         hygienické vreckovky
 • ·         náhradnú spodnú bielizeň a oblečenie (nechať v skrinke)

 

Prosíme rodičov, aby deťom podpísali všetky osobné veci.

(zdroj: https://ms-ilava.webnode.sk/)

Prílohy

20488.docx

20488.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 23,74 kB

20558.docx

20558.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 21,4 kB
Dátum vloženia: 30. 8. 2021 15:56
Dátum poslednej aktualizácie: 30. 8. 2021 17:18
Autor: Veronika Klobučníková

AKTUÁLNA TEPLOTA

24.9.2021 17:14

Aktuálna teplota:

19.3 °C

Vlhkosť:

55 %

Rosný bod:

10.1 °C

MOBILNÁ APLIKÁCIA

V obraze

Aktuálne informácie v mobilnej aplikácii voľne k stiahnutiu:

Google playApp store

KNIŽNICA DK ONLINE

Mestská knižnica


ON-LINE katalóg

Prevádzková doba
pondelok až piatok
v čase 10:00-21:00 hod.
 

FOTOGALéRIA

Náhodný výber z galérie

Pôvodná architektúra

SPOLKY A ORGANIZÁCIE