Menu

sk

Preklad (translations)

mesto ILAVA
mesto
Ilava

 

Vážení návštevníci!

V tejto časti môžete zasielať Vaše otázky, pripomienky alebo námety, primátorovi mesta a poslancom mestského zastupiteľstva. Otázky, týkajúce sa oddelení MsÚ budú preposielané príslušným vedúcim odborných útvarov a referátov. 
Oznamujeme, že nebude odpovedané na nezmyslené otázky a nebudú akceptované vulgarizmy. 

Pod formulárom sa nachádza história zverejnených otázok, rozkliknutím na "+" sa otvoria všetky k nej príslušné údaje.

Pozn.: osobné údaje sú na základe nastavenia GDPR po 7 dňoch automaticky začiernené. 

Otázky primátorovi

 

Stlačením tlačidla Odoslať beriete na vedomie, že pre účely vybavenia vašej otázky budeme po nevyhnutne dlhú dobu
(7 dní od zadania otázky) spracovávať vaše osobné údaje, ktoré ste poskytli v tomto formulári. Po tomto termíne budú vymazané automaticky systémom

 

Autor:                 
Dátum vloženia: 3. 9. 2019

Dobrý deň, problém s mestským rozhlasom pretrváva už dlhšiu dobu nakoľko je staršej výroby. Niektoré reproduktory sa už nedajú, čo sa týka hlasitosti, správne nastaviť. Preto sme pristúpili k nákupu 20 ks nových reproduktorov, ktoré budú postupne vymenené za tie, ktoré už stratili funkčnosť. 

Primator, 4. 9. 2019
Autor:                 
Dátum vloženia: 1. 9. 2019

Dobrý deň, čo sa týka Domu smútku v Klobušiciach, bola na ňom realizovaná oprava vonkajšej fasády a náter okenných rámov. V ďalšom kroku pristúpime k riešeniu opravy vnútorného zariadenia a k vymalovaniu interiéru DS. Udržiavanie poriadku bude zabezpečené cez TSM. 

V prípade Ilavy, bude potrebné riešiť komplexne interiér aj exteriér DS. Myslím, že to bude vyžadovať väčší rozsah prác ako v prípade Klobušíc, preto bude potrebné zaradiť to do plánu opráv až na budúci rok.

Do budúcna plánujeme v rámci TSM vyčleniť pracovníka, ktorý by mal na starosti údržbu a správu všetkých troch cintorínov (Ilava, Klobušice, Iliavka).

Prajem pekný deň.

Primator, 2. 9. 2019
Autor:      
Dátum vloženia: 20. 8. 2019

Dobrý deň,

na základe oslovenia vaším mestom ohľadom diskusie pod článok posielame dané vyjadrenie:

Diskusie  a vyjadrovanie bez autorizácie k obsahu na webe mesta je smer, ktorým ako profesionálna firma pre obce a mestá nechceme ísť. Tento spôsob komunikácie sa hodí pre iné komunikačné kanály a nie webové stránky. Príspevky často skĺznu do vulgarizmov a ohovárania, zverejňovania osobných údajov .... bez kontroly mesta! V minulosti takéto diskusie boli možné (mali sme moduly diskusia pod článkom a diskusné fórum), ale s pribúdajúcim vplyvom sociálnych sietí a ľahkej anonymity na internete je nereálne pre mesto ustrážiť vhodnosť príspevkov. Mesto má zodpovednosť za dáta, ktoré sú na jeho webe.  Na základe vyššie uvedeného odporúčame moduly, kde je autorizácia príspevkov (FAQ), ktoré aj využívate, alebo diskusiu premiestniť na iné komunikačné kanály ako je napr. facebook.

Ďakujem a prajem príjemný deň.

 

 

logo R

M.M

regionálny manažér

Galileo Corporation s.r.o.

 

20. 8. 2019
Autor:                          
Dátum vloženia: 14. 8. 2019

Dobrý deň, reagujem na Vaše otázky:

1/ kruhový objazd pri Slovnaftke je majetkom Slovenskej správy ciest a spoločnosti Immo-Log-Sk Alpha s.r.o. Jedná sa o cestu 1 triedy, ktorá je v správe TSK (Trenčiansky samosprávny kraj). Aby boli možné akékoľvek stavebné úpravy kruháča, musia byť odsúhlasené vlastníkmi pozemkov a realizované cez TSK. Momentálne sa snažíme s TSK riešiť situáciu ohľadom rekonštrukcie kanálskeho mosta v čo najkratšom termíne. Jeho uzavretie nám značne komplikuje kinetickú dopravu v meste pričom otvorenie nového mosta by kruhovému objazdu odľahčilo premávku.

2/ jednosmerné komunikácie v mestskej časti Sihoť boli zavedené z dôvodu zvýšenia bezpečnosti a plynulosti dopravy. Keďže parkovanie bolo chaotické a často vznikali kolízne situácie, vedenie mesta na podnet výboru mestskej časti Sihoť dalo spracovať projekt nového dopravného značenia. Po vydaní záväzného stanoviska Okresného dopravného inšpektorátu v Trenčíne a následnom verejnom obstarávaní, mesto Ilava pristúpilo k jeho realizácií.

Otázky 2a: jednosmerky v "parčíku" nezodpovedajú svojimi parametrami (šírkou) norme a nie je možné, aby sa tam protiidúce vozidlá bezpečne vzájomne vyhli, v prípade nesprávne zaparkovaného auta sa stávajú dokonca nepriechodné.

