Menu

sk

Preklad (translations)

mesto ILAVA
mesto
Ilava

 

Vážení návštevníci!

V tejto časti môžete zasielať Vaše otázky, pripomienky alebo námety, primátorovi mesta a poslancom mestského zastupiteľstva. Otázky, týkajúce sa oddelení MsÚ budú preposielané príslušným vedúcim odborných útvarov a referátov. 
Oznamujeme, že nebude odpovedané na nezmyslené otázky a nebudú akceptované vulgarizmy. 

Pod formulárom sa nachádza história zverejnených otázok, rozkliknutím na "+" sa otvoria všetky k nej príslušné údaje.

Pozn.: osobné údaje sú na základe nastavenia GDPR po 7 dňoch automaticky začiernené. 

Otázky poslancom

(Zadajte údaje a kliknite na Odoslať )

Stlačením tlačidla Odoslať beriete na vedomie, že pre účely vybavenia vašej otázky budeme po nevyhnutne dlhú dobu
(7 dní od zadania otázky) spracovávať vaše osobné údaje, ktoré ste poskytli v tomto formulári. Po tomto termíne budú vymazané automaticky systémom

Autor:        
Dátum vloženia: 5. 3. 2022

Dobrý deň,

mesto Ilava nedisponuje na svojom území krytmi civilnej ochrany (ani vo svojom vlastníctve ani v správe). V našom meste je možné využiť ako úkryt individuálne podzemné a pivničné priestory budov vo vlastníctve fyzických a právnických osôb. 

Kryty civilnej ochrany boli vybudované väčšinou v mestách s niekoľkodesiatkami tisíc obyvateľmi a informácie o ich počte, umiestnení, príp. kapacite má v evidencii Ministerstvo vnútra SR, pod ktoré spadá celá civilná ochrana.

V prípade potreby evakuácie obyvateľov v našom meste by boli na tento účel využité budovy s väčšou kapacitou, t.j. kultúrne domy, telocvične, budovy školských zariadení, prípadne ich pivničné priestory.

Mgr. Jana Pučeková, Organizačno správne oddelenie

8. 3. 2022
Autor:                          
Dátum vloženia: 10. 5. 2021

Dobrý deň.

Dňa 7.5.2019  pri transformovaní starej stránky na novú sa Ilavský mesačník rok 2017 zobrazuje až na konci všetkých záložiek (t.z. nachádza sa na strane 7) za rokom 1996. Vymazaný nebol.

Požiadame správcu webu o úpravu a zaradenie podľa časovej línie.

 

S pozdravom

 

Ing. Anton Bajzík, 10. 5. 2021
Autor:                 
Dátum vloženia: 9. 11. 2020

Dnes /11.11.2020/  som  bol spolu so zástupcom primátora sa pozrieť na mieste autobusovej zastávky, dopravné značenie ja v poriadku, na ľavej strane komunikácie nie je dovolené parkovanie a je tam dostatok priestoru na obchádzanie autobusov, to že niektorí vodiči nedodržujú dopravné predpisy nie ja problém dopravného značenia, ale disciplinovanosti vodičov.

S pozdravom

Ing. Pavol Čiernik
Vedúci rozvoja - Mestský úrad Ilava

 

PS: Na pokyn primátora mesta Ilava bude mestská polícia kontrolovať dodržiavanie dopravných predpisov. 

ciernik, 13. 11. 2020
Autor:      
Dátum vloženia: 19. 10. 2020

Dobrý deň

Daná ulica by sa mala realizovať na jar 2021, nakoľko sa tento rok nenašli dostatočné finančné prostriedky v rozpočte mesta. Opravy miestnych komunikácii máme v požiadavkách za mestkú časť Sihoť každý rok. Tento rok sa dal vypracovať projekt a na jar by sa malo začať s realizáciou. Do priorít na rok 2021 dávame aj ostatné bočné ulice, ktoré potrebujú opravu a dúfam, že sa budúci rok podarí zrealizovať okrem spomínanej ulice aj nejaká ďaľšia.

