Menu

sk

Preklad (translations)

mesto ILAVA
mesto
Ilava

Výberové konanie - obec Červený Kameň

logo

Obec Červený Kameň vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky materskej školy.

Obec Červený Kameň, 018 56 Červený Kameň 226 podľa ustanovenia § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky Materskej školy, so sídlom: 018 56 Červený Kameň 228 

Požadované predpoklady na výkon pracovnej činnosti a iné kritéria a požiadavky:

• kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórií alebo podkategórii pedagogického zamestnanca podľa § 11 a 12 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch o odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 173/2023 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov

• splnenie podmienky zaradenia do kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec

• najmenej 5 rokov výkonu pedagogickej činnosti ku dňu uskutočnenia výberového konania podľa § 3 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

• bezúhonnosť

• zdravotná spôsobilosť

• ovládanie štátneho jazyka

• osobnostné a morálne predpoklady

• predloženie návrhu koncepcie rozvoja školy

 

Zoznam požadovaných dokladov:

• písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,

• úradne overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní

• doklad potvrdzujúci splnenie podmienky zaradenia do kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec

• potvrdenie o dĺžke pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca

• profesijný štruktúrovaný životopis s uvedením kontaktných údajov

• písomný návrh koncepcie rozvoja príslušnej školy

• čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon funkcie riaditeľa školy

• čestné vyhlásenie o splnení predpokladu bezúhonnosti podľa § 15 ods. 1 a 2 zákona č. 138/2019 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

• súhlas uchádzača so spracovaním a použitím osobných údajov na účely výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Viac informácií v prílohe.

Prílohy

MŠ - výberové konanie

MŠ - výberové konanie 2024.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 159,51 kB
Dátum vloženia: 17. 6. 2024 10:53
Dátum poslednej aktualizácie: 17. 6. 2024 11:07
Autor: Veronika Klobučníková

PARKOVANIE

TRIEDENIE OLEJA

SOCIÁLNE SIETE

KNIŽNICA DK ONLINE

Mestská knižnica


ON-LINE katalóg

Prevádzková doba
pondelok až piatok
v čase 10:00-21:00 hod.
 

FOTOGALÉRIA

Náhodná fotogaléria

Ilava a okolie

SPOLKY A ORGANIZÁCIE