sk

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

mesto ILAVA
mesto
Ilava

NOVOROČNÝ ROZHOVOR S PRIMÁTOROM MESTA

Novoročný rozhovor s primátorom mesta Ilava

"V roku 2020 Ilavu čakajú nové výzvy a projekty, ktoré mesto doposiaľ nepoznalo.“

V novoročnom rozhovore budeme spoločne s primátorom Ilavy Viktorom Wiedermannom bilancovať starý rok a pozrieme sa aj na plány pre rok 2020.

 • Pán primátor, začnime úspechmi... Z čoho máte najväčšiu radosť, že sa podarilo v roku 2019 v meste dosiahnuť?

Som veľmi rád, že sa nám podarilo zrealizovať výstavbu nového detského ihriska v Klobušiciach, ďalej zjednosmernenie ulíc Medňanská a Kpt. Nálepku. Bolo to najmä v rámci zlepšenia bezpečnosti premávky na týchto uliciach. Myslím si, že to splnilo svoj cieľ, dopravná situácia na týchto miestach je teraz bezpečnejšia a prehľadnejšia. Podarila sa nám aj výsadba zelene na kruhovom objazde, pričom v tomto trende by sme chceli pokračovať aj naďalej, napríklad na námestí. Revitalizácia zelene totiž patrí pod jeden z bodov môjho programu s názvom „Viac zelene do mesta“. Ďalej prebehla oprava sociálnych zariadení v Materskej škole Medňanská. Zrealizovali sme a úspešne ukončili projekt kompostéry, ktorý bol podporovaný z Európskej únie. V rámci neho sme dostali 507 kompostérov, ktoré boli na základe žiadostí zdarma rozdané do domácností.

 • Dom smútku v Klobušiciach dostal v roku 2019 novú fasádu. Sú na klobušickom cintoríne aj ďalšie plány?

Áno, presne tak. Aktuálne tam prebieha odkúpenie pozemkov mestom od ich vlastníkov. Dôvod vysporiadania pozemkov v areáli cintorína je ten, že následne po odkúpení môžeme pokračovať v realizácii chodníkov a zámkovej dlažby tak, aby bola rekultivácia tohto cintorína kompletne dokončená.

 • Pozornosti radnice neušla ani oprava veží na kostole. Ako sa mesto postavilo k tejto nevyhnutnej rekonštrukcii?

Som veľmi rád, že sme prispeli na opravu a obnovu veží farského Kostola všetkých svätých v Ilave sumou 20 tisíc eur. Chcel by som poďakovať tým poslancom, ktorí túto myšlienku podporili a ukázali, že im záleží na zachovaní nášho kultúrneho dedičstva, nakoľko ilavský kostol je národná kultúrna pamiatka, tak sme veľmi radi, že bude slúžiť aj naďalej svojmu účelu.

 • Úpravám sa nevyhlo ani futbalové ihrisko na Sihoti. O aké zmeny išlo? A aké sú tu ďalšie plány?

Areál futbalového ihriska bol oplotený a upravili sme tam prevádzkové hodiny, keďže tam často dochádzalo k poškodzovaniu majetku a devastácii. Budú tam prebiehať futbalové súťaže mladších a starších žiakov. Máme ambíciu to ďalej rozširovať, či už pôjde o závlahu alebo o kamerový systém, aby bol tento areál monitorovaný. To všetko sú plány do budúcna, ale teda začali sme tým, že je futbalové ihrisko oplotené a areál uzamykateľný.

 • Keď sme pri téme futbalu v Ilave. Chceli by ste ho viac podporiť a pozdvihnúť?

Futbal v Ilave je organizovaný cez MFK, ktorý má síce v názve „mestský“, ale jeho fungovanie nie je cez mesto. Ide o občianske združenie, ktorému dávame z mestského rozpočtu dotáciu na ich činnosť. Tento rok je to 9,5 tisíc eur. Ja chcem klásť dôraz najmä na mládežnícky šport. To sa netýka iba futbalu, ale celkovo športu v Ilave.