S pozravom

Ing. Pavol Filo

Ing. Pavol Filo, 25. 10. 2020
Autor: Magda
Dátum vloženia: 15. 6. 2020
Autor:        
Dátum vloženia: 15. 2. 2020

Dobrý deň p. Vargová,

Na MsZ, konanom  dňa 11.2.2020 som predniesol, že predmetnú správu som obdržal 10.2.2020 o 19:41. Doporučil som poslancom, aby sa správa od HK zobrala na vedomie, nakoľko sme správu dostali neskoro,  nemáme vyjadrenie kontrolovaného subjektu a vrátili sa k správe po dôkladnom oboznámení sa.

S pozdravom

Ing. Vladimír Bagín, poslanec

Vladimír Bagín, 18. 2. 2020
Autor: Mgr. Jana Pavlovičová
Dátum vloženia: 13. 1. 2020
Autor: Dana Schmiedlova
Dátum vloženia: 10. 1. 2020
Autor: Mario Hrubý
Dátum vloženia: 2. 1. 2020
Autor:                          
Dátum vloženia: 22. 11. 2019

Dobrý deň.

Chatári, ktorí majú trvalý pobyt v meste Ilava tak, ako píšete platia poplatok podľa trvalého pobytu, t.j. ak si budú chcieť umiestniť zbernú nádobu aj pri svojej chatke a budú ju chcieť vysýpať (samozrejme popri ceste, resp. tam kde sa dostane smetiarske vozidlo), budú si musieť zbernú nádobu zabezpečiť (od mesta, alebo po vlastnej línií) a zaplatiť za odvoz odpadu zo zbernej nádoby nad rozsah stanovený VZN, t.j.v30 eur/rok zo 110l nádoby a takúto nádobu si nechať označiť. Tí, ktorí si nebudú chcieť priplatiť za odvoz odpadu zo zbernej nádoby nad rozsah stanovený VZN, sú povinný si odpad doniesť domov a vhodiť ho do nádoby patriacej k nehnuteľnosti, kde platí poplatok za komunálny odpad. Obdobné platí aj pre triedené zložky komunálneho odpadu. Samozrejme informácie plánujeme zverejniť a to v najbližšom čísle Ilavského mesačníka a na stránke mesta. Harmonogram zberu bude doručený do každej domácnosti tak, ako po minulé roky, taktiež bude zverejnený na stránke mesta v časti Technické služby => vývoz odpadu rok 2020.

S pozdravom 

Mgr. Stanislav Rendek, 3. 12. 2019
Autor:                          
Dátum vloženia: 18. 11. 2019

Odpoveď:

Efektívnosť zberu zmesového komunálneho odpadu (ďalej len ,,ZKO")  prostredníctvom veľkokapacitných kontajnerov pri súčasnom tlaku na efektívnosť  a  adresnosť  systému nakladania so ZKO zmysel  nemá  v dôsledku   toho  práve schválené nové VZN č. 9/2019  o  nakladaní s  komunálnymi  odpadmi  a  drobnými  stavebnými  odpadmi a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  na  území  mesta Ilava, účinné od 01. 01. 2020 nepozná pre systém zberu ZKO používanie veľkokapacitných kontajnerov, tento  systém  sa nahrádza systém zberu prostredníctvom zberných nádob pre jednotlivé  nehnuteľnosti  (tam, kde  je prístup  so  smetiarskym vozidlom) systémom  určených vriec (pre majiteľov chát s trvalým pobytom mimo mesta Ilava) a individuálnym systémom zberu ZKO (určený zástupca najmenej 10 poplatníkov dohodne s TSM systém zberu ZKO). Samozrejme pre predchádzanie vzniku nelegálnych  skládok na miestach, kde sú v súčasnosti umiestnené veľkokapacitné kontajnery bude zabezpečené ich zvýšené monitorovanie.

Taktiež aj touto cestou prosíme občanov MČ Iliavka, aby  nahlasovali  nelegálnu  činnosť,  či  už  na  tel. číslapracovníkov oddelenia TSM alebo priamo na políciu SR.
 
