Menu

sk

Preklad (translations)

mesto ILAVA
mesto
Ilava

Na Záhumenskej ulici opäť počuť stavebný ruch, po takmer mesačnej prestávke sa v rekonštrukcii pokračuje

Na Záhumenskej ulici opäť počuť stavebný ruch, po takmer mesačnej prestávke sa v rekonštrukcii pokračuje

Po vykonaní štátneho stavebného dohľadu a rokovaní všetkých dotknutých strán sa v minulom týždni o správne uloženie telekomunikačného kábla postarala spoločnosť Slovak Telekom spolu s ich subdodávateľom. Od pondelka 6. novembra preto opäť počuť na tejto ulici stavebný ruch.

V októbri sa konali hneď dve mimoriadne zasadnutia mestského zastupiteľstva. Na oboch bola témou číslo jeden Záhumenská ulica a jej dokončenie. Jej rekonštrukcia si vyžiadala práce naviac, na ktoré bolo potrebné schváliť finančné krytie. Poslanci to však neodsúhlasili, a to hneď dvakrát.

V rámci piatej etapy rekonštrukcie ciest a chodníkov sa kompletne opravujú ulice Zámocká v Klobušiciach a Záhumenská v Ilave. Okrem toho pod tento projekt spadá aj rekonštrukcia chodníka a časti odstavnej plochy oproti pekárni na Pivovarskej ulici či vybudovanie chodníka na Hurbanovej ulici k parkovisku na železničnej stanici. Verejné obstarávanie na túto zákazku vyhrala spoločnosť Strabag, s.r.o s cenou diela 604 842,38 eur vrátane DPH. Lehota vykonania diela bola stanovená do konca septembra, avšak z objektívnych príčin bola realizátorovi predĺžená.

Komplikácie nastali pri výkopových prácach na Záhumenskej ulici. Firma Strabag presekla optický telekomunikačný kábel, ktorý bol nesprávne uložený. Škodu, ktorá tak vznikla spoločnosti Slovak Telekom, uhradili práve oni. „Na mestskom zastupiteľstve poslanci stále vychádzali z predikcie, že mesto platí nejaké sankcie, čo nie je pravda. Túto pokutu zaplatil realizátor stavby. My sme konkrétne pri tejto ulici žiadali poslancov o schválenie navýšenia finančných prostriedkov, ktoré súvisia so správnym uložením tohto kábla,” uviedol primátor mesta Ilava Viktor Wiedermann. Kompletná rekonštrukcia Záhumenskej ulice mala trvať 6 týždňov, práve komplikácie s odhalením optických káblov, tento časový horizont predĺžili.

Neschválenie finančného navýšenia malo za následok prerušenie prác na Záhumenskej ulici

Na mimoriadnom zastupiteľstve, ktoré sa konalo 10. októbra, bol mestským poslancom predložený model financovania prostredníctvom navýšenia pôvodného úveru. Okrem práce naviac, ktoré tam boli zarátané za Záhumenskú ulicu, vznikli dodatočné náklady aj na Pivovarskej a Zámockej ulici. „V prípočtoch a odpočtoch sa nachádzajú položky tak, ako boli vykonané priamo na stavbe. Napríklad na Zámockej ulici sa nerealizovala vsakovacia šachta a časť navrhnutého trativodu. Na chodníku na Pivovarskej ulici sa podľa projektovej dokumentácie rátalo s určitým percentuálnym podielom betónového podkladu, kde však vzniklo navýšenie ceny zhruba o 15-tisíc eur,” uviedol na rokovaní mestského zastupiteľstva zástupca primátora Anton Bajzík. Po tom, čo vedenie mesta predstavilo poslancom jednotlivé položky, ich zosumarizovali na celkovú sumu 43-tisíc eur. V nej sú zarátané aj náklady na správne uloženie optického kábla, ktorý bol počas prác odkrytý. Mesto ale deklarovalo, že vzniknuté náklady vynaložené práve na tento účel, bude následne žiadať naspäť od spoločnosti Slovak Telekom.

Práve finančné navýšenie tohto projektu sa nepáčilo poslancom. „Keď nevymôžeme nič, tak sme investovali 20-tisíc eur do niečoho, čo nie je mestské a mesto s tým nič nemá. Mesto tam žiadno nepochybilo. Nech si to Slovak Telekom rieši so Strabagom a spraví si to na svoje náklady. Veď Slovak Telekom spôsobil sám sebe škodu,” uviedol v diskusii poslanec Pavol Filo. „Ja chcem, aby sa to dokončilo, ale podľa zmluvy. A nie, že sa bude pokračovať iba vtedy, ak odsúhlasíte tieto financie. Som za pokračovanie, ale som proti týmto financiám, to je môj názor,” povedal na margo navyšovania finančných prostriedkov poslanec Tibor Meliš. „Objavili sa objektívne príčiny. Nikto vopred nevedel, že ten kábel tam bude takto položený a je potrebné, aby sme to vyriešili. A aby sme tým nestresovali a nezaťažovali obyvateľov mesta, konkrétne Záhumenskej ulice. Šesť týždňov tam majú rozkopanú cestu a my ideme riešiť to, že si to máme najskôr vybaviť s Telekomom, s mestom... Bol by som rád, aby sme toto teraz oddelili a poďme to riešiť separátne a koncentrovať sa na to, čo treba - na ukončenie tohto projektu,” povedal primátor mesta smerom k poslancom pred ich hlasovaním. To však nedopadlo pozitívne, za tento návrh hlasovali traja poslanci, proti boli šiesti a hlasovania sa zdržali traja. Výsledok hlasovania sa nezaobišiel bez množstva prejavených emócií najmä na strane obyvateľov ulice, ktorí v tomto “spore” ťahajú za najkratší koniec. Na základe týchto udalostí doručili na mestský úrad žiadosť o prehodnotenie postoja k rekonštrukcii Záhumenskej ulice s podpismi od jej osemnástich obyvateľov.