 • Pristavme sa ešte na chvíľočku pri športe. V našom meste je na vysokej úrovni najmä badminton a karate. Aj v rozpočte na rok 2020 je pre tieto športy vyčlenená pekná dotácia...

Áno, úspechy karatistov a badmintonistov sú výborné a na vysokej úrovni reprezentujú naše mesto. V rámci mestského rozpočtu sme im vyčlenili dotáciu, ktorá je najvyššia, akú doposiaľ dostali. Je vo výške 10,5 tisíc eur. Oceňujeme najmä to, že majú dlhoročnú tradíciu, vyrástli tu už dve alebo tri generácie športovcov. Máme napríklad majsterku sveta a reprezentantov, ktorí majú medzinárodné úspechy.

 • Kultúra v Ilave, dá sa povedať, sa stavia na nohy a k tradičným podujatiam pribúdajú ďalšie. Vymenúvať tu teraz všetky asi netreba, ale ktoré z nich sú možno takou Vašou najväčšou srdcovkou?

Snažíme sa pozdvihnúť aj kultúru a myslím, že sa nám darí pomaličky zvyšovať aj záujem verejnosti, čo je vidieť aj na účasti na jednotlivých podujatiach. Ani v uplynulom roku samozrejme nechýbal tradičný Bartolomejský jarmok či Mikulášske trhy na námestí. Adventný veniec je tiež veľmi peknou ilavskou tradíciou. Tento raz však vzrástol počet podujatí práve v adventnom období, ktoré boli veľmi pekné a máme o nich množstvo pozitívnych ohlasov. Rozprávkový zimný park, ktorým ožili slovenské tradičné rozprávky, bol aj pre mňa veľmi pekným podujatím. Z kultúry by som ale spomenul napríklad aj protidrogový vlak, ktorý mal edukatívny charakter a pozitívny ohlas u žiakov. Výnimočným podujatím v roku 2019 bola aj oslava storočnice ilavského športu, kde sme oceňovali množstvo osobností spätých so športom v Ilave, ktorí sa pričinili o jeho rozvoj.

 • Spomenuli sme v krátkosti gro aktivít, ktoré sa udiali v roku 2019. Pozrime sa teraz dopredu. Aké plány, ciele a výzvy by ste chceli naplniť v roku 2020?

Čakajú nás dve veľké výzvy. Prvou je zriadenie mestskej polície v Ilave narozpočtovanej na 100 tisíc eur. V tomto balíku je rekonštrukcia budovy, nákup automobilu a vybavenia, plus platy dvoch príslušníkov. Začiatok jej činnosti by mal byť v prvom polroku a zároveň s tým by sa už riešil aj projekt parkovania centrálnej mestskej zóny. Čiže bude nastavená nová parkovacia politika, ktorá bude v prvom polroku pripravená a odkomunikovaná s občanmi, pričom optimistický variant je, že skúšobné obdobie nového parkovacieho systému by sa spustilo v letných mesiacoch. S týmito novinkami je úzko spätý aj kamerový systém, ktorý plánujeme taktiež rozširovať a postarať sa tak o zvýšenie bezpečnosti v meste v kooperácii aj so štátnou políciou.

 • O týchto veľkých celomestských témach sa zrejme ešte bude diskutovať aj s verejnosťou...

Áno samozrejme, sú to síce citlivé veci, ale je potrebné s občanmi to dostatočne odkomunikovať, nakoľko ide o nevyhnutné zmeny. Už dávnejšie k nim pristúpili aj okolité mestá. My máme v súčasnosti na námestí jedno veľké neprehľadné parkovisko, ktoré potrebujeme zregulovať. Musíme nájsť spôsob, ako sa s tým vysporiadať. Ale samozrejme o všetkom budeme verejnosť postupne informovať na zastupiteľstvách, na mestskom webe či článkami v Ilavskom mesačníku.