S pozdravom
 
Mgr. Stanislav Rendek, 21. 11. 2019
Autor:                          
Dátum vloženia: 17. 10. 2019
Dobrý deň.
Ako som už spomenul v prvotnej reakcií, čistenie chodníkov nožíkom nebolo mojím
 rozhodnutím ani príkazom,  ale  spôsob  práce  si  zvolila  sama  pracovníčka.
 Pracovníčka dostala úkol vyčistiť chodník od buriny, ktorý  plnila a bolo iba
 na jej rozhodnutí, ktorý  spôsob je  pre  ňu  najvhodnejší.  Samozrejme  boli
 následne všetci  pracovníci starajúci sa  o  údržbu  komunikácií a  chodníkov
 usmernení, že TSM disponuje  aj  ručným  náradím,  kt. môžu  pri svojej práci
 vyžívať.
 
 
Mgr. Stanislav Rendek, 18. 10. 2019
Autor:             
Dátum vloženia: 4. 10. 2019

Dobrý deň,

na detské ihrisko bolo pôvodne rozpočtovaných 7.000EUR. Na základe požiadavky poslancov MČ Klobušice (zdôvodnená žiadosťami občanov - mamičiek, na výbavu detského ihriska konkrétnymi detskými prvkami) bola suma navýšená o ďalších 7.800 EUR. Teda celková narozpočtovaná a odsúhlasená suma je 14.800EUR. Bohužiaľ, došlo pri procese verejného obstarávania zodpovedným zamestnancom mesta Ilava k navýšeniu o ďaľších 2.900EUR, čo nebolo prejednané v zmysle pravidiel zákona o rozpočtových pravidlách. Na poslednom MsZ sa jasne dohodlo, že suma 14800EUR je finálna a konečná.
Osobne si myslíme, že 15tis EUR s DPH na vybudovanie detského ihriska je postačujúca suma aj vzhľadom na zverejnené obstarania iných detských ihrísk v mestách SR.

S pozdravom,
poslanci Filo a Bartošová

Filo, Bartošová, 6. 10. 2019
Autor: Adriana
Dátum vloženia: 7. 9. 2019
Autor: Adriana
Dátum vloženia: 3. 9. 2019
Autor:                 
Dátum vloženia: 1. 9. 2019

Dobrý deň,

táto forma komunikácie bola prebratá z okolitých miest a obcií (kde v mnohých určite funguje a sú s ňou spokojní aj občania). U nás to však funguje asi tak ako vidíte. Niektorí poslanci majú záujem komunikovať a niektorí asi nie. Ja za seba to považujem za moju povinnosť odpovedať, kedže som dostal od občanov dôveru a zvolili si ma za svojho zástupcu príslušnej mestskej časti. Ale nemôžem odpovedať za svojich kolegov, ktorí majú na starosti svoje mestské časti. Takže niektoré otázky možno zostanú nezodpovedané tak, ako to bolo vo vašom prípade.

Ďakujem 

Ing. Pavol Filo

 

 

Pavol Filo, 2. 9. 2019
Autor: Adriana
Dátum vloženia: 31. 8. 2019
Autor:                 
Dátum vloženia: 28. 8. 2019

Dobrý deň,

otázka bola adresovaná konkrétne na poslancov mestskej časti Klobušice. Takže ak Vám nikto zatiaľ neodpísal skúste sa informovať mailom priamo na kolegov, ktorí majú danú časť na startosti

Ďakujem 

Ing. Pavol Filo

 

 

Ing. Pavol Filo, 28. 8. 2019
Autor: Adamová Mária
Dátum vloženia: 23. 8. 2019
Autor: Jarmila Sykorova
Dátum vloženia: 18. 8. 2019
Autor:                          
Dátum vloženia: 5. 7. 2019

Dobrý deň,

otázka je adresovaná všetkým poslancom mesta Ilava. Odpovedám teda za seba:

pri tvorbe nového webového sídla mesta Ilava bolo oznámené, že sa "nepočíta" ďalej s pokračovaním verejnej diskusie tak, ako "bývalo zvykom".  Apelovala som na primátora, aby diskusiu ponechal, prípadne, ak uvažuje úplne nad jej zrušením, ponechal ju do doby, kým si občania zvyknú na nový systém zadávania otázok a odpovedí. / komunikáciu prikladám v texte nižšie/.