Druhé októbrové mimoriadne zastupiteľstvo so sebou prinieslo hlasovanie o inom modeli financovania prác naviac. Ani to však u poslancov neprešlo

V úvode rokovania, ktoré sa konalo 23. októbra, vedúca oddelenia výstavby informovala poslancov a verejnosť o okolnostiach uloženia telekomunikačného kábla z roku 2015. „Mesto Ilava vydalo v roku 2015 územné rozhodnutie na líniovú stavbu optických telekomunikačných vedení. V tomto rozhodnutí sa uvádzajú podmienky, za ktorých sa stavba uskutočňuje. Na takéto stavby sa už potom následne nevydáva stavebné povolenie, len územné rozhodnutie. Chcela by som vám citovať, že v rozhodnutí je presne dané, akým spôsobom sa optická trasa má realizovať,” uviedla Ingrid Kováčiková s tým, že po  prečítaní všetkých parametrov, ktorých sa firma, zodpovedná za uloženie kábla v roku 2015, mala držať. Ako ďalej uviedla, stavebný úrad následne zvolal výkon stavebného štátneho dohľadu za účelom preverenia stavu stavby. „Po tejto kontrole stavebný úrad využije všetky zákonné možnosti na to, aby spoločnosť Slovak Telekom, alebo zhotoviteľa upozornili na dodržiavanie podmienok tohto územného rozhodnutia. Budeme sa snažiť využiť všetky možnosti na nápravu, aby kábel, ktorý tam je, sa dal do takej hĺbky, v akej má byť,” dodala.

Primátor mesta sa vyjadril, že naďalej trvá na tom, aby bola Záhumenská ulica dokončená v čo najkratšom čase. Nakoľko medzi poslancami neprešiel návrh financovania prostredníctvom investičného úveru, mesto pripravilo iný model. „Financovanie je navrhované úpravou rozpočtu z vlastných zdrojov mínusovou položkou 25-tisíc eur za uzamykateľné stojiská pre zberné nádoby a plusovou položkou - rekonštrukcia chodníka Pivovarská ulica s tým, že výška úveru 605-tisíc eur zostáva zachovaná,” informoval zástupca primátora Anton Bajzík.

Po dlhej poslaneckej diskusii ani na tomto rokovaní nedošlo k schváleniu potrebných financií. Počet hlasov poslancov, ktorí hlasovali “za” nebol dostačujúci. „Budeme robiť všetko preto, aby Mesto Ilava  čo najkratšom čase našlo riešenie. Aj napriek tomu, že finančný rozpočet nebol navýšený, túto ulicu musíme dostať do stavu, aby bola bezpečná,” odpovedal pre novinárov po konaní mimoriadneho mestského zastupiteľstva primátor mesta Ilava Viktor Wiedermann.

Stretnutie všetkých dotknutých strán už prebehlo. Hlavným cieľom bolo nájsť spoločné riešenie

Vo štvrtok 26. októbra sa priamo na Záhumenskej ulici stretli zástupcovia vedenia mesta, pracovníci stavebného úradu, zástupcovia spoločnosti Slovak Telekom a Suptel (spoločnosť, ktorá v roku 2015 ukladala na tejto ulici telekomunikačný kábel, ktorý bol pri rekonštrukcii v septembri 2023 odkrytý), zástupcovia realizátora stavby - spoločnosti Strabag a ich subdodávateľa, za účelom vykonania štátneho stavebného dohľadu a v rámci neho zadokumentovania aktuálneho stavu. Hlavným cieľom bolo nájsť riešenie, aby sa v čo najkratšom čase pokračovalo v dokončení rekonštrukcie Záhumenskej ulice. Prítomní boli aj niektorí poslanci a obyvatelia dotknutej ulice. Nasledovali rokovania na pôde mestského úradu.

Takmer po mesiaci na Záhumenskej ulici počuť opäť stavebný ruch a rekonštrukcia pokračuje

V pondelok 30. októbra sa o správne uloženie telekomunikačného kábla postarala spoločnosť Slovak Telekom spolu s ich subdodávateľom. Následne už nič nebráni tomu, aby spoločnosť Strabag, ako realizátor diela 5. etapy rekonštrukcie ciest a chodníkov v Ilave, pokračovala v prácach na Záhumenskej ulici. Od pondelka 6. novembra preto opäť počuť na tejto ulici stavebný ruch a môžeme sa priblížiť ku jej dokončeniu.

 

-verk-

Dátum vloženia: 13. 11. 2023 12:05
Dátum poslednej aktualizácie: 13. 11. 2023 12:18
Autor: Veronika Klobučníková

PARKOVANIE

TRIEDENIE OLEJA

SOCIÁLNE SIETE

KNIŽNICA DK ONLINE

Mestská knižnica


ON-LINE katalóg

Prevádzková doba
pondelok až piatok
v čase 10:00-21:00 hod.
 

FOTOGALÉRIA

Náhodný výber z galérie

Ilava koncom 19. storočia

SPOLKY A ORGANIZÁCIE