Menu

sk

Preklad (translations)

mesto ILAVA
mesto
Ilava

Zápisy detí do škôlok

Zápisy detí do škôlok

Zápisy do MŠ ILAVA a MŠ KLOBUŠICE sa budú konať v utorok 16. mája a stredu 17. mája 2023.

Materská škola, Medňanská 512, Ilava

Materská škola, Okružná 53/5, Ilava - Klobušice

 

pozývajú na zápis detí v termínoch: 

 

 

16. 05. 2023 (utorok) v čase od 10:00 do 15:00 (Klobušice do 16:00 h)

17. 05. 2023 (streda) v čase od 10:00 do 13:00

 


 

Podmienky prijatia dieťaťa na predprimárne vzdelávanie

do Materskej školy, Medňanská 512, Ilava

 

Spôsob podania žiadosti:

 • osobne v určených dňoch,
 • poštou - doporučene na adresu materskej školy
 • prostredníctvom elektronického podania doručeného do elektronickej schránky materskej školy.

 

Formulár žiadosti:

 • zákonný zástupca má možnosť stiahnuť si Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie z webovej stránky materskej školy: Materská škola Ilava (webnode.sk)MŠ Klobušice (webnode.sk)
 • prevziať si žiadosť osobne v materskej škole,
 • použiť vlastný formulár, ktorý obsahuje všetky potrebné náležitosti.

 

Podmienky prijatia dieťaťa:

 

Na predprimárne vzdelávanie do materskej školy sa na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu prijímajú deti spravidla od troch do šiestich rokoch veku.

 

Pre dieťa, ktoré dovŕšilo päť rokov veku do 31. augusta 2023 je predprimárne vzdelávanie povinné.

 

Dieťa, ktoré navštevuje materskú školu a do 31. 08. 2023 (vrátane) dovŕši päť rokov veku, sa bez povinnosti opätovne žiadať o prijatie do materskej školy automaticky od 1. septembra 2023 stáva dieťaťom plniacim povinné predprimárne vzdelávanie.

Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roka veku nedosiahne školskú spôsobilosť, riaditeľ materskej školy rozhodne o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole na základe písomného súhlasu príslušného centra poradenstva a prevencie, písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast a s informovaným súhlasom rodiča.

 

Po prijatí detí, pre ktoré bude  predprimárne vzdelávanie povinné a ktoré budú pokračovať v plnení povinného predprimárneho vzdelávania, budú v prípade zvýšeného záujmu zákonných zástupcov do MŠ v Ilave, Medňanská 512, Ilava až do naplnenia kapacity prednostne prijaté deti:

 

 

 • ktoré nedovŕšia do 31. 08. 2023 vek 5 rokov a zákonný zástupca bude žiadať v školskom roku 2023/2024 o zaradenie ako dieťa plniace povinné predprimárne vzdelávanie, pričom predloží so žiadosťou aj písomný súhlas príslušného zariadenia poradenstva a prevencie a súhlas všeobecného lekára pre deti a dorast a dieťa má trvalý pobyt v Ilave,
 • ktorých súrodenci sú už prijatí do Materskej školy, Medňanská 512, Ilava a dieťa k 31.08. 2023 dovŕši 3 roky veku,
 • zamestnancov Materskej školy, Medňanská 512, Ilava a Základnej školy, Medňanská 514/5, Ilava,
 • ktorých rodičia sú poberateľmi dávky v hmotnej núdzi alebo sa ocitli v ťažkej životnej situácii a z dôvodov hodných osobitného zreteľa a dieťa má trvalý pobyt v Ilave,
 • s trvalým pobytom v Ilave,
 • od najstaršieho dieťaťa po naplnenie kapacity materskej školy.

 

 

Termín vydávania rozhodnutí:

 • do 30. 06. 2023 (v odôvodnených prípadoch aj neskôr)

 

Potvrdenie záujmu o prijatie dieťaťa:

 

Zákonný zástupca najneskôr do 15. júla 2023 spätne potvrdí záujem o prijatie dieťaťa do MŠ emailom na adresu:

MŠ ILAVA:  skolka@ilava.sk alebo telefonicky: 0948 474 231.

 

V opačnom prípade to bude považované ako nezáujem a miesto bude obsadené iným dieťaťom.

 

Kedy je dieťa prijaté?

 • ak zákonný zástupca obdrží rozhodnutie o prijatí
 • ak zákonný zástupca potvrdí záujem o prijatie do našej MŠ

 

Ostatné dôležité informácie:

 • všetky nevybavené žiadosti sa evidujú a v prípade uvoľnenia kapacity riaditeľka postupne kontaktuje rodičov podľa veku dieťaťa,
 • prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie je v plnej kompetencii riaditeľky MŠ.

 

Nástup do Materskej školy, Medňanská 512, Ilava:

 • prevádza Materskej školy v školskom roku 2023/2024 bude obnovená dňa 04. 09. 2023 o 6:00, zákonní zástupcovia privádzajú deti v čase od 6:00 do 7:45 a prevezmú si ich v čase od 14:30 do 15:50,
 • zákonní zástupcovia novoprijatých detí by mali rešpektovať postupnú adaptáciu dieťaťa zvlášť v prípade, ak dieťa ešte nenavštevovalo žiadne predškolské zariadenie (nechať dieťa v MŠ iba v dopoludňajších hodinách počas prvého týždňa a pobyt predlžovať podľa adaptačnej schopnosti dieťaťa),
 • v prípade zhoršenej adaptačnej schopnosti dieťaťa môže riaditeľka rozhodnúť o prerušení dochádzky dieťaťa z dôvodu zníženej schopnosti adaptácie.

 

Termín, miesto predkladania žiadostí zákonných zástupcov ako aj podmienky pre prijatie dieťaťa boli prerokované a odsúhlasené so zriaďovateľom.

 


 

Podrobnosti k zápisom a prihlášky na stiahnutie nájdete na weboch materských škôl:

Zápis detí do našej škôlky :: Materská škola Ilava (webnode.sk) 

Zápis detí na školský rok 2023/2024 :: MŠ Klobušice (webnode.sk) / Žiadosť o prijatie dieťaťa.pdf (cbaul-cdnwnd.com)

                                                                                                         

-verk/msil/msklob-

Dátum vloženia: 15. 5. 2023 9:01
Dátum poslednej aktualizácie: 15. 5. 2023 9:15
Autor: Veronika Klobučníková

PARKOVANIE

TRIEDENIE OLEJA

SOCIÁLNE SIETE

KNIŽNICA DK ONLINE

Mestská knižnica


ON-LINE katalóg

Prevádzková doba
pondelok až piatok
v čase 10:00-21:00 hod.
 

FOTOGALÉRIA

Náhodný výber z galérie

SPOLKY A ORGANIZÁCIE