Výsledok návrhu poznáte, časť "verejná diskusia" bola úplne zrušená. Namiesto toho sú otázky a odpovede- avšak v nešťastnom zobrazení, keďže odpovede sú "skryté" pod otázkou, a mnohých občanov ani len nenapadne kliknúť na otázku a takýmto spôsobom nájsť odpoveď.  Ponechanie resp. ukončenie diskusie na novom webovom sídle je konečným rozhodnutím primátora mesta (poslanci nedostali možnosť o tomto kroku hlasovať). 

Áno, za seba si dovolím tvrdiť, že  mesto nie je transparentné,  neposkytuje informácie v rozsahu, akou transparentnosť je, o.i. poslanci dodnešného dňa "nevideli" ani základný plán verejného obstarávania a  už vôbec nie jeho priebežnú  (mesačnú) aktualizáciu. Tieto kroky nevedú k vytvoreniu dôvery.. naopak. 

Nakoniec, nech si "otvorenosť" mesta  zhodnotia občania samostatne, o 3,5 roka.

S pozdravom, 

Karin Bartošová, poslankyňa

_______________________________________________________________________
 

Emailová komunikácia ohľadne zrušenia časti "verejná diskusia" na novom webovom sídle mesta Ilava:

22.2.2019

Dobry den p Pucek,

 dakujem za zhrnutie a uvadzam nasledovne:

 svoje dovody na ponechanie diskusie som uz uviedla. Ake bude rozhodnutie.. nech sa paci. Riadim sa heslom,   "nech si kazdy robi co chce, ako a kedy chce, ale nech si HRDO nesie i
zodpovednost za svoje myslienky a ciny"...

 Co sa tyka GDPR -⁠ namietka: pred prihlasenim do registracie na diskusiu sa obycajne uvadza cast a to, suhlas registrujuceho so 

zverejnenim svojho mena atd -⁠ kazda diskusia ma svoje pravidla a vyzaduje taketo
suhlasy. V opacnom pripade by museli zrusit diskusie k prispevkom vsetky mienkotvorne denniky.....hm...

mozem preposlat Vase stanovisko do redakcii a pockat si na ich reakciu...  Ak je terajsia forma

nevyhovujuca, preco neboli tieto nedostatky odstranene?

 A mozno bude lepsie najst inu vhodnejsiu formu na nastavenie
komunikacie medzi MsU a obcanmi.

 ESTE JEDEN NAVRH K REDIZAJNU WEBU: VYTVORIT PRIESTOR NA POSLANECKE
NAVRHY A POZIADAVKY MESTSKYCH CASTI ZVLAST..A PRIESTOR NA VYJADRENIA
OBCANOV.....

 Sp KB

 Dňa 22. 2. 2019 o 9:43 Karin Bartosova napísal(a):


 

Dobry den p. Pucek,

Co sa tyka zrusenia casti "diskusie" -⁠ forma otazky a odpovede je
zauzivana u webovych sidlach mesta...Ale problem mesta ILAVA je, ze
diskusia existuje roky.. a obcania su na nu zvyknuti. Ak sa zrusi,
budu to povazovat NEGATIVNY krok, kedy sa im ubralo pravo na
verejnu
diskusiu. Co je potrebne v diskusii zmenit, je mozno zmenit
prihlasovacie meno na skutocne meno a priezvisko" zo sucasnej
moznosti vyuzivania "nicku".. Koniec koncov, diskusie k clankom na
verejnych mienkotvornych mediach existuju...

Asi by sme si mali prestat mysliet, ze obcanov urad mesta
nezaujima... (kedze sa vobec "nevymyka" z ramcov diskusie na
mediach).

Este prosim o vysvetlenie, co na sucasnej diskusii nie je v sulade
s GDPR?  prosim potom konkretne paragraf atd.