 • Ďalšou veľkou témou pre nasledujúce obdobie je otázka tepelného hospodárstva...

Nakoľko nám končí zmluva so súčasným prevádzkovateľom, budeme musieť prijať novú koncepciu tepelného hospodárstva. Je na poslancoch, akým spôsobom sa s touto témou vysporiadame do budúcnosti. Takže aj toto nás čaká v roku 2020.

 • Veľmi diskutovanou témou je nepochybne otázka prístavby Materskej školy Klobušice. My sa tejto téme budeme venovať v nasledujúcich vydaniach Ilavského mesačníka podrobne a uvedieme celú genézu a ďalšie kroky. Napriek tomu, zatiaľ aspoň stručne... Rodičov bude určite zaujímať, aké sú ďalšie plány v tomto smere.

Realizátor stavby zmluvu, ktorú podpísalo ešte bývalé vedenie mesta, vypovedal s tým, že nie je schopný stavbu realizovať. Začiatkom roka otvoríme verejné obstarávanie na nového realizátora stavby. Projekt je pripravený a odsúhlasený, výška nenávratného príspevku zostáva taktiež nezmenená. Budú sa pristavovať dve triedy, pričom ide o kontajnerový typ prístavby.

 • Aké ďalšie investičné akcie čakajú Ilavu v roku 2020?

Čaká nás oprava chodníkov a ciest, kde v prvej etape je naplánovaná rekonštrukcia ciest Medňanská (za školou),  Moyzesova ulica a chodníkov od domu kultúry po Sigmiu a od Hydrostatiky po Košeckú ulicu. Taktiež sa bude rekonštruovať časť chodníka v Klobušiciach a síce od Wolkerovej ulice po obchod CykloŠatka. Tu chcem zdôrazniť, že v prvej fáze rekonštrukcie chodníkov a ciest sme pristúpili k riešeniu takých komunikácií, ktoré nevyžadovali vypracovanie projektovej dokumentácie. Obnova a rekonštrukcia bude spočívať v položení nového asfaltového povrchu. Pri výbere sme zohľadnili aj skutočnosť, že SPP a telekomunikácie majú v tomto roku naplánované riešenie nových rozvodov, a preto budú niektoré časti mesta rozkopávať.  Zároveň budeme pripravovať projekty na druhú etapu, kde verím, že s poslancami nájdeme konsenzus na to, akým spôsobom by sa druhá etapa financovala a taktiež ohľadom výberu najfrekventovanejších ulíc, ktoré by sa dostali do tejto etapy. V tomto roku sme boli úspešní aj v projekte na rekonštrukciu Požiarnej zbrojnice v Iliavke, kde dostaneme finančný príspevok cca 30 tisíc eur s tým, že niečo budeme dofinancovávať aj my. Ďalej cez MAS Vršatec v rámci projektov, ktoré teraz bežia, máme žiadosť o nenávratný finančný príspevok vo výške 50 tisíc eur na opravu športovísk. Ide o ihrisko v areáli základnej školy.

 • Veľa sa v minulosti hovorilo aj o rekonštrukcii verejného osvetlenia. Aká je aktuálne situácia? Je realizácia v tomto roku reálna?

My už máme pripravený projekt, ktorý budeme trochu upravovať. Máme revíznu správu, ktorou sme zaviazaní, aby sme odstránili niektoré poruchy. Myslím si, že na realizáciu rekonštrukcie by nám mohol postačiť aj rezervný fond, čo je samozrejme ešte na dohode s poslaneckým zborom. V každom prípade, verejné osvetlenie sa bude určite riešiť tento rok.

 • Ilavu trápi veľký problém, ktorého riešenie síce nie je v kompetencii mesta, ale opýtam sa aj naň. Ide o uzatvorený most cez Vážsky kanál. Ako by mohol vyzerať vývoj v tejto „zapeklitej situácii“?