2b: zmena smeru ktorejkoľvek cesty by vyvolala potrebu zmeny ďalšej

2c: asfaltovanie uvedenej cesty nie je v pláne na tento rok, do budúcna by sme ju chceli realizovať, záleží to však na dohode poslancov MsZ

2d: obnovenie jednosmernej premávky zo Sihote pod železničný most je otázkou vyvolania jednania dotknutých inštitúcií - Železnice SR, Správa ciest TSK, správca toku Povodia Váhu a mesta Ilava. Momentálne však nevieme predpokladať s akým výsledkom.

Pri realizácií tohoto projektu sú možné zmeny, ak to budú vyžadovať naliehavé okolnosti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, ako aj v prípade dôležitého verejného záujmu.

3/ obchodná zóna Idea sa bude podľa investora stavby otvárať v postupných etapách, pričom prvá je naplánovaná na 22.8. štvrtok.

4/ čo sa týka trúbenia vlakov, tento podnet treba poslať na ŽSR. 

S prianím pekného dňa.

 

Primator, 19. 8. 2019
Autor:                 
Dátum vloženia: 17. 8. 2019

Dobrý deň, mesto už z billboardovym smogom pracuje, nedávno boli na základe vyjadrenia Okresného dopravného inšpektoriátu v Trenčíne zanietnuté dve žiadosti o umiestnenie nových boardových tabúť. Uvidíme aké máme možnosti pri riešení situácie na ceste medzi Košecou a Ilavou. Pekný deň.

Primator, 19. 8. 2019
Autor:       
Dátum vloženia: 14. 8. 2019

Dobrý deň, celý projekt rekonštrukcie kanálskeho mostu rieši a zabezpečuje TSK (Trenčiansky samosprávny kraj). Zúčastnil som sa na TSK niekoľkých stretnutí, na ktorých som vždy upozorňoval a zdôrazňoval, aby bola výstavba nového kanálskeho mosta vyriešená v čo najkratšom čase, nakoľko sa tu jedná o dôležitú komunikačnú a dopravnú tepnu mesta. Momentálne sa finalizuje príprava projektovej dokumentácie, na základe ktorej bude nový most postavený. Následne musí prebehnúť verejné obstarávanie na zhotoviteľa a samotná realizácia. "Optimistický variant" dĺžky trvania celého procesu je 2 roky od doby uzavretia mostu. 

Primator, 15. 8. 2019
Autor:                          
Dátum vloženia: 1. 8. 2019

Dobrý deň, povolenie na čiastočnú uzávierku cesty, v súvislosti s rekonštrukciou križovatky na ceste 1. triedy, vydal Okresný úrad v Ilave. Bola plánovaná v termíne 29.-31.7. (v závislosti od počasia). Mesto Ilava o tejto uzávierke informovalo na svojej webovej stránke mesta (www.ilava.sk) dňa 29.7.

Primator, 5. 8. 2019
Autor:                
Dátum vloženia: 30. 7. 2019

Dobrý deň, Váš podnet bol odovzdaný (31.7.) zodpovednému pracovníkovi mesta, ktorý zabezpečí vyzvanie majiteľov pozemkov listom k vyriešeniu problému nepokosenej trávy. S pozdravom.

Primátor, 1. 8. 2019
Autor:                          
Dátum vloženia: 10. 7. 2019

Dobrý deň, chcem uviesť nasledujúce skutočnosti k predmetnej žiadosti. Žiadateľom výpožičky bola súkromná osoba, nie hudobná skupina Dríst. V žiadosti sa neriešil prenájom priestorov ale išlo o bezodplatné prenechanie nehnuteľnosti – výpožičku. Z tohto dôvodu nebolo potrebné predkladať žiadosť na FMK (finančno majetkovú komisiu), nakoľko platné VZN 3/2018 upravuje pravidlá pre poskytnutie výpožičky (výpožičku nerieši mestské zastupiteľstvo, teda ani komisie, ale primátor). Uvedené VZN zároveň špecifikuje na aké účely je možné dať výpožičku, tak ako bolo odpovedané  v liste žiadateľovi t. j. na charitatívne účely, výchovno–vzdelávacie účely. Zodpovedný zamestnanec odpovedal na základe môjho poverenia na vybavovanie úkonov týkajúcich sa konaní o výpožičke majetku mesta. Pani poslankyňa, doporučujem ešte pred tým ako použijete termín "došlo k porušeniu zákona", aby ste si preverili skutočnosti a nezavádzali verejnosť. Pekný deň.

 

23. 7. 2019
Autor:                          
Dátum vloženia: 24. 7. 2019

Vážená pani poslankyňa,

ohľadom otázky žiadosti o bezodplatnú výpožičku priestorov v DK som sa už vyjadril a nemám k tomu viac čo dodať. Prajem pekný deň.

 

Primator, 24. 7. 2019

PARKOVANIE

TRIEDENIE OLEJA

SOCIÁLNE SIETE

KNIŽNICA DK ONLINE

Mestská knižnica


ON-LINE katalóg

Prevádzková doba
pondelok až piatok
v čase 10:00-21:00 hod.
 

FOTOGALÉRIA

Náhodný výber z galérie

Zima v Il.doline

SPOLKY A ORGANIZÁCIE