Pekny den, s pozdravom, KB

email adresovaný Úradu mesta Ilava: 
Dňa 22. 2. 2019 o 7:45 Karin Bartosova napísal(a):

Dobry den,
v suvislosti s redizajnom weboveho sidla mesta Ilava a navrhom na
zrusenie casti "diskusia" predkladam navrh, aby sa tato cast
ponechala i na novom webe...
odovodnenie:
zakladne pravo slobody prejavu zakotvuje Ustava SR  ako hierarchicky
najvyššie postavený právny predpis platný v Slovenskej
republike. -⁠ Politické práva -⁠ čl. 26 Ústavy SR:
* Sloboda prejavu a právo na informácie sú zaručené.
* Každý má právo vyjadrovať svoje názory slovom, písmom,tlačou, obrazom alebo 
iným spôsobom, ako aj slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie 
bez ohľadu na hranice štátu.
* Vydávanie tlače nepodlieha povoľovaciemu konaniu. Podnikanie
v odbore rozhlasu a televízie sa môže viazať na povolenie štátu.
* CENZÚRA SA ZAKAZUJE.

Samosprava ako taka je verejna institucia a nie je to sukromna
firma.  Predstavitelia a zamestnanci mesta su povinni prijimat kriticke vyjadrenia od
obcanov, ktore by mali zodpovedne vysvetlovat, posudzovat ich
opravnenost a prijimat k tomu opatrenia. Lepsie je sa zamerat na
predchadzanie a znizovanie kritickych nazorov a postojov a
vyjadreniam. 

Pekny den, s pozdravom, KB
Karin Bartošová, 8. 7. 2019
Autor:                
Dátum vloženia: 24. 7. 2019

Dobrý deň,

myslím si, že otázka typu urobili by ste to takto doma na vlastnom? nie je na mieste. Nedá sa porovnávať situácia, ktorá vznikla v meste s tým, čo by som urobil doma. Vzhľadom k tomu, aká bola dopravná situácia v meste si myslím, že by nebolo celkom na mieste keby tam niekto 1-2 dni rozoberal a čisitil dlažbu. Plus vzhľadom k tomu aká bola dopravná situácia v priebehu pár dní čo sa tam robilo tak predlžovanie času by asi nebolo na mieste. A takisto investor ešte asi nepovedal posledné slovo a podľa dostupných informácií by mal byť vybudovaný nový chodník. Doma pri rozhodovaní vás netlačí ani čas a ani x-y nespojoných motoristov.

Ďakujem

Pavol Filo  

Pavol Filo, 8. 8. 2019
Autor:                         
Dátum vloženia: 7. 8. 2019

Dobrý deň,

nehádzal by som všetkých poslancov do jedného vreca. Určite je nás viac, ktorí máme záujem o riešenie otázok občanov a takisto sa aktívne do tejto problematiky aj zapájame. Stačí si pozrieť niektorý z posledných videozáznamov z mestského zastupiteľstva. A na otázku za čo berieme peniaze? by som sám za seba chcel povedať, že na to, koľko času strávime prípravou (ktorú nie je vidieť) a koľko síl nás mnoho krát stojí pretaviť dobrú vec na realitu (veľa krát na úkor rodiny), tak som si nie celkom istý, či je otázka financií na mieste.

Ďakujem

Ing. Pavol Filo  

Pavol Filo, 8. 8. 2019
Autor: Jozef
Dátum vloženia: 1. 8. 2019
Autor:                
Dátum vloženia: 4. 7. 2019

Dobrý deň, nedá sa mi nevyjadriť  k uvedenej problematike...

 na otázky  p. Dianovej k dotácii na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa:

Odpoveď k otázke č.1 p. Dianovej:

Riešenie dotácie k stravovacím návykom dieťaťa na zasadnutí školskej komisie.


Školská komisia dňa 3.6. nezasadala vôbec, ani to nemala v pláne, takže nemohla riešiť problematiku dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom. Všetci členovia obdržali plán zasadnutí na celý kalendárny rok, s ktorým všetci členovia školskej komisie súhlasili a s uvedenými termínmi zasadnutí boli uzrozumení. Ak sa vyskytne potreba mimoriadneho zasadnutia komisie pre školstvo, ja, ako predseda komisie, všetkých členov riadne pozývam na zasadnutie formou mailovej konverzácie.