Z mojej pozície sa to snažím čo najviac urýchliť prostredníctvom apelov, stretnutí a rokovaní so zástupcami Trenčianskeho samosprávneho kraja, v ktorého správe most je. Ale žiaľ je to o rozpočte TSK, ako sa s tým oni vysporiadajú. O situácii s mostom je informovaný aj premiér súčasnej vlády. Projekty sú urobené a odsúhlasené, nasleduje verejné obstarávanie na realizátora rozobratia stavby mosta. Z našej strany to budeme naďalej intervenovať v rámci našich možností, nakoľko ide o problém, ktorý nás veľmi trápi.

 • Samosprávy museli pristúpiť aj k nepopulárnym opatreniam, akými je zvyšovanie daní a poplatkov za odpad, o čom sme už v Ilavskom mesačníku občanov podrobne informovali. Mohli by ste spomenúť, aké trendy by mesto chcelo v tejto oblasti naplniť? 

Presne tak, táto téma už bola podrobne rozobratá a museli sme sa s novými zákonmi vysporiadať aj my. Čo by som však chcel spomenúť je, že sa nám podarilo vysúťažiť auto, ktoré bude vybavené vážiacim systémom, takže do budúcna už budeme pripravení aj na adresný množstevný zber. Čiže trendy aj u nás pôjdu smerom k separácii, kompostovaniu a adresnému množstevnému zberu.

 • Bilancovaním sme sa rozlúčili so starým rokom. Novými plánmi a víziami, ktoré ste nám práve predstavili, sme zase privítali rok 2020. Čo by ste ešte chceli takto na začiatok roka odkázať alebo zaželať obyvateľom Ilavy?

V prvom rade by som chcel poďakovať poslancom, poslankyniam, zamestnancom úradu a všetkým občanom, ktorí v uplynulom roku svojou aktívnou činnosťou prispeli k rozvoju a zvyšovaniu kvality života v našom meste. Bez ich práce by nebolo možné dosiahnuť žiaden progres. Ďakujem občanom mesta za trpezlivosť. Z môjho pohľadu bolo potrebné nastaviť procesy tak, aby sme už v tomto roku dosiahli aj reálne výsledky. Všetkým obyvateľom Ilavy želám v novom roku pevné zdravie, veľa úspechov v pracovnom a osobnom živote. A taktiež veľa správnych rozhodnutí.

 

Za rozhovor poďakovala  

V. Klobučníková

 

Dátum vloženia: 8. 1. 2020 23:06
Dátum poslednej aktualizácie: 8. 1. 2020 23:30
Autor: Veronika Klobučníková

Rýchle odkazy

Koronavírus


Smútočné oznamy
Videozáznamy
Otázky a odpovede
Geografický systém
Ilavský mesačník

Fotogaléria
Fotogaléria

Mobilná aplikácia

Mobilná aplikácia

Verejný internet v meste

Verejný Wifi internet

STU Dubnica n/V

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7
1
8 9
10 11 12 13 14
1
15
1
16
17 18 19 20 21 22
1
23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 10
DNES: 547
TÝŽDEŇ: 1373
CELKOM: 388536

AKTUÁLNA TEPLOTA

11.8.2020 15:00

Aktuálna teplota:

23 °C

Vlhkosť:

71.6 %

Rosný bod:

17.6 °C

MOBILNÁ APLIKÁCIA

V obraze

Aktuálne informácie v mobilnej aplikácii voľne k stiahnutiu:

Google playApp store

KNIŽNICA DK ONLINE

Mestská knižnica


ON-LINE katalóg

Prevádzková doba
pondelok až piatok
v čase 10:00-21:00 hod.
 

FOTOGALéRIA

Náhodný výber z galérie

List kráľovnej Barbory

SPOLKY A ORGANIZÁCIE