sk

Preklad (translations)

mesto ILAVA
mesto
Ilava

Interpelácia primátora ohľadom mosta ponad Vážsky kanál

Interpelácia primátora ohľadom mosta ponad Vážsky kanál

Primátor mesta Ilava Ing. Viktor Wiedermann zaslal Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja otázky dotazujúc sa na vývoj situácie ohľadom mosta ponad Vážsky kanál. Zverejňujeme oficiálnu odpoveď od riaditeľa Úradu TSK.

Dňa 28. júla 2021 poslal primátor mesta Ilava svoju interpeláciu predsedovi Trenčianskeho samosprávneho kraja, ako aj riaditeľovi Správy ciest TSK. Nižšie si môžete prečítať citáciu mailu, ktorým sa Ing. Viktor Wiedermann dotazoval na vývoj situácie v súvisloti s mostom resp. s verejným obstarávaním. Zároveň zverejňujeme aj oficiálnu odpoveď, ktorá mu bola doručená od riaditeľa Úradu TSK. 

 

Ing. Viktor Wiedermann, primátor mesta Ilava, poslané predsedovi TSK a riaditeľovi Správy ciest TSK dňa 28.7.2021:

Dobrý deň pán riaditeľ,

Dovoľte mi aby som Vás informoval o situácii ohľadom železničného podjazdu v Ilave, kedy dňa 26.7., v skorých ranných hodinách, došlo k jeho zaliatiu a to z dôvodu intenzívnych zrážok. Cesta pod železničným podjazdom je momentálne, z dôvodu celkovej uzávery mosta cez Vážsky kanál, jedinou prístupovou cestou na mestskú časť Sihoť. V dôsledku takýchto situácií ostáva táto mestská časť „odrezaná“ od mesta, čo spôsobuje zvyšujúce sa napätie a hnev (až agresivitu) medzi obyvateľmi tejto mestskej časti. Napriek argumentácii mesta Ilava, že v súčasnosti stále prebieha verejné obstarávanie na realizátora výstavby nového mosta, tento argument už obyvateľom Sihote nestačí. Nedávno sa na moste objavil hanlivý baner o neschopnosti kompetentných túto situáciu riešiť a ťažko predikovať čo bude nasledovať...

V tejto súvislosti Vás chcem požiadať o Vaše oficiálne stanovisko v súvislosti s prebiehajúcim verejným obstarávaním.

Je reálne, že bude tento rok ukončené a začnú sa aj stavebné práce na tomto moste?

Chcem Vás požiadať o odpoveď najneskôr do 10.8., kedy bude mimoriadne zasadnutie MsZ, kde by som chcel informovať poslancov a obyvateľov mesta Ilava o ďalšom vývoji tohto projektu.

Ďakujem.

 

Ing. Marek Briestenský, poverený riadením Úradu TSK, odpoveď primátroovi zo dňa 9.8.2021:

Vážený pán primátor Ing. Wiedermann,

na základe Vašej žiadosti týkajúcej sa postupu verejného obstarávania na predmet zákazky „Odstránenie a výstavba mostného objektu cez Vážsky kanál v meste Ilava na ceste 11/574"  si  Vás dovoľujeme informovať o nasledujúcich skutočnostiach.