Okrem vyššie uvedeného, komisie plnia funkciu stáleho alebo dočasného poradného, iniciatívneho a kontrolného orgánu MsZ. To znamená, že ŠK nevyrieši problematiku dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom, ale vyjadrí svoje odporúčacie stanovisko MsZ. Úlohou poslancov je hlasovať/nehlasovať za pozmeňujúce návrhy vo VZN, nie je to úlohou komisie, ktorá len „odporúča“. Zodpovednosť za nezahlasovanie za pozmeňujúce návrhy vo VZN na podporu výchovy k stravovacím návykom je na poslancoch, ktorí za predmetné VZN nezahlasovali, čím spôsobili ohrozenie dotovaného stravovania stravníkov-žiakov v školskej jedálni ZŠ. To znamená, že opäť rukojemníkmi v nezhode medzi poslancami sú nevinné deti-žiaci a ich zákonní zástupcovia...

Odpoveď k otázke č.2 p. Dianovej:

Zodpovednosť za dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom.


Je pravda, že riaditeľka/vedúca ŠJ  nestihne poprihlasovať  300-350 detí v posledný augustový týždeň na obedy. Keďže mesto nechválilo finančné limity, nemôže byť vypracovaná vnútorná smernica k vyššie uvedenej dotácii k stravovacím návykom dieťaťa.
Vnútorná smernica by sa nemusela vypracovávať, keby bolo schválené VZN. Taktiež spomínané VZN mohlo byť vypracované spôsobom,  kde by v jednom VZN bola špecifikovaná problematika dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa/žiaka v MŠ a ZŠ. Nemuseli sa schvaľovať dve rôzne VZN.
Úlohou zriaďovateľa je vypracovať v zmysle platnej právnej legislatívy VZN. Nie je to povinnosť poslanca, ani vedúcej/riaditeľky školskej jedálne. Internú smernica vedúca/riaditeľka ŠJ  bez uvedeného finančného limitu/pásma vypracovať nemôže.

Čo sa týka organizácie režimu školskej jedálne, je v plnej a legitímnej kompetencii vedúcej/riaditeľky školskej jedálne. Organizáciu režimu stravovania t.j. napr. odhlasovanie a prihlasovanie na stravovanie v zariadení školského stravovania podľa § 3 ods. 5 písm. a) vyhlášky č. 330/2009 Z. z. o zariadení školského stravovania upravuje  riaditeľ /vedúca zariadenia školského stravovania v prevádzkovom poriadku zariadenia školského stravovania  a zároveň za takúto úpravu aj zodpovedá. Úprava organizácie režimu stravovania je výlučne v kompetencii riaditeľa/vedúcej zariadenia školského stravovania. Nie zriaďovateľa, ani poslanca.

Organizácia režimu stravovania musí byť vykonávaná podľa § 3 ods. 1 písm. d) už citovanej vyhlášky a to podľa hygienických požiadaviek na výrobu jedál a  v súlade so zásadami správnej výrobnej praxe tak, aby pri ich aplikácii bolo eliminované riziko ohrozenia zdravia detí a žiakov pri konzumácii stravy. Čo sa týka odhlasovania žiakov zo stravy deň vopred, tejto problematike sa venuje i HACCP plán. Tento systém je v súčasnosti považovaný za štandard, je prispôsobený potravinárskym výrobkom a manipulácii s nimi, všetkým fázam vo výrobe, v manipulácii s potravinami, až po servírovanie tepelne spracovaných pokrmov stravníkovi.

Ak by sa nerešpektovalo včasné odhlasovanie žiakov z obedov (deň vopred) pri tak vysokom počte stravníkov, vytváralo by sa prostredie s vysokou pravdepodobnosťou rizika manipulácie s potravinami, z ktorých sa pokrmy vyrábajú.

Záver: pri neschválení finančného pásma pre žiakov na podporu výchovy žiakov k stravovacím návykom a nevyriešení nezrovnalostí ohľadom VZN/internej smernice ZŠ, hrozí skutočnosť, že zákonní zástupcovia si budú hradiť obedy pre svoje deti ešte v septembri. A to len v dôsledku neschválenia VZN k uvedenej problematike na zasadnutí MsZ 25.06.2019. Doposiaľ bolo dostatok času a priestoru na vypracovanie VZN. Z môjho pohľadu treba brať do úvahy vyjadrenia vedúcej/riaditeľky ŠJ, nakoľko sa v danej problematike pohybuje už niekoľko rokov, má prax a je najkompetentnejšia sa k uvedenej problematike vyjadrovať.

Ďakujem za porozumenie.

Mgr. Martina Bagínová

 

Martina Bagínová, 4. 7. 2019
Autor:        
Dátum vloženia: 3. 7. 2019

Ospravedlňujem sa za preklep v dátume, samozrejme 3.7. 2019 je plánované riadne stretnutie školskej komisie, na ktorej, predpokladám, sa budeme tejto problematike bližšie venovať. O zmene termínu alebo o zrušení komisie ako člen šk. komisie neviem. Ak máte informáciu, že v júli komisia nezasadá, tak máte zrejme viac informáci ako ja.

Ale viem, že pán primátor aktívne podniká kroky, aby problematika VZN bola vyriešená včas, aby bolo vypracované kompetentne, prehľadne a účelne a aby ste už dnes mohli pracovať na internej smernici, ktorá bude smernicou školskou, bude sa môcť vstupovať do nej podľa potrieb šk. jedálne, rodičov a stravníkov podľa toho, čo prinesie prax. Zmeny v smernici sa dajú vykonať dodatkami v priebehu pár dní na pôde školy, avšak zmeny vo VZN by trvali aj 3 mesiace. To by bolo veľmi neefektívne. A to v podstate netuší nikto z nás, ako celý systém bude fungovať. Tak ako by to mohlo" zvládnuť" VZN v takej podobe, v akej bolo navrhované. VZN nemôže byť brzdou , ale skôr "odrazovým mostíkom" k smernici, do ktorej vy zapracujete jednotlivé postupy a detaily, za ktoré ste plne zodpovedná vy ako vedúca školskej jedálne a ktorá danej problematike najlepšie rozumiete. Poslanci nemôžu byť zodpovední napr. za porušenie zákona pri procese vydávania obedov pre deti, ktoré zabudli čipovú kartu a len kvôli tomuto majú mať plne hradený obed .A mnoho ďalších detailov, ktoré treba zmeniť a zapracovať do vnútornej smernice.

Prajem pekný deň a veľa síl

Mgr. Dianová 

Dianová, 3. 7. 2019
Autor:        
Dátum vloženia: 28. 6. 2019

Pani Vargová, myslím, že tieto veci by sme mohli prediskutovať na školskej komisii, ktorá bude 3.6. 2019 - t.j.v stredu o 16,00 hod. v zasadačke MÚ.  Prajem pekný deň, Dianová

Dianova, 2. 7. 2019

Rýchle odkazy

Veľkonočné trhy 2024Bartolomejský jarmok 2024

parkovanie

projekty

mirri

 

Smútočné oznamyVideozáznamyOtázky a odpovedeGeografický systémIlavský mesačník

Aktuálne vydanieIM 01/2024
Fotogaléria
Fotogaléria

Mobilná aplikácia

Mobilná aplikácia SOM

Verejný internet v meste

Verejný Wifi internet

Zlatý erb 2020

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
26 27 28 29 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15
1
16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:5
DNES:849
TÝŽDEŇ:849
CELKOM:1942452

PARKOVANIE

TRIEDENIE OLEJA

SOCIÁLNE SIETE

KNIŽNICA DK ONLINE

Mestská knižnica


ON-LINE katalóg

Prevádzková doba
pondelok až piatok
v čase 10:00-21:00 hod.
 

FOTOGALÉRIA

Náhodný výber z galérie

SPOLKY A ORGANIZÁCIE