Verejné obstarávanie bolo vyhlásené zverejnením Výzvy na predkladanie ponúk vo Vestníku verejného obstarávania č. 94/2020 zo dňa 04.05.2020. Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja v nadväznosti na nedostatky a dodatočné požiadavky správcu toku v projektovej dokumentácii, zistené počas vyhodnocovania predložených ponúk, plánovala opätovne prehodnotiť a upraviť niektoré požiadavky týkajúce sa realizácie diela v súčinnosti s projektantom diela a zabezpečiť tak jednoznačný a zrozumiteľný opis predmetu zákazky v súlade s § 42 zákona  č.  343/2015  Z.  z.  o verejnom  obstarávaní  a o zmene  a doplnení  niektorých   zákonov   (ďalej  len  „zákon o verejnom obstarávaní") a opätovne vyhlásiť verejné obstarávanie postupom v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. Pokračovanie v procese verejného obstarávania by mohlo mať za následok budúce problémy a nezrovnalosti počas samotnej výstavby diela, nakoľko bolo (okrem iného) potrebné doplniť pôvodne neuvažované položky. Zmeny rozsahu diela zistené už počas prebiehajúceho verejného obstarávania celkom jednoznačne bránia v transparentnom postupe zadávania zákazky, pričom môžu znevýhodňovať verejného obstarávateľa v pozícií objednávateľa, kedy je zrejmé, že so zmenou špecifikácie predmetu plnenia dôjde aj k zmene ceny zhotoviteľa. Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja sa v tejto situácii nemohla spoliehať na ústretovosť budúceho potenciálneho zhotoviteľa, že nárast jeho ceny bude v povolených medziach § 18 zákona o verejnom obstarávaní, nakoľko za súlad akýchkoľvek zmien zmluvy so zákonom o verejnom obstarávaní zodpovedá v konečnom dôsledku verejný obstarávateľ a v prípade nedodržania pravidiel stanovených zákonom o verejnom obstarávaní (napr. v prípade navýšenia ceny diela nad rámec povolených15% z pôvodnej ceny diela) znáša pokuty, ktoré môže uložiť napr. Úrad pre verejné obstarávanie v správnom konaní, nehovoriac o možných  obštrukciách zo strany zhotoviteľa v súvislosti s požiadavkami na naviac práce. Pokračovaním vo verejnom obstarávaní za podrníenok, za akých bolo vyhlásené,  by sa Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja dostala do výrazne nerovnovážneho vzťahu s budúcim zhotoviteľom, ktorý by mal plnú moc nad kladením si podmienok týkajúcich sa realizácie naviac prác, ktorých potreba vznikla a na ktorých Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja trvá.

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja sa v nadväznosti na uvedené skutočnosti pokúša zrušiť verejné obstarávanie na pôvodne zašpecifikovaný rozsah prác, avšak od októbra 2020, kedy došlo k zrušeniu postupu zadávania zákazky zverejnením Informácie o výsledku verejného obstarávania vo Vestníku verejného obstarávania č. 224/2020 zo dňa 27.10.2020 pod zn. 38461-IPP, čelí Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja neustálym obštrukciám a opakovaným námietkam zo strany uchádzača, ktorý sa po otváraní ponúk umiestnil na základe stanovených kritérií predbežne na 1. míeste (jeho ponuka však v nadväznosti na zistené skutočnosti ohľadom potreby úpravy/doplnenia projektovej dokumentácie a potreby zahrnutia pôvodne neuvažovaných prác nebola zo strany členov komísie vyhodnotená). Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja sa dňa 23.07.2021 opätovne pokúsila zrušiť verejné obstarávanie, aby mohlo byť následne vyhlásené nové, s aktualizovanýmí požiadavkamí, opäť sa však daný uchádzač  obrátil  na  Úrad  pre  verejné  obstarávanie  s námíetkami  proti  zrušeniu.  Momentálne  prebieha   konanie o preskúmanie úkonov kontrolovaného na základe námietok zo strany uchádzača. Správa ciest TSK pripravuje podklady pre vyhlásenie nového verejného obstarávania vrátane aktualizácie rozpočtovej časti projektovej dokumentácie vzhľadom na zmeny cien dodávateľov stavebných materiálov.

.......

Odpoveď v pdf formáte nájdete aj v prílohe tohto článku. 

 

........

-red-

Prílohy

Odpoveď z TSK

Most Ilava.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,05 MB
Dátum vloženia: 11. 8. 2021 17:28
Dátum poslednej aktualizácie: 11. 8. 2021 17:47
Autor: Veronika Klobučníková

AKTUÁLNA TEPLOTA

24.9.2021 17:59

Aktuálna teplota:

18.7 °C

Vlhkosť:

56.2 %

Rosný bod:

9.8 °C

MOBILNÁ APLIKÁCIA

V obraze

Aktuálne informácie v mobilnej aplikácii voľne k stiahnutiu:

Google playApp store

KNIŽNICA DK ONLINE

Mestská knižnica


ON-LINE katalóg

Prevádzková doba
pondelok až piatok
v čase 10:00-21:00 hod.
 

FOTOGALéRIA

Náhodný výber z galérie

Ilavský hrad

SPOLKY A ORGANIZÁCIE